Gemeente Amersfoort


ms 20 januari 1999

Landelijke commissie vol lof over MER Vathorst

Amersfoort wil het weidegebied Arkemheen beschermen door de aanvliegroutes van vogels en de rust er zoveel mogelijk te beschermen. Dit betekent dat Amersfoort er geen recreatiegebied van wil maken. Zo komen er alleen aanlegplaatsen voor boten aan de stedelijke kant van de Laak en zijn motorbootjes niet welkom. Verder wordt de polder minder goed toegankelijk voor fietsers door bijvoorbeeld het aantal bruggen over de Laak te beperken. Dit alles staat te lezen in het Milieu Effect Rapport (MER) voor Vathorst. De landelijke toetsingscommissie voor de milieu effect rapportage was vol lof over het rapport. Volgens de commissie heeft het milieubelang een volwaardige, grote rol gespeeld bij de besluitvorming.

De bescherming van de polder van Arkhemheen is een punt dat veel Amersfoorters zorgen baart. Mede naar aanleiding van de inspraakreacties heeft de commissie MER hiernaar nog eens goed gekeken. Zij is het eens met de manier waarop Amersfoort het gebied wil beschermen. De gemeenteraad heeft in het verleden aangedrongen op reservering van een groengebied aan de noordzijde van de Laak, zodat het weidegebied intact blijft als Amersfoort nog verder noordwaarts uitbreidt. Dit wordt vastgelegd in een speciale nota Afronding Vathorst. Ook in de Visie Regionale Groenstructuur, die wordt opgesteld in samenwerking met Nijkerk en Bunschoten en met de provincies Utrecht en Gelderland, wordt een plan opgesteld om de druk van de recreatie op te vangen.

In het MER staat welke effecten de bouw van Vathorst heeft op de omgeving en hoe natuur en milieu kunnen worden beschermd tegen de nadelen ervan. Amersfoort heeft na de bouw van de milieuwijk Nieuwland een reputatie hoog te houden op dit gebied. Ook bij het besluit over het wel of niet bebouwen van Vathorst heeft het milieubelang een grote rol gespeeld. Amersfoort wil zo zorgvuldig mogelijk omspringen met natuur en milieu. Zo is het de bedoeling dat de wijk een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding krijgt met de rest van de stad, zodat bewoners hun auto kunnen laten staan. Ook moeten de fietsverbindingen met de rest van Amersfoort van hoge kwaliteit zijn. Daarnaast wordt erover gedacht om voorzieningen zoals scholen zoveel mogelijk te realiseren in de buurt van openbaar vervoerfaciliteiten.

Deel: ' Landelijke commissie vol lof over MER Vathorst, Amersfoort '
Lees ook