Bouwfonds

Bouwfonds presenteert halfjaarcijfers 2001 halfjaarcijfers Bouwfonds

Bouwfonds behaalt lager bedrijfsresultaat maar hogere nettowinst

Belangrijkste ontwikkelingen:


* Nettobaten 158,7 miljoen (1e halfjaar 2000: 159,7 miljoen)
* Bedrijfsresultaat 68,9 miljoen (1e halfjaar 2000: 81,4 miljoen)
* Nettowinst 49,8 miljoen (1e halfjaar 2000: 40,9 miljoen)
* BIS-ratio gehandhaafd op doelstelling van 11%
* Voor 2001 wordt duidelijk hogere nettowinst verwacht
Algemeen

De gang van zaken bij Bouwfonds (ontwikkeling, financiering en management van vastgoed) in de eerste zes maanden van 2001 werd sterk beïnvloed door de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Deze vertoonde tekenen van vertraging, in lijn met de voorzichtige verwachtingen die Bouwfonds bij de presentatie van het jaarverslag 2000 naar buiten bracht. Daardoor zijn de nettobaten en het bedrijfsresultaat gedaald. Desondanks is een hogere nettowinst behaald. Dit is in hoofdzaak het gevolg van een lagere belastingdruk en het ontbreken van de incidentele last die vorig jaar de nettowinst negatief beïnvloedde.

Ontwikkelingsactiviteiten

Ondanks de zeer grote ontwikkelingsportefeuille bleef de productie op het gebied van de woningontwikkeling achter, vooral als gevolg van vertragingen door een toenemende complexiteit van procedures. Ook bij commercieel vastgoed is sprake van een goed gevulde ontwikkelingsportefeuille, waarin het aandeel kantoren toenam ten opzichte van winkelcentra, met name als gevolg van een grotere gemiddelde projectomvang.

Financieringsactiviteiten

De gang van zaken bij de financieringsbedrijven was positief. De gerealiseerde groei is ten dele het gevolg van de overname per 1 januari 2001 van ABN AMRO Onroerend Goed Holding en De Rijnlandse, beide van ABN AMRO. Het totaal bedrag aan beheerde woninghypotheekportefeuilles was 15,0 miljard tegen 13,7 miljard per 30 juni 2000. De totale portefeuille aan project- , beleggings- en vastgoedleasefinancieringen had per 30 juni 2001 een omvang van 4,7 miljard tegenover 2,5 miljard per 30 juni 2000. Het per 1 januari 2001 gevormde Bouwfonds Property Finance kende een voortvarende start.

Asset Management activiteiten

Asset Management richt zich op het ontwikkelen, structureren, beheren en marketen van beleggingsproducten die zijn gebaseerd op vastgoed. Deze relatief nieuwe activiteit is nog in de opbouwfase, maar behaalde in het eerste halfjaar al een positief resultaat.

Vooruitzichten

Verwacht wordt dat een deel van de opgelopen vertraging in de woningproductie in de tweede helft van het jaar ingelopen zal worden. Gevoegd bij de bevredigende gang van zaken bij de financieringsactiviteiten, verwacht de Raad van Bestuur, onder verwijzing naar bovengenoemde aspecten, voor geheel 2001 een duidelijke groei van de nettowinst, aannemende dat de markten niet zullen verslechteren.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening en de balans 1e halfjaar 2001

meer info:

- geconsolideerde winst- en verliesrekening en de balans 1e halfjaar 2001
contact:

- Concern Communicatie en Investor Relations Postbus 15
3870 DA Hoevelaken
tel.: + 31(0)33-2539220
fax: +31(0)33-2539225

Deel: ' Lager bedrijfsresultaat Bouwfonds maar hogere nettowinst '
Lees ook