Ondersteuning invoering honoreringsregeling

LAD-bericht van 23 september 1999

Aan alle leden van de LAD als medisch specialist werkzaam in een academisch ziekenhuis

Geachte dames en heren,

Na ondertekening van het Onderhandelaarsakkoord honoreringsregeling academisch medisch specialisten op 29 juni 1999, is een start gemaakt met de voorbereiding van invoering en toepassing voor alle betrokken collega's. In de brief van 30 juni jl. werd al melding gemaakt van de ondersteuning waarvan de LAD-leden gebruik kunnen maken. In de meeste academische ziekenhuizen wordt inmiddels metterdaad toegewerkt naar afronding van dit traject voor 01 januari 2000. Dat betekent tevens dat er voor de individuele rechtshulpverlening van de LAD het nodige werk aan de winkel is. Als geen ander weet de LAD van hoed-en-rand van de nieuwe regeling en de juiste toepassing daarvan. Hierdoor kunt u ook de gegevens waar de raad van bestuur u om verzoekt en eventuele voorstellen die u worden gedaan in het juiste perspectief plaatsen.

Spreekuur op locatie
De LAD bezoekt alle acht academische ziekenhuizen. Dit heeft in de vorm van een spreek-uur een tweeledig doel, met naar behoefte: a. Specifieke, individuele informatie geënt op uw situatie:
- gezien de rechtspositie die u tot 01 juni 1999 hebt opgebouwd, en
- gelet op de eventuele voorstellen die u zijn gedaan b. Algemene, collectieve informatie over uitwerking van de Honoreringsregeling:

- gezien de inhoud van de regeling, en

- gelet op het stappenplan voor uw ziekenhuis.

Tussen 28/09-02/11
Tussen 28 september en 02 november a.s. organiseert de LAD in alle acht academische ziekenhuizen deze bijeenkomsten. Onze juristen van de afdeling individuele rechtshulp zijn dan aanwezig om, in de vorm van een persoonlijk spreekuur ter plaatse, antwoord te geven op vragen over uw persoonlijke situatie. Waar nodig geven de LAD-onderhandelaars u desgewenst informatie over de uitwerking die wordt voorgesteld door de raad van bestuur in het academisch ziekenhuis waar u werkzaam bent.

Vragenformulier
Het tijdsbeslag van het spreekuur op locatie is moeilijk in te schatten. Niet alleen voor wat betreft het aantal belangstellenden, maar vooral ook gezien de vermoedelijke omvang en diepte van de vraagstellingen, is een doelmatige planning lastig te maken. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, verzoeken wij u waar mogelijk alvast uw vragen te formuleren. U krijgt in elk geval persoonlijk ant-woord.

Vertrouwelijkheid
Veel voorkomende, parallelle vragen worden zoveel mogelijk gebundeld en schriftelijk en/of via Internet. Uiteraard is te allen tijde strikte vertrouwelijkheid gewaarborgd.

Telefonisch, liefst op maandag!
Tevens is natuurlijk het telefonisch spreekuur van onze individuele rechtshulp beschikbaar. Deze afdeling maakt in elk geval iedere maandag ruim baan voor de academisch medisch specialisten. Tussen 09.30-16.30 uur kunt u met voorrang bij de juristen terecht. Van dinsdag tot en met vrijdag kunt u bellen tijdens het reguliere spreekuur.

Hoogachtend,

mr. A.W.J.M. van Bolderen,
directeur

Neem gerust uw collega's mee die nog geen LAD-lid zijn. Wij verwelkomen hen graag met een aanmeldingsformulier. Dan kan gelijk van de dienstverlening gebruik worden gemaakt!

P.S. Ons advies: ga op geen enkele wijze in op voorstellen alvorens u dit hebt besproken met de LAD!

De LAD-leden die als medisch specialist werkzaam zijn in een academisch ziekenhuis, ontvingen bij de persoonlijke uitnodiging tevens een opgave van data, tijdstippen en locaties, alsmede een vragenformulier. Ook kunnen zij terecht bij het telefonisch spreekuur van de afdeling individuele rechtshulp.

© copyright LAD 1999

Deel: ' LAD ondersteunt invoering honoreringsregeling '
Lees ook