LAD

Werken aan de winkel

LAD Nieuwsbericht van 25/01/1999

LAD-voorzittercolumn Medisch Contact: 54e jaargang, nr. 3, 22 januari 1999

Op alle fronten van de gezondheidszorg gaan binnenkort de CAO-onderhandelingen weer van start. Volop werk aan de winkel dus voor de werknemersorganisatie LAD. Immers, aan al die tafels in de overheids- en de particuliere sector, zijn ook de belangen van de artsen in dienstverband aan de orde. Uiteraard zijn onze onderhandelaars uit op het behalen van de beste resultaten. Hun inzet wordt bepaald door de voorstellen die onze achterban doet en door het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid. Voor dat eerste werd een oproep gedaan in ons (vernieuwde) LAD-Bulletin. En vervolgens stelde het centraal bestuur het "Arbeidsvoorwaardenbeleid LAD 1999" vast.

De situatie in het onderwijs en bij de politie zal niemand zijn ontgaan. Werkgevers lijken niet erg toeschietelijk en de actiebereidheid onder werknemers is groot. Vermoedelijk zal de opstelling van de werkgevers in de zorg daarvan niet veel afwijken. Eén groot probleem heeft zich al aangediend. De grootste CAO, die voor het Ziekenhuiswezen, heeft in haar huidige vorm de langste tijd gehad. Vorig jaar besloten 2-van-de-4 daarbij betrokken werkgeversverenigingen niet langer van die branche-CAO deel uit te willen maken. Dit jaar gaat het voor de honderdduizenden werknemers in die sector dus niet alleen om discussie over arbeidsvoorwaarden. De structuur waarbinnen zich voor hen de onderhandelingen gaan afspelen zal volledig veranderen. Dat kan ook gevolgen hebben voor de vraag welke onderwerpen, ook voor de LAD als representatieve partij, de overlegagenda zullen domineren. Een gigantische uitdaging, om het eufemistisch uit te drukken.

Een andere ontwikkeling die de onderhandelingstrajecten beïnvloedt, is de verdergaande decentralisatie van het overleg. Daarbij worden bevoegdheden voor het vaststellen van arbeidsvoorwaarden overgedragen aan ondernemingsraden. De LAD vindt dat het primaat bij de werknemersorganisaties moet blijven liggen. Wel moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van onderwerpen die zich wel zouden lenen voor gedecentraliseerd overleg. Maar de kaders en voorwaarden moeten op centraal CAO-niveau worden vastgelegd.

Meer dan in andere jaren zullen derhalve structuur, organisatie en bevoegdheden de discussie over waar het eigenlijk over zou moeten gaan, in hoge mate bepalen. Dat is jammer, want die energie zag ik liever (uitsluitend) benut voor het primaire aandachtsterrein: "hoe geven wij handen en voeten aan de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, aan arbeidsomstandigheden en garanties voor kwaliteit van zorg." Onze economie groeide in 1998 voorspoedig en, ook al houden de vooruitzichten voor dit jaar daarmee geen gelijke tred, toch valt er nog het nodige te verzilveren. De werkgelegenheid neemt toe, in de zorgsector met zo'n 2% (die kunnen wat mij betreft het best allemaal aan of dichtbij "het bed" aan de slag...).

Voor 1999 zet de LAD in op een arbeidsvoorwaardenruimte van 4«%. Gezien de gematigde salarisstijgingen en de gerealiseerde werkgelegenheidsdoelen in het verleden, zijn wij geen voorstander van loonmatiging. Eens te meer reden voor het centraal bestuur om voor 1999 prioriteit te geven aan salarisverhoging. Van die 4«% vloeit overigens al ongeveer de helft weg naar inflatie en premiestijgingen voor pensioenen en sociale zekerheid. Verkorting van arbeidsduur die in de afgelopen jaren zo'n hot issue was, maakt pas op de plaats. Dat is maar goed ook, want de 36-urige werkweek zette de werkbelasting en de omvang van geleverde zorg dikwijls onder druk. Gelukkig konden door toedoen van de LAD in veel sectoren varianten als opsparen en valuteren, ofwel uitbetalen, worden toegepast.

Hiermee is natuurlijk niet alles gezegd. Ook onderwerpen als flexibilisering van arbeidsrelaties, leeftijdsbewust personeelsbeleid, vergoedingsregeling voor diensten, enzovoort krijgen onze aandacht. De LAD-leden kunnen de nota Arbeidsvoorwaardenbeleid LAD 1999 opvragen bij het bureau. Niet-leden kunnen dat ook doen, maar zij krijgen er gelijk een aanmeldingsformulier bij. Want, om Ben Crul in zijn hoofdredactioneel van het eerste (vernieuwde) MC van dit jaar instemmend aan te halen: "U mag zich van mij gepast generen als u uw collega's die wél lid zijn en contributie betalen, deze kolen voor u uit het vuur laat halen."

Aginus A.W. Kalis,
voorzitter LAD

academisch specialisten

© copyright LAD 1999 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' LAD-voorzitter over CAO gezondheidszorg '
Lees ook