LAD

Nieuws

LAD sluit principe-akkoord CAO Thuiszorg

De CAO Thuiszorg geldt voor 160.000 werknemers in ruim 125 instellingen. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 15 maanden: van 1 april 2002 tot 1 juli 2003.

Salarisverhoging van 6%
Op 1 juli 2002 stijgen de salarissen met 4%. Daarnaast ontvangen de werknemers in december een eindejaarsuitkering van 2%.

Verbetering reiskostenvergoeding
De reiskostenregeling in de vorige CAO Thuiszorg leverde nogal wat knelpunten op. In de nieuwe CAO is derhalve afgesproken dat de eerste 10 kilometer met de auto per dag worden vergoed tegen 0,15 per kilometer. De vergoeding voor de overige kilometers is ongewijzigd. Bij incidentele dienstreizen blijft de vergoeding van 0,27 per kilometer gehandhaafd.
De positie van de cb-artsen was in de vorige CAO onduidelijk en leidde tot een conflict tussen LAD en de werkgevers. LAD beschouwde cb-artsen als ambulante werknemers, de werkgevers niet. In de nieuwe CAO is afgesproken dat het onderscheid tussen werknemers, die altijd op dezelfde werkplek werkzaam zijn en werknemers met meer dan een werkplek, vervalt. Evenals voor andere werknemers geldt nu ook voor de cb-artsen dat de werkgever in overleg bepaalt van welk vervoermiddel wordt uitgegaan en derhalve van welke reiskostenvergoeding.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
De werknemersorganisaties zijn met de werkgevers overeengekomen om per 1 januari 2003 het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden gefaseerd in te voeren. Onderdelen hiervan zijn de mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden tegen elkaar te ruilen en invoering van een premiespaarregeling. Op 1 januari 2005 zal het hele systeem beschikbaar moeten zijn.

Vakliteratuur en meer
Er is afgesproken dat in het professionele statuut voor een arts werkzaam in een thuiszorginstelling zal worden opgenomen dat de werkgever er voor zorgt dat de werknemer kennis kan nemen van voor de beroepsgroep gebruikelijke vakliteratuur. Ook is de mogelijkheid tot het opnemen van rouwverlof in het akkoord opgenomen. Hiermee verplicht de werkgever zich om de werknemer voor die situatie in de gelegenheid te stellen verlof op te nemen.
Tot slot is de invoering van het FWG (functiewaarderingssysteem) uitgesteld naar 1 juli 2003. Dit najaar zal het overleg starten over een uitvoeringsregeling voor de invoering van FWG binnen de thuiszorg.

Ledenraadpleging
LAD-leden, werkzaam in de thuiszorg-sector, ontvangen binnenkort een circulaire waarin het principe-akkoord wordt voorgelegd. Zij kunnen dan hun mening geven over het behaalde resultaat.

Ook meebeslissen over principe-akkoorden? Word dan nu lid!

Deel: ' LAD sluit principe-akkoord CAO Thuiszorg '
Lees ook