Persbericht

Langereis krijgt kruidenrijke oevers
NATUUR IN DE GOUW AAN ELKAAR GEREGEN

West-Friesland - Wie weinig natuur tot zijn beschikking heeft moet slim zijn. Moet passen en meten, en ruilen. Dat zijn diverse partijen van plan in het ruilver-kavelings-gebied De Gouw. Daar vormt de sloot de Langereis een uiterst smal onderdeel van de door het rijk aangewezen Ecologische Verbindingszone. Om deze strook meer ruggengraat voor het behoud van natuurwaarden te verschaffen, staken zeven partijen in Noord-Holland de koppen bij elkaar. Hun definitieve plan van aanpak is onlangs gepresenteerd.

Eilandjes 'natuur' komen niet ten goede aan de welstand van plant en dier. Hun soortenrijkdom neemt af, sommige soorten verdwijnen naar elders of sterven uit. Wegen, bebouwing, en een lage waterstand vormen lastig te ne-men obstakels voor de verspreiding van planten en dieren. Vandaar dat het rijk en de provincie jaren geleden alweer de Ecologische Hoofdstructuur aan-wezen die door heel Nederland versnipperde natuur aan elkaar moet kop-pelen opdat zoogdieren, amfibiekn, reptielen en vlinders veilig kunnen trekken.

De zeven genoemde partijen zijn de landinrichtingscommissie van de Gouw, de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie LNV, het waterschap West-Friesland, het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen, de provincie Noord-Holland, het kadaster en de Stichting Het Noordhollands Landschap. Deze hebben samen afspraken gemaakt over de inrichting, het beheer en het onderhoud van een rietoever, verschillende moerassige gebiedjes aan de Langereis en de inrichting van diverse zogeheten faunapassages. De uit--voering van het plan zal uiteindelijk moeten leiden tot een betere verbindingszone tussen verschillende geosoleerde natuurreservaatjes in de Gouw zoals de Weelpolder en de Lage Hoek. En wellicht leidt het ooit tot de terugkeer van de otter en de Zilveren Maan, een vlindersoort die Noord-Holland nergens meer voorkomt.

In ieder geval is het plan volgens de beheerder van het Wildrijk, Piet Scheringa van de stichting Het Noordhollands Landschap, een mooi begin van een betere verhouding tussen natuur- en cultuurgronden in West-Friesland. Het Noordhollands Landschap heeft overigens een actieve rol gespeeld bij het uitwisselen van percelen tussen agrarikrs en eigenaren en beheerders. //////////////////////////////
Voor inlichtingen over bovenstaand persbericht kunt u contact opnemen met Johan Stuart, 0251-659750, privi 023-5389481 of mobiel 06-53129644. Castricum, 23 april 1999

Deel: ' Langereis West-Friesland krijgt kruidenrijke oevers '
Lees ook