Principe-akkoord crisisdiensten

7 april 2000

Via de actiecomités kwam de berichtgeving snel op gang. Dat in de GGZ een principe-akkoord op hoofdlijnen was gesloten over wijziging van de Uitvoeringsregeling crisisdiensten. In afwachting van de ledenraadplegingen werden acties opgeschort. Als het medio april tot een definitief akkoord komt, gaat de nieuwe regeling op 1 juli in.

Enkele groepen crisisdienst-medewerkers hebben nu recht op een vaste toelage, met een variatie naar werkbelasting. De hoogte is tevens afhankelijk van de wijze waarop en de frequentie waarin men als voorwacht is ingeroosterd. Achterwachten en degenen die incidenteel zijn ingeroosterd komen er niet voor in aanmerking.

Compensatie en onderzoek
De tijdscompensatie voor bereikbaarheid blijft ongewijzigd. Bij arbeid tijdens de crisisdienst worden de toeslagen in geld verhoogd. De werknemer krijgt meer keuze om in geld, tijd of een combinatie daarvan te worden gecompenseerd.
Ook is onderzoek afgesproken naar de organisatie en vormgeving van de crisisdiensten om zoveel mogelijk bezwarende, gevaarvolle en belastende omstandigheden uit deze diensten te elimineren. Dit wordt meegenomen in de besprekingen over een Arboconvenant.
Compromis, onmiskenbaar
De onderhandelaars vinden dit resultaat het maximaal haalbare; onmiskenbaar een compromis. De nieuwe regeling is voor werkgevers aanmerkelijk duurder. Werknemers gaan er, gemiddeld, op vooruit. Niet alleen ten opzichte van de huidige regeling, maar ook vergeleken met de voormalige 'AGGZ-regeling.' Dat geldt ook voor de artsengroep, zij het gedeeltelijk.

Verbeteringen zitten in de vergoeding voor gewerkte uren, die bijna op het oude niveau is gebracht, en in de vergroting van de keuze voor compensatie in tijd of geld. De LAD-leden hadden hier ook om gevraagd. Belangrijke verbetering is de vaste toelage voor de voorwacht. Meestal zijn dit sociaal- psychiatrisch verpleegkundigen, soms ook andere hulpverleners zoals artsen.
Instellingen kunnen een van de CAO afwijkende (minimaal gelijkwaardige) regeling treffen. Als geen overeenstemming wordt bereikt, blijft de CAO-regeling gelden.

Blijft op agenda
Psychiaters zijn doorgaans als achterwacht bij de crisisdienst betrokken en komen dus niet in aanmerking voor de vaste vergoeding. Dit gaf voor het LAD-bestuur de doorslag het principe- akkoord neutraal aan de achterban voor te leggen. De leden kunnen echter verzekerd zijn dat toelageregelingen voor dergelijke inconveniënten op de LAD-agenda blijven staan!

© copyright LAD 2000 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' LAD Principe-akkoord crisisdiensten '
Lees ook