LAD start CAO-seizoen 2000

LAD-bericht van 15 februari 2000

Er zijn veel CAO's waarover de LAD de komende tijd onderhandelt. Voor de CAO Academische Ziekenhuizen en de CAO Onderzoekinstellingen zijn de uitgangspunten van de LAD-onderhandelaars inmiddels bekend. Een eerste indruk van de inzet voor díe onderhandelingen...

Het LAD Arbeidsvoorwaardenbeleid geeft een kader voor de CAO-onderhandelingen. Op basis daarvan definiëren de onderhandelaars in overleg met LAD's centraal bestuur per CAO een onderhandelingsinzet die inspeelt op de situatie in de betreffende sector.

Academische Ziekenhuizen
Zo is (ook) in de academische ziekenhuizen de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijk thema. In eerste instantie wordt dit veroorzaakt door het geringe aanbod van arbeidskrachten. Maar helaas is ook het verminderde animo van (potentiële) werknemers voor de zorgsector een belangrijke oorzaak. De CAO Academische Ziekenhuizen loopt af per 1 mei 2000. De LAD zet in op een salarisverhoging van 4% en een structurele eindejaarsuitkering van 0,5% die op termijn doorgroeit naar een volwaardige dertiende maand. Beide dienen door te werken in pensioenen en uitkeringen; dus ook voor de post-actieven.

Arbeidsduur en werkdruk...
De tonemende werkbelasting veroorzaakt met name overschrijding van de arbeidsduur voor groepen die niet in aanmerking komen voor overwerkvergoeding. Daarnaast ligt het ziekteverzuim in de zorgsector door een verhoogd uitvalrisico hoger dan het landelijk gemiddelde. De LAD wil daarom afspraken maken ter verbetering van de huidige situatie, zoals:
Verruiming van de overwerkregeling waardoor werknemers die nu geen vergoeding krijgen, voortaan wél recht hebben op overwerkvergoeding.
Bij structurele overschrijding van de arbeidsduur met 10% per kwartaal dient men over te gaan tot vacaturestelling. Invoeren van een ?tijd-voor-tijd'-toeslag overwerkvergoeding en tijdsparen voor doorbetaald verlof.

Overige aandachtspunten
De LAD wenst invoering van een professioneel statuut voor alle beroepsgroepen die vallen onder de Wet BIG. In aansluiting op de honoreringsregeling voor academisch medisch specialisten wenst de LAD procedure-afspraken te maken over finctieprofielen/-typeringen van deze functies. Omdat de regeling voor onbezoldigde nevenwerkzaamheden zeer complex en privacy- gevoelig is, willen we deze vereenvoudigen. Ons voorstel is het carrièreperspectief voor de werknemers in ziekenhuizen te verbeteren door de salarisschalen aan de boven- en onderkant met twee periodieken uit te breiden. Ook wil de LAD dat de werkgever aan de beroepsuitoefening verbonden (her)registratiekosten die worden aangeduid in de Wet BIG vergoedt. Dit geldt ook voor contributies van beroepsorganisaties van wetenschappelijke verenigingen alsmede bij- en nascholing ten behoeve van accreditatie om de registratie te behouden. Het invoeren van een flexibele pensioneringsregeling vanaf 55 jaar. Daarnaast streven we naar verlaging van de leeftijdsgrens voor deelname aan nachtdiensten met vijf jaar.

Onderzoekinstellingen
De CAO Onderzoekinstellingen loopt af per 1 maart 2000. Ter versterking van de onderhandelingspositie hebben de werknemersorganisaties, waaronder de LAD, een gezamenlijke inzet gekozen. Dit eisenpakket richt zich op aanzienlijke verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Eind december hebben partijen de onderhandelingsvoorstellen uitgewisseld. De inzet aan werknemerszijde: Een salarisverhoging van 4%; een structurele eindejaarsuitkering van 0,5%.
Afschaffing van de wachtjaren in schalen 1 tot en met 5, ter verbetering van de salarissen van onderzoekers in opleiding (OIO). Een premiespaarregeling met de maximaal toegestane premie. Afspraken over modernisering van het loongebouw.

Arbeidsmarkt & loopbaanbeleid
De inzet voor de onderhandelingen van de CAO Onderzoekinstellingen richt zich daarnaast op bestrijding van arbeidsongeschiktheid, onder andere door gebruik van de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten en realisatie en doorstroom uit gesubsidieerde arbeidsplaatsen. De LAD is voorstander van een verplicht loopbaanbeleid en van het faciliteren van medezeggenschap door bijvoorbeeld een vergoedingsregeling voor OR-leden. Ook staat verruiming van de verlofmogelijkheden ten behoeve van zorgtaken op onze wensenlijst. Opvallend is tenslotte het recht op telewerken dat we opgenomen willen zien in de CAO, inclusief een landelijke voorwaardenregeling daarvoor. Dit kan tevens gebruikt worden als instrument om de reïntegratie van arbeidsongeschikten te bevorderen.

Op basis van inzetten als deze vinden het komend jaar onderhandelingen plaats voor twaalf nieuwe CAO's. De LAD zal óók op Internet berichten over de ontwikkelingen, voortgang en mogelijk gesloten akkoorden. Daarbij komen ook de andere CAO's aan de orde.

© copyright LAD 2000

Deel: ' LAD start CAO-seizoen 2000 '
Lees ook