TuinbouwNet


LASER-NIEUWSBRIEF

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998

Nieuwsbrief week 5

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 1. Afwikkeling schade andere evenementen
2. Stand van zaken WTS1
3. Stand van Zaken WTS2
4. Stand van Zaken Regeling oogstschade 1998

Voor vragen over de WTS en Regeling oogstschade 1998 kunt u contact opnemen met het call-center: 0800-0526.

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen

1. Afwikkeling schade andere evenementen

De WTS biedt de mogelijkheid tot een tegemoetkoming voor schade veroorzaakt door de extreme weersomstandigheden: de WTS-1 voor de extreme wateroverlast van 13 en 14 september 1998 in zuidwest Nederland; de WTS-2 voor de extreme wateroverlast van 27 en 28 oktober 1998 in noord en noordoost Nederland. De Regeling oogstschade biedt een tegemoetkoming voor de schade in landbouwgewassen als gevolg van de slechte weersomstandigheden in het najaar van 1998 in de rest van Nederland.

Schade veroorzaakt door andere evenementen of verzekerbare schade komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming vanuit de WTS of de Regeling oogstschade. De schade-expert zal dan ook naar eventuele andere schade informeren bij de gedupeerden. De schade veroorzaakt door andere evenementen van invloed is op het schadebedrag dat in het kader van de WTS of de Regeling oogstschade wordt uitgekeerd.

Heeft bijvoorbeeld een agrariër schade geleden als gevolg van een hagelbui, dan zal deze schade afgetrokken worden bij de taxatie voor de wateroverlast. Immers door de hagelschade is de waarde van het gewas minder geworden en daardoor vermindert de schade, die is veroorzaakt door de extreme wateroverlast, kleiner. Hierbij is het niet relevant of gedupeerde voor deze schade verzekerd was. _________________________________________________________________

2. Stand van zaken WTS Zuidwest Nederland (WTS-1)

Eindbeschikking

De meeste tweede taxaties zijn afgerond. De planning is om de rest van de tweede taxaties in de tweede helft van februari af te ronden.

De dossiers van de gedupeerde agrariërs die voor de tweede keer zijn bezocht kunnen worden afgerond. Dit betekent dat eind februari de eindbeschikkingen worden opgesteld en naar de gedupeerde worden verstuurd. De tegemoetkoming wordt twee weken na het versturen van de eindbeschikking overgemaakt.

Echter bij de laatste controles blijkt nog steeds dat veel dossiers niet compleet zijn. Gedupeerden hebben n0g steeds gevraagde informatie niet verstrekt zoals accountants- verklaringen eigen mechanisatie of opruimingskosten, nota's van werk door derden, huurovereenkomsten etc.

Indien dossiers niet compleet zijn, kan de eindbeschikking niet worden opgesteld en de tegemoetkoming niet uitbetaald worden.

Sommige agrariërs telen gewassen waarvan de schade pas in de loop van dit jaar kan worden vastgesteld.

Indien deze agrariërs ook gewassen telen waarin de schade wel getaxeerd kon worden, ontvangen zijeind februari wel een eindbeschikking. Voor de schade die al is vastgesteld ontvangt de gedupeerde een tegemoetkoming. Tevens wordt in de eindbeschikking aangegeven dat een schade-expert in de loop van dit jaar contact zal opnemen om een afspraak te maken voor een taxatie van de andere schade.

Agrariërs, die alleen gewassen telen waarvan de schade pas in dit jaar kan worden vastgesteld, ontvangen nog geen beschikking. Omdat er nog geen schade kan worden vastgesteld kan er ook nog geen tegemoetkoming uitbetaald worden. Deze categorie agrariërs ontvangt wel een brief waarin vermeld wordt dat een schade-expert in de loop van dit jaar contact zal opnemen over de taxatie.

Aantal gedupeerden in Zuid-Holland

Vanuit de provincie Zuid-Holland zijn ruim 3.200 meldingen voor WTS-1 ontvangen. Deze meldingen zijn als volgt onder te verdelen:

t.o.v. totaal

Agrarische bedrijven 1.846 33%

Particulieren 929 64%

Overige bedrijven 389 51%

Decentrale overheden 97 58%

3.261 41%

74% van de agrarische bedrijven in Zuid-Holland heeft inmiddels een voorschot ontvangen van in totaal 48 miljoen gulden.

Vanuit het Westland zijn 330 meldingen ontvangen van glastuinbouwbedrijven. Ruim 150 van deze bedrijven heeft al een voorschot ontvangen van in totaal ruim 8 miljoen gulden. Ruim 100 bedrijven krijgen één dezer dagen een voorschot.

Uit controle blijkt dat 50% van de dossiers uit het Westland niet compleet is. Deze bedrijven kunnen dus nog geen definitieve afrekening ontvangen.

Eindbeschikking particulieren

Voor particulieren is een tweede taxatie meestal niet noodzakelijk. De eindbeschikkingen voor particulieren kunnen daarom in februari verstuurd worden. De uitbetaling van de tegemoetkoming volgt binnen 14 dagen na deze eindbeschikking.

De aanmeldingstermijn voor de WTS-1 is op 16 november jongstleden gesloten. Nieuwe schademeldingen worden niet meer geaccepteerd.

Gedupeerden die zich voor 16 november 1998 hebben aangemeld, kunnen schade die niet eerder kon worden vastgesteld of gewaardeerd nog tot 1 augustus 1999 aanmelden.


** Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen _________________________________________________________________

3. Wet Tegemoetkoming Schade bij tweede extreem zware regenval 1998 (WTS-2)

In WTS-2 wordt door een honderdtal schade-experts de taxaties uitgevoerd. De verwachting is dat medio maart alle taxaties zijn afgerond.

Agrarische sector

Bij de vaststelling van de schade bij gedupeerde agrariërs zijn de gegevens van de meitelling leidend. Als de meitelling niet overeenstemt met het gerealiseerde teeltplan, dan moet de gedupeerde aantonen

* welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen én
* dat de gedupeerde eigenaar is van het gewas waarvan de schade is gemeld; hiertoe kunnen - bijvoorbeeld - huurovereenkomsten, BKD-gegevens of een teeltcontract dienen.

Als de geteelde oppervlakte afwijkt van de bij de meitelling opgegeven oppervlakte, moet de gedupeerde een officieel landmeterrapport indienen.

Bij de vaststelling van de schade wordt uitgegaan van het laagste normbedrag van een bepaalde gewascategorie. Indien de gedupeerde het niet eens is met dit gehanteerde normbedrag, dan is het aan de gedupeerde zelf om te bewijzen dat een ander normbedrag gehanteerd moet worden bij de vaststelling van de schade.

Tijdens het bezoek van de schade-expert wordt de schade bepaald aan de gewassen te velden en het geoogste produkt. Aangezien de extreme wateroverlast is opgetreden aan het eind van het groeiseizoen, zal in de meeste gevallen geen tweede taxatie noodzakelijk zijn. Bij de eerste taxatie kan de schade definitief worden vastgesteld.

Indien de gedupeerde gewassen teelt waarvan de schade pas in de loop van het jaar kan worden vastgesteld dan zal de schade-expert hiervan een aantekening maken. De gedupeerde wordt dan in de loop van dit jaar opnieuw bezocht voor een taxatie.

De verwachting is dat de taxaties in de agrarische sector eind februari zijn afgerond.

Voorschotten

Aan alle gedupeerde agrariërs wordt een voorschot verstrekt. Uitbetaling van de voorschotten kan echter pas plaatsvinden nadat de Europese Commissie de WTS-2 heeft goedgekeurd. Deze goedkeuring is nog niet ontvangen. Gedupeerden agrariërs hoeven een voorschot niet apart aan te vragen.

Bereddings- en opruimingskosten

In de afgelopen nieuwsbrieven is ingegaan over de invulling van onder ander eigen arbeid tijdens beredding- en opruimingswerkzaamheden.

Eigen arbeid ten behoeve van bereddingswerkzaamheden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Daarnaast zijn er andere kosten die tijdens deze werkzaamheden zijn gemaakt die ook in aanmerking komen voor een vergoeding. Bereddingswerkzaamheden vinden plaats ten tijde van en vlak na de ramp. Een aantal voor de hand liggende werkzaamheden zijn:

* Het aanbrengen van sleuven of sloten in percelen.
* Het wegpompen van water uit sloten en vaarten.
* Het aanbrengen van voorzieningen, zoals zandzakken om overstromingen te voorkomen.

* Het tijdelijk verwijderen van gewassen die in potten staan ( bijv. in de glastuinbouw).

Arbeid die voor dit doel is ingezet tijdens en vlak na de ramp of loonwerk of materialen en machines al of niet gehuurd komen in aanmerking voor vergoeding.

Extra werkzaamheden om het gewas alsnog geschikt te maken voor afzet of het verloren gegane gewas te vervangen komen niet in aanmerking daar dit werkzaamheden zijn die ook in een normale teeltcyclus plaats vinden.

Opruimingskosten die wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming zijn bijvoorbeeld:

* het leeghalen van een geslibte sloot;

* het opruimen van door de overstroming aangespoelde rotzooi;
* schoonmaken van bedrijfsgebouwen die onder water hebben gestaan.

De aanmeldingstermijn voor de WTS-2 is op 15 januari jongstleden gesloten. Nieuwe schademeldingen worden niet meer geaccepteerd.

Gedupeerden die zich voor 15 januari 1999 hebben aangemeld, kunnen schade die niet eerder kon worden vastgesteld of gewaardeerd nog tot 15 oktober 1999 aanmelden.
_________________________________________________________________

4. Regeling oogstschade 1998

De meldingsperiode voor de Regeling oogstschade is op 25 januari 1999 gesloten.

Nieuwe schademeldingen worden niet meer geaccepteerd.

Tot nu toe heeft LASER 4.000 meldingen ontvangen.

Agrariërs die zich aangemeld hebben voor de quick-scan van december vorig jaar, maar zich niet hebben aangemeld voor de Regeling oogstschade, krijgen binnenkort een brief. In deze brief wordt de gedupeerde verzocht zich, naast de melding via de quick-scan, officieel te melden voor de Regeling oogstschade. Bij de brief wordt een officieel meldingsformulier bijgevoegd. Een gedupeerde, die ondanks de melding voor de quick-scan, nu toch geen schade heeft (of niet voldoet aan de voorwaarden), hoeft zich natuurlijk niet aan te melden.

Op het meldingsformulier heeft de gedupeerde alle gewassen aangemeld waarin schade is opgetreden én waarin mogelijk schade is opgetreden maar deze nu nog niet kan worden vastgesteld. Deze gedupeerden, met gewassen waarin de schade pas in de loop van het jaar kan worden vastgesteld, worden automatisch terzijnertijd benaderd door een schade-expert voor een taxatie.

Onvolledige aanvragen

Als LASER onvolledige aanvragen ontvangt - zonder bevindingenrapport, topografische kaart, opgave van de schade - dan krijgt de gedupeerde via een brief het verzoek de aanvraag binnen 14 dagen te complementeren. Als bij de acceptatie van de schademelding alleen het bevindingenrapport ontbreekt, krijgt de gedupeerde het verzoek om dit rapport gereed te hebben op het moment van taxatie.

Algemeen overleg Tweede Kamer

In het Algemeen Overleg in de Kamer van 10 december 1998 heeft de Minister van LNV toegezegd een tweetal aspecten (30% eigen risico en referentie datum 7/12) nader te onderzoeken. Beide onderzoeken worden binnenkort afgerond. De Tweede Kamer zal geïnformeerd worden over de resultaten.

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet:

www.minlnv.nl/regelingen

De LASER Nieuwsbrief bevat informatie over de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) en de Regeling oogstschade 1998. De nieuwsbrief is bestemd voor u als direct betrokkene bij de uitvoering van de WTS en de oogstschaderegeling. U kunt (delen) van deze tekst gebruiken om uw achterban te informeren. LASER kiest voor deze vorm van informatievoorziening, omdat het een snelle manier is om (actuele) informatie te verspreiden. Daarmee vervangt deze nieuwsbrief niet andere bestaande informatiekanalen en media, maar zorgt ervoor dat actuele informatie u op een snellere manier bereikt.

De nieuwsbrief verschijnt elke donderdag. Ook u kunt een bijdrage leveren in de onderwerpen die in de nieuwsbrieven aan bod komen. Heeft u een onderwerp laat het ons voor woensdag weten! Reply naar Perry de Moel, die de uitgave van deze nieuwsbrief coördineert. Ook nieuwe abonnees kunnen zich hier aanmelden.

Deze elektronische nieuwsbrief is een uitgave van LASER. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Laser-nieuwsbrief invulling WTS en Regeling oogstschade 1998 '
Lees ook