Principe-akkoord CAO Gehandicaptenzorg

LAD-bericht van 9 augustus 1999

C I R C U L A I R E

Aan alle leden van de LAD voor wie de CAO Gehandicaptenzorg geldt

Geachte collega's,

Op 22 juli 1999 bereikten de werknemers- en werkgeversorganisaties na moeizame onderhandelingen een principe-akkoord voor de eerste CAO Gehandicaptenzorg. Namens de LAD was de FHZ overlegpartner. Voor de ruim 100.000 werknemers in de intramurale en semi-murale gehandicapten zorg geldt de CAO van 1 april 1999 tot 1 april 2000.

De sector Gehandicaptenzorg viel hiervoor onder de werking van respectievelijk de CAO Ziekenhuis wezen en CAO Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten (DTG). Het samenvoegen van deze CAO's maakte de onderhandelingen extra gecompliceerd. In de nieuwe CAO is een tijdpad vastgelegd voor een volledige integratie en harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden in de sector. Daarnaast zijn afspraken gemaakt voor maatregelen tot verlaging van het ziekteverzuim, verbetering van de arbeidsom standigheden en aanpak van werkdruk.

LAD-leden kunnen de volledige tekst van het principe-akkoord opvragen bij het LAD-bureau. Hier beperken wij ons tot de hoofdlijnen. Wij hopen dat u op basis daarvan een goed beeld krijgt van de inhoud van de CAO:

Salaris

De salarissen worden per 1 juli 1999 met 3% verhoogd. De structurele eindejaarsuitkering is 0,75% van het jaarsalaris.

Arbeidsomstandigheden

De sector Gehandicaptenzorg behoeft een aantal maatregelen om het ziekteverzuim en de werkdruk te beperken. Partijen hebben daarom afspraken gemaakt die richtinggevend zijn bij de aanpak van het verzuim. Op instellingsniveau zal een plan van aanpak moeten worden opgesteld met onder meer elementen als de keuze van de arbodienst, de inhoud van het arbocontract en de monitoring van het verzuim. Ook is afgesproken dat ondernemingsraden instemmingsbevoegdheid krijgen bij de vaststel ling van een plan van aanpak.

Tegemoetkoming kosten

Ziektekosten: parttimers komen in aanmerking voor dezelfde tegemoetkoming in de premiekosten ziektekosten als fulltimers.

Kosten beroepsorganisaties: u krijgt een vergoeding van tenminste 50% van de contributie van lidmaatschappen van met name benoemde beroepsorganisaties, zoals de KNMG. Deze vergoeding bedraagt maximaal fl. 125,-- tenzij u voor 1 april 1999 reeds een hogere vergoeding van uw werkgever ontvangt.

Professioneel statuut

Gedurende de looptijd van de CAO werken partijen, waaronder uiteraard LAD/FHZ, de afspraken uit die met betrekking tot de professionele statuten in 1998 zijn gemaakt.

Functiewaardering

Het geactualiseerde en geautomatiseerde functiewaarderingssysteem in de Gezondheidszorg (FWG 3.0) wordt per 1 januari 2000 ingevoerd in de intramurale instellingen. Invoering in de DTG-sector volgt per 1 juli 2000.

Gedurende de looptijd van de CAO zullen partijen door middel van werkgroepen de arbeidsvoorwaarden binnen de sector verder integreren en harmoniseren. Uitgangspunten daarbij zijn onder meer de akkoorden van de Stichting van de Arbeid (STAR) inzake de bevordering van deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen. Hierdoor zal in de loop van 2000 uiteindelijk een daadwerkelijk geïntegreerde CAO Gehandicaptenzorg ontstaan.

Positief advies

De gezamenlijke werknemersorganisaties zijn tevreden met het bereikte principe-akkoord. Inzet voor de onderhandelingen was een eenjarige CAO en afspraken over de fasering van de totstandkoming van één CAO Gehandicaptenzorg. Het akkoord past binnen het LAD-Arbeidsvoorwaardenbeleid 1999. Gebaseerd op het bovenstaande leggen wij het akkoord met een positief advies aan de leden voor. De mening van de leden is echter van doorslaggevend belang voor de definitieve besluitvorming over de tekening van de CAO.

Met collegiale hoogachting,

Aginus A.W. Kalis,

voorzitter

De LAD-leden voor wie de CAO Gehandicaptenzorg geldt, ontvingen een reactie-formulier. Ook kunnen zij voor nadere informatie bij de onderhandelaars namens hun vereniging terecht. Wij hopen dat zij zich een goed oordeel kunnen vormen over het Principe-akkoord CAO Gehandicaptenzorg. Op grond van hun mening zal het bestuur van de LAD definitief haar standpunt bepalen.

© copyright LAD 1999

Deel: ' LAD over principe-akkoord CAO Gehandicaptenzorg '
Lees ook