expostbus51


Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

JUST BZK: Platform Tegen Geweld op Straat

Lars Poppes

070 370 6126


04.02.99

3757

Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat geïnstalleerd VOORZITTER DEETMAN: .GEWELD ALS NORM IS ONACCEPTABEL.

Ministers Korthals van Justitie en Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben vandaag het Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat geïnstalleerd. Na de instelling door de bewindslieden benadrukte de voorzitter van het platform, burgemeester Deetman van Den Haag, dat geweld geen norm mag worden in onze samenleving. Hij pleit voor een anti-geweldcode die concreet aangeeft waar mensen elkaar op aan kunnen spreken. De voorzitter onthulde in café Danzig in Den Haag ook het logo van het platform. Het visualiseert een bedieningspaneel zoals we dat kennen van audio- en video-apparatuur. Centraal staat het woord .stop.. De slogan luidt dan ook: .STOP, GEWELD LEIDT TOT NIETS..

Bij de begrotingsbespreking in de Tweede Kamer van de justitiebegroting voor 1998 opperde GPV-Kamerlid Schutte de vorming van een nationaal platform tegen geweld. Tijdens de door het ministerie van BZK georganiseerde lokale debattenreeks over het geweldsprobleem is gebleken dat hieraan ook behoefte bestaat. Gedurende het laatste debat in Leeuwarden op 2 november vorig jaar kondigde Minister-president Kok de vorming van het Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat aan. De leden van het platform zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Het platform wordt ondersteund door het secretariaat dat is gehuisvest in het CAOP-gebouw aan het Lange Voorhout in Den Haag.

Taken van het platform zijn:

- het stimuleren van een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om de cultuur van afzijdigheid in de samenleving te doorbreken en het geweld in te dammen;

- het stimuleren van kennis- en ervaringsuitwisseling op het terrein van het voorkomen en bestrijden van geweld op straat;
- het tot stand brengen en uitdragen van een anti-geweldscode;
- het bijdragen aan een effectieve preventie en rechtshandhaving met betrekking tot geweld op straat door middel van advisering van het kabinet, andere overheden, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en burgers.
Bij het invullen van deze taken zal onder meer worden gesteund op de adviezen die zijn voortgekomen uit de lokale debattenreeks, kabinetsnotitie over geweld op straat, een advies over het onderwerp van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling.

Het platform bestaat uit:
voorzitter: dhr. W.J. Deetman, burgemeester Den Haag; vice-voorzitter: dhr. J.P. van der Reyden, voorzitter vereniging Veronica,
voorzitter NOC-NSF;
leden:
a. Dhr. J. Kuiper, korpschef Amsterdam-Amstelland; b. Mw. H.W. Samson-Geerlings, hoofdofficier van Justitie te Dordrecht;
c. Mw. M.T.H. Hendriks, plv. hoofd Afdeling Algemene en Juridische Zaken, VNG;
d. Dhr. M.H.J. Claes, directeur Koninklijk Horeca Nederland; e. Dhr. W. van Dalen, directeur Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie;

f. Dhr. J.B. Waaijer, burgemeester Ridderkerk, voorzitter Nederlandse Katholieke Oudervereniging;

g. Dhr. R.C.A. Wilcke, lid DB Vereniging voor het management in het Voortgezet Onderwijs;

h. Mw. M. Sluijters, vertegenwoordiger Scouting Nederland;

i. Mw. C. Azaroual, bestuurslid CNV Jongeren;

j. Dhr. M. Elfadili, vertegenwoordiger International Migration Issues;

k. Dhr. A.Y. Dijkstra, projectleider Verkeerszaken, Veilig Verkeer Nederland;

l. Dhr. W.J.M. de Haan, hoogleraar Criminologie, Rijksuniversiteit Groningen;

m. Mw. M.A.G. de Neeve, directeur Slachtofferhulp Nederland;

n. Dhr. J.J.H.M. van Gennip, directeur VOG: koepelorganisatie werkgevers hulpverlening;

o. Dhr. W. van Montfort, directeur Landelijk Overleg Sport en Beweging;

p. Mw. I. van Zande, directeur Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming, Hogeschool Rotterdam;

q. Dhr. J. Kloppenburg, voorzitter Stichting Kappen Nou;

r. Dhr. C. Anker, Raad van Kerken

s. Dhr. R.E. Karg, wnd. plv. korpschef Brabant-Noord, voorzitter Landelijk Bureau Racismebestrijding.

Deel: ' Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat geïnstalleerd '
Lees ook