CBS

Langdurige werkloosheid sterk afgenomen

Het aantal geregistreerde werklozen kwam in de maanden augustus-oktober uit op 211 duizend. De afgelopen twaalf maanden is de werkloosheid gedaald met vier- à vijfduizend per maand. Verder blijkt uit de cijfers van het CBS dat de langdurige werkloosheid in tweeënhalf jaar tijd gehalveerd is.

Ontwikkeling geregistreerde werkloosheid
In de maanden augustus-oktober kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 211 duizend. Dat is éénduizend lager dan het waargenomen aantal voor de maanden juli-september. Na verwijdering van seizoeneffecten blijkt het nieuwste werkloosheidscijfer tweeduizend hoger te zijn. De werkloosheidscijfers zijn echter gebaseerd op een steekproefonderzoek en hebben om die reden een onnauwkeurigheidsmarge. Daarom kan uit het meest recente cijfer niet worden geconcludeerd dat de werkloosheid nu stijgt. De tendens van de werkloosheid kan het beste over een wat langere periode worden vastgesteld. Het aantal geregistreerde werklozen lag in augustus-oktober 54 duizend lager dan een jaar eerder. Dit komt overeen met een daling van vier- à vijfduizend per maand.

Langdurige werkloosheid gehalveerd
Van de 211 duizend geregistreerde werklozen in augustus-oktober stonden er 100 duizend een jaar of langer ingeschreven bij het arbeidsbureau. In het tweede kwartaal van 1997 was het aantal langdurig werklozen nog 200 duizend. Het aantal langdurig werklozen is dus in tweeënhalf jaar tijd gehalveerd.

Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden. Omdat de geregistreerde werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek, hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende een langere periode voortdurend aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of WW-uitkering.

Zoekwoorden:

Deel: ' Langdurige werkloosheid sterk afgenomen '
Lees ook