Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Landelijke afvalbeheerplan in werking (3-3-2003)In 2012 moet 83 procent van de afvalstoffen in Nederland nuttig worden toegepast. Dat staat in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Dit plan brengt de sturing van het afvalbeheer op landelijk niveau en vervangt tal van provinciale plannen. Hierdoor sluit het beleid beter aan bij de (Europese) schaalvergroting die in het afvalbeheer plaatsvindt. Door het plan zal de verwijdering van afval door verbranding of storten verder worden beperkt en wordt de liberalisering van de afvalmarkt doorgezet.

Belangrijkste doel van het LAP is om de nuttige toepassing van afvalstoffen te laten stijgen van ruim 76% in 2002 naar 83% in 2012. Dit gebeurt door zowel hergebruik van afvalstoffen te bevorderen als door afvalstoffen die niet hergebruikt kunnen worden, wel nuttig toe te passen door ze in te zetten als brandstof. Daardoor kan worden bespaard op de inzet van gewone brandstoffen als kolen, olie en gas. Ook wordt in belangrijke mate bijgedragen aan het klimaatbeleid. Er is een financieel stimuleringskader gemaakt om initiatieven te ondersteunen, die afvalstoffen als brandstof in zetten.

Het LAP streeft ook naar het beperken van de stort van afvalstoffen tot alleen die afvalstoffen die niet kunnen worden hergebruikt of verbrand. Hierdoor wordt minder methaan uitgestoten door de stortplaatsen. Verder wordt het ruimtebeslag door stortplaatsen en de langdurige nazorg die gesloten stortplaatsen nodig hebben, beperkt.

Liberalisering
Een ander belangrijk onderdeel van het LAP is de verdere liberalisering van de afvalmarkt. Zo'n 75 procent van het Nederlandse afval wordt nu al verwerkt in een nagenoeg vrije markt, met weinig beperkingen voor de in- en uitvoer. Bij de andere 25 procent bestaat nog een belangrijke taak en inbreng van de overheid. Het gaat dan met name om het inzamelen van huishoudelijk afval en het verwijderen van afval door het te verbranden in een afvalverbrandingsinstallatie of het te storten In Nederland is 99 procent van de verbrandingscapaciteit en ongeveer 80 procent van de stortcapaciteit in handen van provincies, gemeenten en overheidsgedomineerde bedrijven. Het streven is om ook de verwijdering van afval door het te verbranden verder te liberaliseren en op termijn (2006) de landsgrenzen hiervoor te laten vervallen. Dit laatste kan alleen als er sprake is van een gelijk speelveld tussen Nederland en de direct omringende landen. Het bereiken van een gelijk Europees speelveld is dan ook een belangrijke doelstelling van het LAP.

Het LAP is vandaag in werking getreden en heeft een geldigheidsduur van vier jaar (2002 tot en met 2006).

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10487&site=persbericht )

Deel: ' Landelijke afvalbeheerplan in werking '
Lees ook