KBC


AGF Belgium, De Vaderlandsche-ING Group en KBC Verzekeringen lanceren AssurCard: de elektronische sleutel tot verzekeringen (1/8/2001)
Samenvatting: AGF Belgium/Allianz Group, De Vaderlandsche-ING Group en KBC Verzekeringen hebben samen AssurCard NV opgericht en brengen de AssurCard Hospi op de Belgische markt. Deze chipkaart is de hoeksteen van een derdebetalersysteem waardoor de rechthebbende van een privé-ziektekostenverzekering bij opname in een ziekenhuis niet langer eerst zelf de facturen moet vereffenen die zijn verzekeraar hem nadien terugbetaalt. Het enige bedrag dat de verzekerde eventueel nog moet betalen, is het saldo dat noch door het ziekenfonds noch door de aanvullende verzekering wordt gedekt. Op die manier wordt de communicatie tussen verzekerde, dienstverlener/ziekenhuis en verzekeraar sterk vereenvoudigd en de administratie tot een minimum beperkt.
AssurCard NV nodigt andere verzekeringsmaatschappijen uit om mee te bouwen aan het concept, want op termijn zal de AssurCard Hospi ook tot andere soorten verzekeringen (auto, reizen ...) worden uitgebreid. Omschrijving:
Historisch overzicht en aanleiding

Een verzekering biedt bescherming tegen onvoorziene gebeurtenissen die de verzekerde schade berokkenen. Klassiek bestaat de prestatie van de verzekeraar in het betalen van een vergoeding voor de geleden schade. Sedert enkele jaren tekent zich echter een nieuwe trend af: verzekerings-instellingen vergoeden niet langer alleen de financiële schade, maar zij proberen steeds meer hun cliënten uit de nood te helpen via allerlei diensten met toegevoegde waarde. Door de zoektocht heen naar nieuwe diensten die de onaangename gebeurtenis van een schadegeval moeten verlichten, hebben heel wat
verzekeringsmaatschappijen samen met dienstenleveranciers partnerships opgezet. De gemeenschappelijke doelstelling is telkens dezelfde: méér zekerheid, méér comfort en een nog betere service bieden aan de cliënt. Deze vorm van dienstverlening is een relatief recent verschijnsel, maar de cliënt heeft ze heel snel leren waarderen. Zowel de opzet als het onderhoud van dergelijke servicenetwerken vergen echter belangrijke investeringen. Precies die vaststelling legde de grondslag voor de geboorte van een nieuw concept: AssurCard.

AssurCard

De AssurCard is een initiatief van AGF Belgium (lid van Allianz Group), De Vaderlandsche-ING Group en KBC Verzekeringen. De drie maatschappijen vertrokken van de idee van een Hospicard die enkel kon worden gebruikt als derdebetalersysteem voor ziekenhuisfacturen in het kader van een hospitalisatieverzekering. Inmiddels reikt de ambitie veel verder. De AssurCard wordt een heuse `verzekeringskaart' die kan worden ingezet voor allerlei vormen van interactie en communicatie met de dienstenleveranciers van hun cliënt, of het nu gaat om een ziekenhuis, een apotheker, een garagehouder of een slotenmaker. Zeer snel besloten de drie partners dat ze een concept moesten ontwikkelen waarin deze interactie en communicatie vergemakkelijkt worden in het voordeel van hun cliënt, zonder dat ze enige afspraak maakten over elkaars beleid inzake de cliëntenrelatie, distributie, de gevoerde producten of de schaderegeling. Als verzekeraar blijven ze dus elkaars concurrenten; in de service werken ze samen.

Het concept AssurCard bevat dan ook drie essentiële kenmerken.

Ten eerste wil de AssurCard een standaard ontwikkelen voor de interactie en de communicatie met dienstenleveranciers, zodat de toegang tot een dienstenleverancier wordt vereenvoudigd. Zo wordt het mogelijk om met een veel groter en meer gedifferentieerd netwerk van dienstenleveranciers te werken, waardoor de keuzevrijheid voor de cliënt toeneemt. Dit vertaalt zich onder meer in het `plug and play'-principe: zowel een dienstenleverancier als een verzekeringsmaatschappij kunnen met zeer beperkte inspanning in de eigen systemen toetreden tot de AssurCard. De AssurCard doktert immers processen uit op maat van de cliënt en rekening houdend met de eigenheden van de leverancier en het verzekeringsproduct.

Ten tweede komt de AssurCard tegemoet aan het `anytime, anyhow, anywhere'-principe. Als elektronische sleutel tot verzekeringsdiensten wil de AssurCard voornamelijk platformen opzetten die de cliënt in staat stellen om, op het ogenblik dat de nood het hoogst is, een dialoog met zijn verzekeringsmaatschappij op te zetten op basis van zijn behoefte aan zekerheid. Het concept is dan ook zodanig flexibel dat het rekening houdt met de specifieke kenmerken van de relatie van de verzekeringsmaatschappij met haar cliënt. Het communicatieproces kan zelfs on line worden aangepast aan de recentste situatie, en dit zelfs naar gelang van een specifiek schadegeval. Zo kan de dossierbeheerder in het AssurCard-concept on line aangeven dat een bepaalde persoon op een bepaalde dag zonder verdere controle toegang krijgt tot het derdebetalersysteem. De beheerder kan deze beslissing bijvoorbeeld nemen na een telefonisch onderhoud met de verzekerde.

Ten derde voert de AssurCard het principe `schoenmaker, blijf bij je leest' hoog in het vaandel. Dit betekent enerzijds dat de communicatie en interactie in de driehoek
cliënt/verzekeringsmaatschappij/dienstenleverancier dusdanig is opgebouwd dat ieder zijn eigen belangen kan behartigen en zijn eigen taken kan uitvoeren. Anderzijds betekent dit ook dat de uitvoering van de eigen taken niet wordt gehinderd door de AssurCard. De dienstenleverancier moet bijvoorbeeld op geen enkel ogenblik verzekeringsdekkingen evalueren. Hierbij worden mogelijke belangenconflicten voorkomen, en blijft de aansprakelijkheid van ieder beperkt tot wat voortvloeit uit zijn eigen, bekende activiteiten.

Proefproject en toekomstplannen

De eerste realisatie van de AssurCard is een derdebetalersysteem met ziekenhuizen. De cliënt die zich aanbiedt met een AssurCard in een ziekenhuis kan via een AssurCard-automaat met zijn verzekeringsmaatschappij communiceren en in de meeste gevallen onmiddellijk zekerheid krijgen over de betaling van de kosten door zijn verzekeringsmaatschappij. Vooral voor cliënten met contracten waarin, om welke reden dan ook, uitsluitingen voorzien zijn, is dit belangrijk. Deze communicatie stuurt automatisch ook een elektronisch signaal naar de verzekeringsmaatschappij. De maatschappij kan het schadedossier onmiddellijk openen en de nodige gegevens ontvangen zonder dat de cliënt aangifteformulieren moet invullen. Als de cliënt vooraf al contact heeft opgenomen met zijn verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon, zal de communicatie beperkt blijven tot een bevestiging van de gemaakte afspraak. Achteraf ontvangt de
verzekeringsmaatschappij elektronisch de factuur die zij onmiddellijk kan vereffenen. Belangrijk is ook dat de plaatsing en zelfs de vormgeving van de verzekeringsautomaat kan worden aangepast aan de structuur van het ziekenhuis en de manier waarop dat ziekenhuis omgaat met zijn patiënten. De verzekeringsautomaat kan de vorm aannemen van een aparte zuil waardoor de patiënt op discrete wijze de noodzakelijke verrichtingen kan doen, maar kan ook in de vorm van een extra scherm (touch-screen) direct worden geplaatst op de onthaaldesk van het ziekenhuis.

Het project heeft al proefgedraaid in drie ziekenhuizen (UZ Leuven, Stuyvenberg en Sint-Augustinus in Antwerpen) en er zijn al 13 000 kaarten verdeeld, hoofdzakelijk aan medewerkers van de drie verzekeraars. De recent opgestarte gesprekken met andere ziekenhuizen tonen aan dat dit toekomstgerichte concept kan rekenen op een brede interesse. AssurCard hoopt dat er vóór eind 2001 25 tot 40 ziekenhuizen aan het project deelnemen. Het potentieel wordt geraamd op 200 ziekenhuizen en 2,5 miljoen kaarten voor hospitalisatieverzekeringen.
Het medisch gedeelte in de arbeidsongevallen wordt de eerstvolgende inpassing. De uitbreiding naar andere medische beroepen, zoals huisartsen, apothekers en anderen, wordt momenteel bestudeerd. De uitdaging bestaat erin om een proces te vinden dat onmiddellijk de verzekeringsdekking bij een schadegeval kan toetsen. Projecten in andere domeinen zoals de autoverzekeringen behoren eveneens tot de concrete mogelijkheden.

AssurCard NV doet een oproep tot andere partners

De drie partners die aan de basis liggen van het AssurCard-concept realiseren zich dat openheid van het systeem de basisvoorwaarde is om standaarden te ontwikkelen. Zij nodigen dus andere verzekeringsmaatschappijen uit om gebruik te maken van het systeem. Maar de uitnodiging gaat veel verder. De AssurCard staat open voor verdere ontwikkelingen in de verzekeringssector. De technische specificaties zullen worden vrijgegeven, zodat IT-providers die zich daarop willen afstemmen, dat zonder problemen kunnen doen. De AssurCard, als elektronische sleutel, is immers het gedroomde identificatiemiddel van de cliënt en diens verzekeringsdekkingen. Dit illustreert dat AssurCard zich wil positioneren als leverancier van een platform en van netwerkdiensten, die de communicatie tussen verzekeringsmaatschappijen en dienstenleveranciers vergemakkelijken. AssurCard is daarom vergelijkbaar met BCC of Europay. Zeer bewust beperkt AssurCard zich ook hiertoe. AssurCard komt dus niet tussen in de rechtstreekse relatie tussen de verzekeringsmaatschappij en de verschillende dienstenleveranciers. Elke verzekeringsmaatschappij blijft vrij om te bepalen met welke dienstenleveranciers en voor welke cliënten hij de AssurCard en het achterliggende proces wil gebruiken. Om dit alles te realiseren wordt het concept AssurCard ondergebracht in een aparte vennootschap, AssurCard NV, die zich op een autonome wijze verder zal ontwikkelen, gebruikmakend van het concept en de opgebouwde knowhow. Op die manier krijgen verzekeringsmaatschappijen die aansluiten de garantie dat ze niet afhankelijk zijn van de drie oorspronkelijke partners. AssurCard NV heeft een missie als dienstenleverancier aan verzekeringsmaatschappijen en mag dus niet worden betrokken in de normale concurrentie tussen de verzekeringsmaatschappijen.

Ambities van AssurCard

De kaart in dit concept is een smartcard met een chip die kan worden gebruikt in de modernste kaartlezers zoals die vandaag al worden gebruikt voor Proton en de SIS-kaart. Dit is handig in de toekomst, maar de echte toegevoegde waarde van de kaart ligt voornamelijk in het feit dat ze bijdraagt tot een gevoel van openheid, veiligheid en comfort bij de gebruiker ervan. De AssurCard is de geruststelling in zijn portefeuille. De materialisatie van een verzekeringscontract in een kaart die op verschillende plaatsen in het dagelijkse leven van de cliënt op een moderne wijze toegang geeft tot verzekeringsdiensten, zal waarschijnlijk de belangrijkste realisatie zijn van de invoering van dit concept.

Contactinfo: Voor meer info kunt u contact opnemen met Koen Knaepen, De Vaderlandsche-ING Group, tel. 03 244 68 08

Deel: ' Lancering AssurCard, elektronische sleutel tot verzekeringen '
Lees ook