Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Landelijke afspraken met politie getekend

15 februari 2003

De gezamenlijke politiekorpsen zullen in 2006 40.000 meer zaken dan nu aanbieden aan het Openbaar Ministerie. Dit betekent een stijging van circa 20 procent ten opzichte van het jaar 2002. Alle korpsen stellen elk jaar een overzicht op van de (jeugdige) veelplegers in hun regio, en maken afspraken met partijen als de gemeenten, de jeugdzorg, de reclassering en het Openbaar Ministerie over de aanpak van deze veelplegers. Bij misdrijven door veelplegers zal in 80 procent van de gevallen binnen een maand na het eerste verhoor een proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie gaan. Verder zal de politie in 2006 zorgen voor 180.000 extra boetes en transacties die volgen uit staandehoudingen. Dit betekent een stijging van ongeveer 15 procent. De sterkte van de korpsen stijgt met 4000 voltijd-plaatsen tot 54.500 in 2010. Het kabinet stelt hiervoor ongeveer 250 miljoen euro (in 2006) beschikbaar. Daarnaast stijgt de normvergoeding met 2.145 euro naar gemiddeld 67.000 euro per persoon in 2007. Hiermee is een bedrag van 157 miljoen euro in 2007 gemoeid. Hiermee kan de nodige kwaliteitsverbetering in gang gezet worden. De minister van BZK zal zich inspannen de normvergoeding nog verder te verhogen. Ook zal het kabinet de nodige wet- en regelgeving tot stand brengen, zoals wetsvoorstellen over afdoening van zaken door het Openbaar Ministerie, over elektronische aangifte, over de bestraffing van veelplegers, over het aanwijzen van urgentiegebieden en over cameratoezicht.

Dit zijn de belangrijkste afspraken in het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006, dat vandaag is ondertekend door de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Donner (Justitie) en de korpsbeheerders.

Verder zijn prestatie-afspraken gemaakt over een groter aantal af te handelen rechtshulpverzoeken en over het terugdringen van het ziekteverzuim naar maximaal 8 procent; dit betekent een daling van het verzuim met 15 procent. Met ieder korps afzonderlijk zullen prestatie-afspraken worden gemaakt over de bereikbaarheid via 1-1-2 en via het Landelijk Telefoonnummer Politie en over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook moet de tevredenheid van de bevolking over het contact met de politie omhoog. Dit geldt ook voor het oordeel van de bevolking over de beschikbaarheid van de politie. De stijging op beide onderwerpen zou ongeveer 10% moeten bedragen.

De afspraken volgen uit het kabinetsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' uit oktober 2002. Met de maatregelen uit dat programma moeten criminaliteit en overlast vanaf 2006 met 20 à 25 procent kunnen afnemen. Nu de landelijke afspraken zijn getekend, kunnen met alle afzonderlijke korpsbeheerders regionale convenanten afgesloten worden. Die vormen minstens de regionale vertaling van het landelijke convenant. Daarnaast kunnen in de regionale convenanten aanvullende afspraken worden vastgelegd.

Naast de afspraken met de politie wil het kabinet tegelijkertijd afspraken maken met andere partijen die ook verantwoordelijk zijn voor veiligheid, zoals met het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, de reclassering, het bedrijfsleven, de gemeenten, en via de gemeenten met de jeugdhulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal-maatschappelijk werk. Deze partijen hebben een belangrijke taak in het voorkomen en aanpakken van criminaliteit en onveiligheid.
---

© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Deel: ' Landelijke afspraken met politie getekend '
Lees ook