NEDWERK NT1

Landelijke actie voor autochtone analfabeten

LANDELIJKE ACTIE GEMEENTERAADSFRACTIES VOOR AUTOCHTONE ANALFABETEN

(8 september: Internationale Dag van de Alfabetisering)

De stichting Landelijk Nedwerk NT1, een organisatie van de afdelingen Educatie van de Regionale Educatieve Centra (ROC's), heeft de gemeentelijke politiek in Nederland opgeroepen om aandacht te besteden aan de problematiek van functioneel analfabetisme onder autochtone Nederlanders. Doel is de bestrijding van het functioneel analfabetisme onder de autochtone bevolking. Het Net-werk maakt zich grote zorgen over de terugloop van deze doelgroep in de VE. Alle gemeentelijke PvdA-fracties in Nederland zijn gevraagd op zaterdag 8 september aan hun college van B&W schriftelijk vragen te stellen over de inspanning van de gemeente op dit terrein.

Actie
Op zaterdag 8 september a.s. zal in het Nationaal Onderwijs Centrum Rotterdam aan de Nieuwemarkt 1A te Rotterdam (station Blaak) een landelijke manifestatie worden gehouden.

+ Om 14.00 uur zal de fractie van de PvdA Rotterdam de 9 vragen over de situatie van alfabetisering aan autochtone Nederlanders overhandigen aan de wethouder van onderwijs, mevr. Els Kuijper. + Om 14.10 uur zal mevr. Marriëtte Hamer, 2e Kamerlid van de PvdA, aangeven waarom zij vindt dat het huidige beleid van minister Hermans m.b.t. alfabetisering voor autochtone Nederlanders faalt. Zij zal symbolisch een persoonsgebonden budget voor de lees- en schrijflessen overdragen aan een autochtone (analfabete) cursist, lid van de landelijke Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering (kortweg: ABC).

Overal in het land zullen op deze dag door plaatselijke gemeenteraadsfracties schriftelijke vragen over alfabetisering gesteld worden aan de betreffende Colleges van B&W.

Uitnodiging
U wordt van harte uitgenodigd om bij deze activiteit aanwezig te zijn en verslag te doen. Er zijn ook mo-gelijkheden om voor- en achteraf gesprekken te voeren met de inleiders of de analfabeten zelf.

Analfabetisme en de autochtone bevolking
Tien procent van de volwassen autochtone bevolking in Nederland blijkt semi- of functioneel analfabeet. Deze mensen kunnen niet of nauwelijks lezen, schrijven en/of rekenen. Zij weten geen raad met de kaartjesautomaat op het station. Zij begrijpen geen eenvoudige krantenberichten. Veiligheidsvoorschriften zijn te moeilijk voor ze.
Het functioneel analfabetisme neemt toe met de leeftijd; mensen verleren het lezen en schrijven. Zelfs onder 16 tot 19-jarigen is het functioneel analfabetisme 7%. De cijfers over analfabetisme verschilden in 2000 niet met die uit 1991. In de afgelopen tien jaar is het analfabetisme dus niet afgenomen. Tot deze conclusie komt het Max Goote Kenniscentrum in een recent internationaal onderzoek over analfabetisme in geïndustrialiseerde landen. (www.educ.uva.nl, de publicatie heet: 'Basisvaardigheden in Nederland'.

Meer informatie
Voor informatie over de actie en over het onderwerp 'analfabetisme onder de autochtone bevolking' kijk op de website van Nedwerk NT1 (www.nedwerk-nt1.nl), meer informatie over de actie is te vinden op de site van de PvdA (www.pvda.nl/clb) of bel met de initiatiefnemers AnneMarie Verhagen (06-18237876), Pieter de Graaf (06-22719189) of Stefanie de Klerk (06-51367075).


06 sep 01 14:41

Deel: ' Landelijke actie voor autochtone analfabeten '
Lees ook