Laatste Woord Haselhoef in rechtszaak


Journalisten Katvangers van het OM

DEN HAAG, 20130119 -- Journalisten schuiven aan de tafel van de medewerkers van het OM en hopen op deze manier inside informatie te kunnen verkrijgen. Vervolgens lees je in de krant verhalen over het feit dat ik katvangers, niet bestaande kinderen, valse digid’s etc. etc. gebruikt zou hebben om mijn zgn. miljoenen fraude te plegen. Achteraf blijken dit volledige onzin verhalen geweest te zijn. Gaan journalisten dit nu op eigen initiatief rechtzetten? Het zelfreinigend vermogen schijnt volledig afwezig te zijn.

Onderstaand Laatste Woord is uitgesproken op de laatste zittingsdag van 14 december in de rechtszaak over vermeende Kinderopvangtoeslag fraude door oud imam Haselhoef.

Echter nadat het OM op deze zittingsdag haar eis tot drie jaar gevangenisstraf had uitgesproken waren alle journalisten weg.

Hoor en Wederhoor, basis voorwaarden voor eerlijke berichtgeving, zijn dan ook het Nederlands publiek ontzegd.


Het laatste Woord

Geachte Edelachtbaar College,

Geachte Officier van Justitie,

Geachte -niet aanwezige - vertegenwoordigers van de media

Als verdachte van ernstige misdrijven heb ik begrepen dat ik het laatste woord mag voeren. Ik zal het proberen kort te houden, want ik vond eerlijk gezegd dat ik afgelopen woensdag teveel van uw tijd heb genomen om iets van mijn frustraties over mijn persoonlijke toestanden aan u mede te delen. Mocht dit het geval zijn geweest, mijn excuses nog daarvoor.


Allereerst zou ik de rechtbank willen danken voor het feit dat zij mij op30 juni 2011hebben geschorst zodat ik in vrijheid aan mijn verdediging kon werken.

Zoals u aan de pleidooien van mijn advocaten heeft gezien: het tegenonderzoek waar ik de afgelopen 18 maanden en eigenlijk nog langer, sinds mijn detentie mee bezig ben geweest, liegt er niet om. Veel belangrijke zaken zijn door de opsporingsambtenaren niet onderzocht. Terwijl deze voor het goede begrip van de zaak wel cruciaal waren.

Ik wil ook graag danken, mijn vier advocaten mw. mr. Van Zijl, mw. mr. Van der Hut en dhr. mr. Vermeij, werkzaam bij Sjöcrona van Stigt Advocaten en mw. mr. Leenders van Leyesadvocaten.


Zonder hun morele steun en onafgebroken inzet in deze zaak, was het niet mogelijk geweest om deze zaak zo goed voor te bereiden en te presenteren aan de rechtbank , zoals dat eergisteren aan de rechtbank in een pleidooi van circa 250 bladzijden is gebeurd.  

 Nogmaals mijn dank en waardering voor deze vier advocaten.


Dan wilde ik mijn vrouw danken voor haar geweldige inzet en nauwgezetheid waarmee ze het archief beheerd heeft en waardoor alle informatie en alle ontlastende bewijzen aan deze rechtbank gepresenteerd konden worden, afgezien van alle tijd en opofferingen om haar man te ondersteunen.


Ik wil mijn ouders, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn zusjes en mijn vrienden bedanken voor het vertrouwen wat zij in mij stellen. De liefde en de ondersteuning die zij mij geven, zeker in die momenten wanneer ik zeer kwetsbaar ben, maar niet durf mijn schild van zogenaamde onverstoorbaarheid te laten zakken.


De vertegenwoordigers van de media wil ik toch ook bedanken. De media krijgt helaas teveel onterechte kritiek. De zegeningen voor het feit dat wij een open media hebben is een absolute voorwaarde en vereiste van een democratische samenleving.  De media is een beschermer van onze parlementaire democratie zoals wij die kennen.

Het is echter van belang dat media ervoor moet waken dat zij in de rol van beschermer van onze samenleving,  zich zelf niet in een positie laat manoeuvreren waardoor zij haar onafhankelijkheid en onafhankelijke taak laat misbruiken.

Een voorbeeld hiervan is dat bij deze rechtszaak veel journalisten aanwezig waren. Wat ik observeer en daar kan ik natuurlijk helemaal fout zijn, is dat mogelijkerwijs verschillende journalisten en het OM gebruik maken van Embedded Journalism.

Journalisten schuiven aan de tafel van de medewerkers van het OM en hopen op deze manier inside informatie te kunnen verkrijgen. Vervolgens lees je in de krant verhalen over het feit dat ik katvangers, niet bestaande kinderen, valse digid’s etc. etc. gebruikt zou hebben om mijn zgn. miljoenen fraude te plegen.

Achteraf blijken dit volledige onzin verhalen geweest te zijn. Gaan journalisten dit nu op eigen initiatief rechtzetten?  Het zelfreinigend vermogen schijnt volledig afwezig te zijn.

Macht in welke vorm dan ook, voor wie dan ook hetzij journalisten of het OM, corrumpeert.

Wat mij betreft is er dan dus ook geen Equality of Arms tussen het OM en een verdachte. In mijn geval hebben wij principieel alle tv interviews en kranten interviews afgewezen, omdat wij vonden - uit respect voor deze rechtbank - dat rechtspraak thuishoort in de rechtszaal.

Ik kan mij als burger groen en geel ergeren dat politici wanneer zij zelf voor de rechter komen te staan of wanneer er in de Tweede kamer gedebatteerd wordt over strafzaken, men de scheiding der machten, de trias politica niet respecteert. Op deze wijze verzwakt men het aanzien en het noodzakelijk vertrouwen in onze rechtspraak, welke fundamenteel is voor onze samenleving.

Wat dat betreft is voor de media als de onofficiële vierde macht in de samenleving een belangrijke verantwoordelijkheid weggelegd. Zij moeten waken om niet de schijn te wekken dat zij als katvanger door het OM misbruikt te worden. Ik refereer o.a. hierbij naar eerdere berichtgevingen en de berichtgeving over de eis van het OM afgelopen woensdag. Waar waren de collega journalisten toen mijn advocaten 250 bladzijde pleitnota voorlazen en op elke bladzijde meerdere malen hebben gevraagd om integrale vrijspraak. Waarom is hier geen berichtgeving over?

Geen enkele krant, tv of radio heeft dan maar ook iets van de standpunten van de verdediging laten horen. Dit is dan ook zeer ernstig want op deze wijze is er opnieuw sprake van Trial by Media en niet voor Trial in Court gekozen.

Ondanks alles wil ik ook het OM bedanken. Ik heb in 2010 zelf niet bijtijds gerealiseerd dat ik onbewust ontevreden begon te raken met mijn leven. Zoals ik al meerdere malen heb betoogd, boeit geld mij niet. Het op en neer reizen tussen Nederland en Duitsland, brak mij op. Meerdere keren in de week op een parkeerplaats langs de snelweg slapen omdat ik te vermoeid was om in één ruk naar mijn kinderen in Duitsland te rijden. Dat is zwaar en ik dacht bij mijzelf, wat voor leven is dat.

Mijn eerste nacht in de politiecel en de dagen daarna heb ik eigenlijk alleen maar geluidloos geglimlacht. Want ik dacht dat ik reden had om ontevreden te zijn met mijn leven omdat ik het vervelend vond om – in vrijheid - langs de weg te slapen. Nu kon ik in een soort bed slapen, maar dan wel in de gevangenis. Er werd dus voor mijn gevoel van Hogerhand – in spirituele zin - mij een lesje gegeven in dankbaarheid en tevredenheid.

Het zijn deze momenten waar ik God’s Liefde en zijn oneindige Humor dan ook het meest nabij kan voelen door Zijn bijzondere aandacht voor mij.

Dus vandaar mijn dank aan het OM, dat zij het mogelijk gemaakt heeft om deze bijzondere eyeopener en verandering in mijn leven te mogen beleven.

Dit betekent niet dat mijn dankbaarheid, niet betekent dat ik geen kritiek heb op het OM. Ik heb zelfs hele zware kritiek op het OM.

Ik herhaal mijn standpunt dat ik vind dat het OM journalisten heeft gebruikt als katvangers voor het doen van onware statements en niet gefundeerde uitspraken over mijn persoon.

Zoals mijn advocaten onweerlegbaar hebben aangetoond zijn er valse proces-verbalen en valse verklaringen opgemaakt door het FIOD en het UWV, is er gelogen op ambtseed, is er ongeoorloofd pressie op ongeletterde moeders en laaggeletterde vaders uitgeoefend teneinde de zaak tegen mij rond te krijgen.

Er is niet aan deze ouders de keerzijde voorgehouden, namelijk dat op basis van hun gedwongen valse verklaringen over mij, de belastingdienst nu miljoenen euro’s bij de ouders die veelal in de bijstand zitten gaan terugvorderen. En dat alles op basis van een Babylonische definitie, dat oppassen via een geregistreerd kinderopvanginstelling geen werkzaamheden zouden zijn die onder een dienstbetrekking vallen. Op basis van deze valse definitie zijn de ouders misleid.

De ouders hebben zich niet onrechtmatig verrijkt. Zij hebben geen hoger loon ontvangen dan wanneer zij in de Sociale dienst verder hun uitkering zouden hebben ontvangen. Maar ouders hebben gekozen om zich zelf verder te ontwikkelen door naar school te gaan en te gaan werken als gastouder en door het volgen van cursussen. Dit is exact wat de Wet Kinderopvang dan ook in haar doelstellingen heeft beoogd te bereiken en dit is ook voor 75% of meer van alle gevallen bereikt. Gelet op de extreem moeilijk te bemiddelen doelgroep van allochtonen vrouwen is dit een uitzonderlijk goed resultaat geweest.

 Ik vind het kwalijk van het OM dat zij niet gedaan heeft aan waarheidsvinding. Zij heeft onverkort haar absurde standpunten gehandhaafd over de noodzakelijkheid van de eigen bijdrage en de Verklaring Omtrent het Gedrag om te bepalen of er recht is op Kinderopvang Toeslag – terwijl die standpunten nergens in de wet op deze wijze zo gelezen kunnen worden - en zij heeft vast gehouden aan een systematiek voor het berekenen van het aantal uren kinderopvang,  die door geen enkele kinderopvangorganisatie in heel Nederland vanwege bedrijfseconomische redenen gebruikt zou kunnen worden.

Eerlijk gezegd had ik van het OM verwacht dat zij moedig en dapper in staat zou zijn om te erkennen dat zowel de onderzoekers bij het UWV als bij de FIOD en het OM op basis van onvoldoende kennis over de regelgeving Kinderopvangtoeslag, Verzekeringswetten en belastingrecht - in feite - tot vervolging van niet strafbare zaken zijn overgegaan daar de uitvoering van alle wetten en regels waarvoor ik verantwoordelijk gesteld ben, volgens de wet niet alleen mogelijk waren, maar in de meeste gevallen zelfs ook verplicht waren om deze uit te voeren zoals zij zijn uitgevoerd.

 Ik ben teleurgesteld omdat hiermee dus ook de ouders die in feite gekozen hebben voor een leer en werktraject tot gastouder al veroordeeld worden door de starre zienswijze van het OM tot kosten die zij niet kunnen terug betalen en ook niet verdienen om terug te betalen.

Over de ruggen van deze ouders en over de rug van mijn reputatie probeert het OM naar mijn gevoel de onweerlegbare gemaakte fouten en vorm verzuimen in het onderzoek te maskeren door onverkort vast te houden aan het oorspronkelijke onderzoek en geen nieuw feitenmateriaal, waaronder 6.000 pagina’s aanvullend eigen onderzoek aangeleverd op 1 dvd, mee te nemen in haar standpunten en strafeis.

 Daarmee beschadigt het OM mijns inziens ook het vertrouwen wat burgers moeten hebben in het OM dat er op een rechtvaardige en eerlijke manier aan waarheidsvinding gedaan moet worden.

 Dat hebben de opsporingsambtenaren en het OM als formeel verantwoordelijke naar mijn beleving niet of in iedere geval vrijwel niet gedaan.

 Desondanks ik deze forse kritiek heb, begrijp ik dat u als Officier van Justitie, als persoon, uw werk doet en deze zo goed mogelijk probeert uit te voeren. Mijn kritiek is naar u dan ook niet persoonlijk van aard bedoeld, mocht dit zo zijn overgekomen, mijn excuses hiervoor.

21 januari ben ik 25 jaar getrouwd en ik hoop waarachtig – niet alleen voor mij en mijn gezin - maar in het bijzonder voor alle ouders, die in al hun eenvoud in terecht en goed vertrouwen, vertrouwd hebben op de belastingdienst inzake KOT/UWV regelgeving, dat u mij integraal vrijspreekt van alle tenlastegelegde feiten.

 Ik hoop ook op uw integrale vrijspraak omdat vanwege de bijzondere verantwoordelijkheid die vertegenwoordigers van de media en het OM hebben, het niet wenselijk is dat Trial by Media & OM, ongemerkt en ongestraft mag voorbij gaan.

 Ik dank u en allen aanwezigen voor de gelegenheid en tijd die u mij heeft gegeven voor het laatste woord.

 Abdullah Haselhoef


Deel: ' Laatste Woord Haselhoef in rechtszaak '
Lees ook