Provincie Limburg

Meerjaren infrastructuur programma 2000-2003 Limburg hard nodig Landelijke mobiliteit daalt terwijl Limburgse mobiliteit stijgt


115/99

Maastricht, 21 juli 1999

Meerjaren infrastructuur programma 2000-2003 Limburg hard nodig LANDELIJKE MOBILITEIT DAALT TERWIJL LIMBURGSE MOBILITEIT STIJGT

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het definitief concept van het "Meerjaren Infrastructuur Programma 2000-2003 Limburg (MIP)" vastgesteld. Dit is hard nodig want uit de statistische gegevens blijkt dat de mobiliteit in Limburg stijgt terwijl het landelijke beeld dalend is. Landelijk daalt de mobiliteitsindex met 1 punt naar
123, terwijl de index voor Limburger stijgt van 116 naar 118. Deze ontwikkeling wordt vooral toegeschreven aan een toename van het autogebruik. Het verkeer op de autosnelwegen in Limburg is ten opzichte van 1997 met 5% toegenomen en op de andere wegen is 7% stijging geteld. De toename wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door doorgaand verkeer en door niet uit Limburg afkomstig verkeer. Volgens GS is het juist daarom heel belangrijk om het meerjarenprogramma snel en voortvarend op te pakken.

Rijk en Provincie
Voor een volwaardig hoofdwegennet in Limburg zijn tussen Provincie en het Rijk belangrijke afspraken gemaakt. Deze afspraken omvatten de realisatie van de A73 tussen Venlo en Echt in de periode 2003 - 2007. Het gelijktijdig realiseren van de A74 tussen Duitsland en Limburg en het aanleggen van een dubbelbaans provinciale autoweg vanaf Roermond naar Elmpt (Duitsland), geheten de N280 Oost (voor- heen A68). Voor het sneller aanpakken van de A2 problematiek rond Maastricht wordt nog steeds gezocht naar alternatieve financiering.

Regionaal verbindende wegen
De aandacht van de Provincie voor het regionaal verbindend wegennet zal zich de komende jaren blijven richten op een goede verknoping met de autosnelwegen. In Midden-Limburg zal het wegennet in afwachting van de autosnelweg A73 vol belast moeten functioneren. De regionale wegenstructuur in de Parkstad blijft ook speerpunt van beleid. In de regio Sittard-Geleen zal de infrastructuur als gevolg van de operatie "Bottleneck" fors verbeteren. De aansluiting van het regionaal wegen net op het Duitse en Belgische hoofdwegennet krijgt de komende jaren ook volop aandacht. Het uitruilen van wegen, optimaliseren van aansluitingen en beperken van zijwegaansluitingen zijn belangrijk bij de adequate inrichten van regionaal verbindende wegen.
-2-

Fietsen en bromfietsen
De voortgang van fietspadenprojecten blijft een punt van aandacht binnen het MIP. Ondanks enkele verschuivingen in de programmering zijn de afgelopen periode drie projecten afgerond. Van de langer lopende projecten zijn met name de fietspaden langs de N561 Beringe- Meijel een probleem. Problemen met de grondaankopen zorgen ervoor dat waarschijnlijk in 2000 niet kan worden begonnen met de uitvoering.

Vanaf de volgende eeuw worden nieuwe verkeersregels ingevoerd als het gaat om bromfietsers op de rijbaan. Vanaf dan wordt het voor bromfietsers verplicht om op wegen waar 70 kilometer en minder moet worden gereden ook gebruik te maken van de rijbaan. Het is dan niet meer toegestaand voor bromfietsen om gebruik te maken van de vrijliggende fietspaden. Het aanpassen van de verkeersborden en dergelijke langs de provinciale wegen is voorzien in het MIP.

Personenvervoer
Komende periode staat vooral in het teken van de uitvoering van het beleidsnota Regionaal openbaar vervoer waarin het provinciale beleid voor het collectief openbaar vervoer is vastgelegd. Een duidelijke differentiatie in het aanbod van vervoervoorzieningen vormen binnen dit beleid het uitgangspunt. Het eindbeeld hierbij is een integraal netwerk van regionale rail- en buslijnen door de hele provincie en misschien wel de Euregio. Het verbindend OV-stelsel moet nog grotendeels worden opgebouwd: vanaf 2000 wordt dit stapsgewijs gentroduceerd.

Goederenvervoer
Het provinciale beleid voor goederenvervoer is vooral gericht op het stimuleren van "modal shift", zeg maar het verschuiven van wegvervoer naar vervoer via rail en water. Steeds meer goederen worden met containers vervoerd wat een indicatie kan zijn dat modal shift in de vervoerswereld aan terrein wint. De bargeterminals in Venlo en Born, waar de overslag van containers plaatsvindt, geven sinds 1991 dan ook een fikse toename te zien. De containermarkt is een duidelijke groei markt.

Deel: ' Landelijke mobiliteit daalt, Limburgse mobiliteit stijgt '
Lees ook