PERSBERICHT

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Afd. Voorlichting & Communicatie
Postbus 93138
2509 AC DEN HAAG

Gezamenlijk persbericht van SKB en NWO

15 november 1999
Lage werkdruk in Nederlandse bedrijfstakken is verleden tijd

In Nederland zijn geen branches meer met een lage werkdruk. Veronderstelde, grote verschillen in werktempo en werkhoeveelheid tussen bedrijfstakken blijken niet te bestaan. De werkdruk is in het onderwijs verreweg het hoogst. Deze bedrijfstak kent daarnaast een hoge emotionele belasting. De gezondheidszorg springt eruit met lichamelijk zwaar en emotioneel belastend werk. In het vervoer is gebrek aan zelfstandigheid en afwisseling het grote probleem. De nutsbedrijven blijken de rustigste bedrijfstak. Dit blijkt uit het tot nu toe grootste wetenschappelijk onderzoek onder 70.000 werknemers uit elf bedrijfstakken. Daarin onderzochten onderzoekers het vóórkomen en de spreiding van werkdruk en werkstress in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door de Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg (SKB) in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De gegevens uit het onderzoek onder ruim één procent van de Nederlandse werknemers vormen een representatieve afspiegeling van de beroepsbevolking en zijn gebundeld in Werkstress in Beeld. Deze publicatie is 15 november aangeboden aan staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Mogelijke verklaringen voor het ontbreken van 'rustige bedrijfstakken' zijn het feit dat het werk in verschillende bedrijfstakken steeds meer op elkaar gaat lijken, verzakelijking en verhoging van de efficiëntie. Het vergaren, verwerken en produceren van informatie vervangt steeds meer het handmatig werken.
Uit de onderzoeksresultaten is af te leiden dat de huidige overgang van een industriële productie-economie naar een informatie- en diensteneconomie zowel het werk verandert, als de belasting door dat werk. Was veel werk tot voor kort vooral lichamelijk zwaar, inhoudelijk beperkt en weinig zelfstandig, nu kenmerkt arbeid zich steeds meer door emotionele belasting en veel zelfstandigheid met een hoog werktempo en spanning. Ook het functie- en opleidingsniveau vertonen die samenhang: hoe hoger opgeleid, hoe meer klachten over emotionele belasting, werkdruk en vermoeidheid, ondanks de grote zelfstandigheid in de functie. Voor mannen en vrouwen verschillen de emotionele belasting en werkdruk weinig. Ook de lichamelijke inspanning is vrijwel gelijk. Vrouwen hebben gemiddeld wel minder afwisselend werk. Hoog opgeleide vrouwen boven de 45 jaar blijken te behoren tot een risicogroep. De werkdruk is hoog, bovendien nemen de psychische belasting en vermoeidheid toe met de leeftijd. Vrouwen op die leeftijd hebben minder vertrouwen in de toekomst wat betreft werk dan mannen. Ook het piekeren neemt toe. Mogelijke verklaring is het late op gang komen van voorzieningen voor en acceptatie van vrouwen, waardoor het verwerven van hun positie meer energie heeft gekost. De gezondheidszorg en vooral het onderwijs kennen zowel een hoge werkdruk als een hoge emotionele belasting. De herstelbehoefte van werknemers in die sector is dan ook het grootst. De afwisseling van het werk is in het onderwijs het grootst, maar het plezier in het werk is er het laagst. Deze is weer het hoogst in de bouwnijverheid en bij de nutsbedrijven, waar echter de toekomstonzekerheid het grootst is. Kennelijk maken de werknemers in deze bedrijftak zich zorgen over hun baan, waarschijnlijk veroorzaakt door de marktwerking en fusiegolf onder nutsbedrijven. Ook vrachtwagenchauffeurs zijn onzeker over de toekomst.
Verder blijkt dat de afwisseling in het werk en de zelfstandigheid bij arbeiders het geringst is. Arbeiders hebben ook minder plezier in het werk, terwijl hun toekomstonzekerheid groter is. Dit houdt mogelijk verband met de flexibilisering, waarbij van werknemers wordt gevraagd hun inzet en capaciteiten voortdurend aan het veranderende bedrijf aan te passen.

Deel: ' Lage werkdruk in Nederlandse bedrijfstakken verleden tijd '




Lees ook