LAD-Ledenraadpleging "GGZ&AMS"

LAD-bericht van 25 juli 2001

C I R C U L A I R E

Aan alle leden van de LAD
voor wie de CAO-GGZ geldt

Geachte collega's,

In onze circulaire van 05 juni jl. legden wij het principe-akkoord CAO-GGZ 2001-2002 met een positief advies aan u voor. Bij het verstrijken van de reactietermijn kan worden vastgesteld dat u in grote meerderheid met dit onderhandelingsresultaat hebt ingestemd. In onze circulaire van 08 juni bent u vervolgens geïnformeerd over de definitieve accordering van de AMS via de Ledenvergadering NVZ en het onderhandelaarsakkoord CAO Ziekenhuizen.

Belangrijk in het CAO-akkoord voor uw sector is de afspraak dat ook de medisch specialisten in de GGZ een aparte arbeidsvoorwaardenregeling krijgen. Deze zal worden geënt op de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband. Met terugwerkende kracht vanaf
01 maart 2001 wordt de AMS thans ingevoerd voor de medisch specialisten in de instellingen waarvoor de CAO Ziekenhuizen geldt.

De LAD is verheugd met deze ontwikkelingen. Ontwikkelingen die passen in ons streven naar een gelijkwaardige rechtspositie voor àlle medisch specialisten. Over de precieze inhoud en reikwijdte van een "GGZ & AMS-regeling" willen wij graag snel na de zomervakantie met u van gedachten wisselen.

Branchespecifiek, financiering
De desbetreffende paragraaf in het CAO-akkoord beschrijft dat LAD en GGZ Nederland overleg zullen voeren over de branchespecifieke elementen die tot aanpassing en/of aanvulling van de AMS-regeling voor de GGZ kunnen leiden. Invoering geschiedt met ingang van 01 juli 2001, onder voorbehoud van extra externe financiering. Indien deze financiering niet beschikbaar komt, zullen partijen nader overleg voeren over invoering van de regeling.
Evenals in de ziekenhuizen dient ook in de GGZ het overlegresultaat (tussen LAD en GGZ Nederland) aan CAO-partijen te worden voorgelegd. En ook hier zal een beroep moeten worden gedaan op de terugwerkende kracht.

Vragen, antwoorden, discussie
Tijdens LAD's Ledenraadpleging "GGZ & AMS" willen wij met u nagaan welke accenten belangrijk c.q. noodzakelijk zijn om de onderhandelingen met GGZ Nederland in te kunnen gaan. Het gaat dan met name om randvoorwaarden en aandachtspunten die specifiek zijn voor uw setting. De AMS-regeling/ziekenhuizen is als het ware het raamwerk.

In elk geval zullen onzerzijds aanwezig zijn:
collega B. van der Goot, psychiater Riagg Amersfoort e.o., centraal-bestuurslid LAD en lid van de Commissie Beroeps Uitoefening van de NVvP,
mw. mr. C.J. Hartog, CAO-onderhandelaar GGZ namens LAD/FHZ, en mr. A.W.J.M. van Bolderen, directeur LAD/delegatieleider AMS.

Zij zullen e.e.a. met u doornemen, waarbij het bovenal de bedoeling is ú te horen; uw vragen te beantwoorden, kortom - van gedachten te wisselen!
Door uw inbreng te koppelen aan onze expertise op dit vlak kunnen we onze uitgangspositie waarmaken: zo spoedig mogelijk invoeren van een AMS voor de GGZ-sector welke tenminste gelijkwaardig is aan de regeling voor de collega's in de ziekenhuizen.

LAD's Ledenraadpleging "GGZ & AMS"
Dinsdag 04 september 2001 tussen 19.15 uur - 21.30 uur Jaarbeurs Congrescentrum, Jaarbeursplein (pal naast Utrecht CS)

Het woord zegt 't al: Ledenraadpleging. Deze bijeenkomst is dus alleen toegankelijk voor LAD-leden. Maar uiteraard ontvangen ook uw collega's die na verzending van deze circulaire lid worden nog een uitnodiging. Dan profiteren zij al gelijk van het éigen, persoonlijke LAD-lidmaatschap...

Met collegiale groet,

Evert Bais,
voorzitter

De LAD-leden in de GGZ ontvingen bij de circulaire een antwoordformulier. Daarop kunnen zij aangeven of zij aanwezig zullen zijn. Op het formulier is tevens ruimte om alvast vragen of onderwerpen aan te geven die in elk geval aan de orde moeten komen. Zie ook : Teksten AMS

© copyright LAD 2001

Deel: ' LAD's Ledenraadpleging "GGZ & AMS" '
Lees ook