Ingezonden persbericht

P E R S B R I C H T

Van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Brede steun voor landelijke manifestatie Tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Zondag 30 september 14.00 op de Dam in Amsterdam

Utrecht, 25 september 2001 -

Zo'n negentig organisaties hebben tot nu toe het Manifest Tegen de 'Nieuwe Oorlog' ondertekend, en roepen op voor de landelijke manifestatie aanstaande zondag 30 september om 14.00 uur, op de Dam in Amsterdam.

Het Manifest Tegen de 'Nieuwe Oorlog', dat ten grondslag ligt aan de manifestatie, is binnen twee dagen tijd ondertekend door organisaties uit vrijwel alle sectoren van de maatschappij. Uit de snelheid en de breedte van de ondertekening blijkt hoezeer de oproep weerklank vindt in de Nederlandse samenleving. Enkele grotere organisaties hebben de ondertekening van het Manifest nog in beraad. Het IKV heeft besloten zich niet aan te sluiten bij het Platform, maar is wel uitgenodigd een spreker te leveren, en heeft deze uitnodiging aanvaard.

Manifest en manifestatie zijn een initiatief van het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog', dat zondag in Utrecht werd opgericht. Het Platform is een coalitie van vredes- en
solidariteitsgroepen, maatschappelijke organisaties, migrantengroepen en kerkelijke- en religieuze groeperingen.

De leuzen tijdens de manifestatie op 30 september zijn:

Rechtvaardigheid, geen wraak
Neem de voedingsbodem van het terrorisme weg
Wraak is geen waardige reactie
Creeer geen nieuw vijandbeeld

De manifestatie heeft als doel om tot uitdrukking te brengen dat veel mensen in Nederland zeer bezorgd zijn over de terreur- aanslagen in de Verenigde Staten en de gevolgen daarvan. De Dam zal zondag ook een plek zijn om de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen weken te beschouwen en te bespreken. Het programma is nog in voorbereiding.

Een poster die oproept tot de manifestatie is te downloaden van de websites https://www.omslag.nl en https://www.wereldcricis.nl Posters zijn ook te bestellen via 020-6279661.

Voor financiele steun aan de manifestatie is een gironummer geopend: 15602 tnv. Tribunaal voor de Vrede, Amsterdam, ovv 'Platform'.

De volledige tekst van het Manifest tegen de 'Nieuwe Oorlog' en de lijst van oproepende organisaties treft u hieronder aan.

Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' is te bereiken in Vredescentrum O'43 in Utrecht. Tel. 030-2714376.


---

Noten voor de pers


* Bel voor nadere informatie 030-2316666 (Jan Schaake, Kerk en Vrede)

* Het laatste nieuws vindt u op https://www.omslag.nl

---

MANIFEST TEGEN DE 'NIEUWE OORLOG'

Rechtvaardigheid, geen wraak

De organisaties die deel uitmaken van het Platform tegen de ,,Nieuwe oorlog'' zijn geschokt over de onvoorstelbare terreuraanslagen van 11 september. We veroordelen deze onmenselijke daden en leven mee met de slachtoffers. Hen moet recht gedaan worden, onder andere door toekomstige terroristische aanslagen te voorkomen. Wij willen niet dat er nog meer burgerslachtoffers vallen en maken ons dan ook zorgen over een militaire campagne onder leiding van de Verenigde Staten, waarbij zelfs het gebruik van kernwapens ,,niet uitgesloten'' is. Wij vrezen dat Nederland, als NAVO-bondgenoot, in deze oorlogshandelingen wordt meegezogen en roepen de Nederlandse regering op zich in te spannen voor een alternatieve reactie.

Neem de voedingsbodem van het terrorisme weg

Militaire vergelding zal geen einde maken aan het terrorisme. Terrorisme is alleen effectief te bestrijden door de problemen op te lossen die de voedingsbodem ervan vormen. Terrorisme maakt gebruik van uitzichtloosheid die voortkomt uit sociale ongelijkheid en repressie, zowel binnen staten als op internationale schaal. De internationale gemeenschap moet zich niet laten verleiden tot steun aan militaire acties, maar moet (in VN-verband) een bijdrage leveren aan het vreedzaam oplossen van conflicten in de wereld, zoals in het Midden-Oosten.

Wraak is geen waardige reactie

Onze rechtsstaat is gebaseerd op het intomen van wraak en eigenrichting. Een militaire wraakcampagne gaat hier lijnrecht tegenin. Wij keuren zo'n actie af op grond van dezelfde waarden als die waarmee we de aanslagen in de VS veroordelen. In plaats van hen eigenhandig af te straffen, moeten de verantwoordelijken voor de aanslagen berecht worden door een onafhankelijke rechterlijke macht. Een militaire reactie leidt tot nog meer burgerslachtoffers, vluchtelingen en geweld, om over de dreiging met kernwapens nog maar te zwijgen. Onder het internationaal recht is zo'n reactie bovendien omstreden. Verregaande uitbreiding van de bevoegdheden van inlichtingendiensten staan overigens op gespannen voet met democratische verworvenheden als het recht op privacy. In plaats van de budgetten voor defensie en inlichtingendiensten te verhogen kan beter geinvesteerd worden in conflictpreventie. We moeten het geweld doen ophouden en niet voortzetten.

Creeer geen nieuw vijandbeeld

De verantwoordelijken voor de aanslagen worden in de hoek van het islamitisch fundamentalisme gezocht. Zowel in de VS als in Nederland draagt dit helaas bij aan verscherping van vooroordelen tegen moslims en migranten. Een vijandbeeld tegen de islam is zo geboren. De verwachte militaire reactie zal het vijandbeeld verder aanwakkeren. Dit brengt ook de multiculturele samenleving in gevaar. Westerse overheden moeten erkennen dat terrorisme en Islam niet samenvallen en dat ook de bevolking in een land als Afghanistan lijdt onder de terreur van het fundamentalisme. Als bevolking moeten we laten zien dat mensen van verschillende religies, herkomst en gezindte in vrede met elkaar kunnen samenleven.

Ondertekend door: (per 25 september 15.00 uur.)

ACU politiek cultureel centrum

Afghaanse Vrouwen in Nederland

Aktie Strohalm

Akties Tegen Kernwapens

Alert, fonds voor jongerenactiviteiten

AMOK

Amsterdam Anders/Groenen

Anti-fascistische Actie Nederland

Anti-Oorlogs Comite Leiden

ASEED Europe (Action for Solidarity, Equality,
Environment and Development)

ATKB (Vereniging van Vrouwen uit Turkije in Amsterdam)

Attac Nederland

Bangladesh Groep Nederland

Campagne Tegen De Wapenhandel

Casa Migrante y Parachia Hispanohablantes

Centrum voor Mondiaal Onderwijs

Congregatie Zusters van Liefde

COS Overijssel

DIDF - Federatie van Democratische Verenigingen
van Arbeiders uit Turkije in Nederland

Doopgezinde Vredesgroep

DWARS (politieke jongerenorganisatie verbonden GroenLinks)

EMCEMO (Euro-Mediteraan Centrum Migratie en Ontwikkeling)

Enschede voor Vrede

Euro's voor Vrede

FED-KOM, Federatie van Koerdische organisaties in Nederland

Franciscaans Milieuproject Stoutenburg

Franciskaanse Vredeswacht

Gebondenheid van de Palestijnse Gemeenschap in Nederland

Groenen

Guatamala Komitee Nederland

Haags Vredes Platform

Hijos Nederland

Humanistisch Verbond

Humanistisch VredesBeraad

Initiatiefgroep Deventer voor Vrede

Inspraakorgaan Turken

Internationale Socialisten

Jongerenbond

Jonge Socialisten

Kerk en Vrede

Komitee Utrecht tegen Racisme en Fascisme

Landelijk Beraad Vredes Organisaties

Latijns Amerika Centrum

Leefbaar Gelderland/De Groenen (provinciale staten van Gelderland)

Marokkanen Informatiecentrum Nederland

Moslim Informatie Centrum Nederland

Multicultureel Instituut Utrecht

NCPN

NCPN - jongeren

Nederland Bekent Kleur

Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld

Nederlands Palestina Komitee

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Onkruit Vergaat Niet!

Oorlog is geen Oplossing

Quakers

Pais

Palestina Komitee Rotterdam

PRIME, vluchtelingenorganisatie

PSP-92

Samenwerkingsverband Stop de wapenwedloop

Socialistische Arbeiders Partij

Socialistische Partij

Solidaridad

Solidariteit, blad voor een strijdbare vakbeweging

Speerpunt

Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning

Stichting Aarde-Werk

Stichting Anti-Militaristies Buro (AMB) Nijmegen

Stichting Provinciaal Platform Anti Racisme Zuid-Holland

Stichting Teilhard de Chardin

Stichting Voor Aktieve Geweldloosheid

Trans National Institute

Tribunaal voor de Vrede

Vakgroep Women, Population and Development van het Institute of Social Studies

Vereniging Juristen voor de Vrede

Vereniging Solidair - Europese beweging voor samenwerking en solidariteit

Vereniging Zin!

Vlaardings Vredes Platform

Vredes Aktie Kamp

Vredesburo Eindhoven

Vredesburo Heerlen

Vrouwen tegen Uitzetting

Vrouwen voor Vrede

Werkverband van Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede

Women's Global Network for Reproductive Rights

Women's International League for Peace and Freedom

World Conference on Religion and Peace

XminY solidariteitsfonds


------


* Zondag 30 sep 14:00 manifestatie op de Dam in Amsterdam! Tegen de Nieuwe Oorlog - Meer info: https://www.omslag.nl Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 E-mail omslag@omslag.nl - Web https://www.omslag.nl

Deel: ' Landelijke manifestatie Tegen de 'Nieuwe Oorlog' '
Lees ook