Trimbos Instituut

Nieuwsflits

8|01 Nummer 8, 31 augustus 2001

Landelijke aanpak van de schizofreniezorg

Dit najaar gaat het eerste project van start in het kader van het landelijk plan van aanpak om de zorg voor en de rehabilitatie van mensen met schizofrenie of daaraan verwante psychosen te verbeteren. Het gaat om het ontwikkelen en vervolgens toepassen van een 'kwaliteitsmeter schizofreniezorg'. Deze kwaliteitsmeter moet bestaan uit een standaard die gebaseerd is op de internationale stand van kennis op het gebied van schizofreniezorg en uit een instrumentarium waarmee, in het licht van deze zorgstandaard, de kwaliteit van zorg voor mensen met schizofrenie in iedere GGZ-regio in Nederland kan worden gemeten. Toepassing van de kwaliteitsmeter dient te leiden tot gerichte aanbevelingen om de schizofreniezorg in iedere regio te verbeteren.
De zorg voor mensen met schizofrenie vertoont veel knelpunten en lacunes. Ook de maatschappelijke positie van deze groep laat veel te wensen over. Dit voorjaar verscheen de nota Met het oog op beter, het vervolg, waarin de Schizofrenie Stichting Nederland (SSN) een landelijk plan van aanpak schizofrenie presenteerde. Dit plan moet de komende jaren leiden tot substantiële verbeteringen. Het plan van aanpak bouwt ondermeer voort op de aanbevelingen in het rapport Verdeelde aandacht, gedeelde zorg; van knelpunten naar kwaliteit in de zorg voor patiënten met schizofrenie dat het Schizofrenie Platform vorig jaar uitgebracht.
Het plan van aanpak bestaat uit een aantal samenhangende projecten die in de komende vijf jaar zullen worden uitgevoerd. Deze projecten betreffen visitatierondes in GGZ-regio's, de verbetering van schizofreniezorg voor specifieke doelgroepen (onder andere mensen met dubbele diagnose, oudere patiënten, dak- en thuislozen met schizofrenie, allochtone cliënten), regionale implementatie van integrale zorg, vervulling van bij- en nascholingsbehoeften bij de betrokken disciplines, toetsing van bereikte verbeteringen in de regio's, onderzoek naar rehabilitatiestrategieën en het tegengaan van stigmatisering. Bij de uitvoering van deze projecten wordt nadrukkelijk afstemming gezocht met andere initiatieven, zoals het traject van multidisciplinaire richtlijnontwikkeling voor schizofreniezorg onder begeleiding van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en het Trimbos-instituut.
Het Trimbos-instituut heeft bijgedragen aan het opstellen van het plan van aanpak, en zal de komende jaren zijn kernfuncties (monitoring, onderzoek, kennissynthese en methodiekontwikkeling, implementatie) inzetten om dit plan te doen slagen. Daartoe sluiten de SSN en het Trimbos-instituut binnenkort een samenwerkingsovereenkomst. In dat kader zal Jaap van Weeghel (hoofd Research & Development) alle Trimbos-activiteiten inzake schizofrenie gaan coördineren en tevens nauw betrokken zijn bij de uitvoering van het plan van aanpak. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere instituten, zoals het toekomstige kenniscentrum schizofrenie, die in de uitvoering van het plan van aanpak een rol gaan spelen.
De komende maanden wordt gewerkt aan een zo breed mogelijk draagvlak voor het plan van aanpak als geheel. Om te beginnen voor de 'kwaliteitsmeter schizofreniezorg'. Daartoe wordt op 18 oktober een werkconferentie gehouden met vertegenwoordigers van alle betrokken groeperingen en instanties (cliënten, familie, beroepsgroepen, GGZ-instellingen, onderzoekers, beleidsinstanties).
* Jaap van Weeghel (030) 297 11 00

Deel: ' Landelijke aanpak van de schizofreniezorg '
Lees ook