P E R S B E R I C H T

Zaandam, 18 maart 2003

Moeilijke marktomstandigheden oorzaak lagere omzet en netto winst voor PontEecen in 2002


* De omzet over 2002 bedroeg EUR 409,9 miljoen, een daling van 11% ten opzichte van 2001 (EUR 462,4 miljoen)

* Nettowinst voor buitengewone resultaten en na afschrijving goodwill en aandeel derden EUR 3,1 miljoen (2001: EUR 9,1 miljoen)

* Aanzienlijke verslechtering van de marktomstandigheden in de tweede helft van het boekjaar resulterend in een negatieve netto winst over deze periode

* Rendement op het geïnvesteerd vermogen is afgenomen tot 8,1% (2001: 15,7%)
Over het jaar 2002 is de nettowinst voor buitengewoon resultaat en na afschrijving goodwill en aandeel derden van PontEecen N.V., de meest vooraanstaande leverancier van hout en materialen voor de bouw, uitgekomen op EUR 3,1 miljoen (2001: EUR 9,1 miljoen). De netto-omzet over 2002 daalde met 11% van EUR 462,4 miljoen naar EUR 409,9 miljoen.

Het rendement op geïnvesteerd vermogen over 2002 is uitgekomen op 8,1%, zoals eerder aangegeven is dat aanmerkelijk lager dan in het voorgaande jaar (15,7%). Dit is veroorzaakt door een gedurende het jaar verdere verslechtering van de marktomstandigheden. De solvabiliteit is over 2002 verder toegenomen van 26,4% naar 28,2%.

Voor PontEecen stond het jaar 2002 in het teken van de verdere vormgeving van de onderneming en haar strategie, waarbij met name in de tweede helft van het boekjaar veel aandacht is besteed aan noodzakelijke aanpassingen van de organisatie aan de gewijzigde marktomstandigheden. In dit verband zijn in het Noorden een tweetal vestigingen samengevoegd.

Voor nadere informatie:
De heer drs. F.A. van Zanten / de heer J.P. Kruijer RA Telefoon: 075 - 653 62 34

Jaarcijfers 2002 PontEecen

PontEecen N.V., de meest vooraanstaande leverancier van hout en materialen voor de bouw, boekte over het jaar 2002 een nettowinst, voor buitengewoon resultaat en na afschrijving goodwill en aandeel derden, van EUR 3,1 miljoen (2001: EUR 9,1 miljoen). Dit resulteerde in een winst per aandeel van EUR 1,11. De netto-omzet daalde 11% naar EUR 409,9 miljoen (2001: EUR 462,4 miljoen). Over het jaar 2002 daalde het bedrijfsresultaat van EUR 22,3 miljoen naar EUR 11,0 miljoen.

Toelichting op de resultaten
De netto-omzet over 2002 bedroeg EUR 409,9 miljoen, een afname van 11% ten opzichte van 2001. Deze afname wordt veroorzaakt door een lager activiteitenniveau (7,3%) en de desinvestering / beëindiging van een aantal activiteiten (3,7%). Met name de interregionaal opererende handelsbedrijven en de groothandel in hardhout lieten een teruglopende omzet zien. De prefab en verhuuractiviteiten alsmede de groothandel hout en plaat realiseerden een omzet die licht boven het niveau van 2001 lag. De handelsbedrijven boekten een omzet licht onder het voorgaande jaar. Met name door een meer uitgebalanceerde samenstelling van het assortiment en meer nadruk op toegevoegdewaarde activiteiten, verbeterde de brutomarge van 28,7% naar 30,2%. Dit resulteerde in een absolute brutomarge van EUR 123,7 miljoen.

De kostenstijging van 2,0% tot EUR 112,7 miljoen kon beperkt blijven door de kostenbesparende maatregelen die in 2002 zijn genomen. Het bedrijfsresultaat over 2002 nam af tot EUR 11,0 miljoen (2001: EUR 22,3 miljoen). De rentelasten daalden met EUR 1,7 miljoen tot EUR 6,6 miljoen door een stringent beheer van het geïnvesteerd vermogen en lagere rentepercentages.

De winst voor buitengewone baten en lasten en na afschrijving goodwill en aandeel derden nam af tot EUR 3,1 miljoen, resulterend in een nettowinst per aandeel, voor buitengewone baten en lasten en afschrijving goodwill, van EUR 1,11 (2001: EUR 3,28). Het nettoresultaat kwam uit op EUR 2,8 miljoen tegen EUR 9,2 miljoen in 2001.

Het garantievermogen van PontEecen daalde licht van EUR 58,0 miljoen in 2001 tot EUR 57,4 miljoen in 2002. Door het stringente beheer van het werkkapitaal kon de solvabiliteit in 2002 verder toenemen van 26,4% in 2001 tot 28,2% in 2002. Het geïnvesteerd vermogen daalde licht maar door de dalende omzet veroorzaakt door de aanhoudende verslechtering van de marktomstandigheden kwam het rendement op geïnvesteerd vermogen uit op 8,1%.

Het aantal medewerkers daalde per saldo van 1602 medewerkers naar 1569 ultimo 2002 (acquisities en nieuwe vestigingen: + 61 fte's; reorganisaties en desinvesteringen: -/- 94,2 fte's).

Gang van zaken in 2002
Met name door de verslechterde marktomstandigheden in de tweede helft van het boekjaar is veel aandacht besteed aan het doorvoeren van aanpassingen in de organisatie aan de gewijzigde marktomstandigheden.

Met uitzondering van Houthandel Van Dam Bunnik lag het rendement van de business unit Groothandel boven de groepsdoelstelling van 15%. Bij Houthandel Van Dam Bunnik heeft in 2002 de nadruk gelegen op verbetering van de organisatie.

De zes bedrijven die de business unit Prefab vormen zijn in 2002 samengegaan in een bedrijf. Tegelijkertijd zijn de verkoop en calculatie gecentraliseerd en is de naam van deze business unit gewijzigd in Hout Konstruktie Nederland. De terugval in de markt waarmee de business unit te maken had in 2002 kon gedeeltelijk worden opgevangen door een betere verdeling van opdrachten tussen de vestigingen.

Het aantal HuurCenter vestigingen nam toe tot 18 (2001:12) In het afgelopen jaar zijn de eerder overgenomen bedrijven geïntegreerd en zijn 6 nieuwe vestigingen opgezet. De aanloopverliezen lagen boven het verwachte niveau met name veroorzaakt door ook in de verhuurmarkt moeilijke marktomstandigheden.

Dividend
De onderneming streeft naar het beschikbaar stellen van minimaal 40% van de nettowinst uit normale bedrijfsuitoefening. Er wordt dan ook een dividend voorgesteld van EUR 0,50 per gewoon aandeel.

Vooruitzichten
De bouwmarkt kampt met twee teruglopende sectoren: nieuwbouwwoningen (min 6,5%) en utiliteitsbouw (min 4%). Daarentegen groeit de onderhouds- en renovatiemarkt. Gelet op de thans nog verder verslechterde marktomstandigheden, veroorzaakt door het tegenzittend economische tij en de politieke situatie in de wereld is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de resultaatontwikkeling van PontEecen in 2003.

Profiel
PontEecen N.V. is de meest vooraanstaande leverancier van hout en materialen voor de bouw in Nederland. Het concern heeft ruim 1500 medewerkers in dienst, verspreid over 81 vestigingen in Nederland. PontEecen streeft ernaar een toonaangevende, innovatieve leverancier te zijn voor bouwend Nederland.

PontEecen N.V. heeft in het jaar 2002 een omzet behaald van EUR 409,9 miljoen (2001: EUR 462,4 miljoen) en is genoteerd aan de incourante markt.

/ / / / / / /

Voor nadere informatie:
De heer drs. F.A. van Zanten / de heer J.P. Kruijer RA Telefoon: 075 - 653 62 34

 Bijlagen: - Geconsolideerde balans   - Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde balans per 31-12-2001 en 2002 (na voorstel resultaatbestemming) --- x EUR 1.000,-        ---   31 december 2002  31 december 2001  ACTIVA       --- Vaste activa        Immateriële vaste activa  3.559   3.312   Materiele vaste activa  74.207   77.236  Financiële vaste activa  0   2.738      77.766   83.286 --- Vlottende Activa        Voorraden  61.618   69.425  Vorderingen  63.204   67.201  Liquide Middelen  425   137     125.247   136.763         Totaal   203.013   220.049 --- --- PASSIVA     --- Eigen Vermogen  30.255   28.602  Belang Derden  0   1.528   Concernvermogen   30.255   30.130 --- Achtergestelde leningen   27.170   27.904 --- Garantievermogen   57.425   58.034 --- Voorzieningen   22.454   20.813 --- Lang vreemd vermogen        Kredietinstellingen  31.404   38.363  Overige schulden  0   637     31.404   39.000 --- Kortlopende Schulden   91.730   102.202 ---        Totaal Passiva   203.013   220.049 --- Geconsolideerde winst-en verliesrekening over 2001 en 2002    --- (x EUR 1.000,-) 2002  2001   --- Netto Omzet 409.924   462.407   Kostprijs van de omzet 286.203   329.643   Brutomarge  123.721   132.764  --- --- Bedrijfslasten       Lonen, salarissen en sociale lasten 69.593   68.631   Afschrijvingen 5.376   5.583    Overige bedrijfskosten 37.736   36.278           Som der bedrijfslasten  112.705   110.492          Bedrijfsresultaat  11.016   22.272  --- Rentelasten  6.585   8.298           Saldo der financiële baten en lasten  -6.585   -8.298  --- Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening        voor belasting  4.431   13.974  --- Belastingen resultaat uit        gewone bedrijfsuitoefening -1.528   -4.753   Resultaat deelnemingen 0   57             -1.528   -4.696  Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening        na belastingen  2.903   9.278   --- Buitengewone baten 5.778   2.307    Buitengewone lasten -4.904   -1.573   Belastingen buitengewoon resultaat -302   -257           --- Buitengewoon resultaat na belastingen  572   477         Resultaat na belastingen  3.475   9.755   --- Afschrijving goodwill      -895   -395   Aandeel derden  245   -165          Netto Resultaat  2.825   9.159   
Citigate First Financial B.V., Assumburg 152a, 1071 GC Amsterdam
Telephone ++ 31 (0)20 575 40 28, fax ++ 31 (0)20 575 40 20, E-mail ftijmstra@citigateff.nl

Deel: ' Lagere omzet en netto winst voor PontEecen in 2002 door moeilijke ma.. '
Lees ook