TuinbouwNet


LASER-NIEUWSBRIEF 6

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 1. Stand van zaken WTS1
2. Stand van Zaken WTS2
3. Stand van Zaken Regeling oogstschade 1998

Voor vragen over de WTS en Regeling oogstschade 1998 kunt u contact opnemen met het call-center: 0800-0526.

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen

1. Stand van zaken WTS Zuidwest Nederland (WTS-1)

Afwikkeling schade

* zaadteelt

Om het schadepercentage te kunnen vaststellen, is informatie van de industrie over

de kiemkracht nodig. Deze informatie wordt tussen januari en maart verstrekt aan de producenten. De zaadteler moet de informatie vervolgens opsturen naar BCE: LASER heeft hiervoor formulieren verstrekt. De definitieve taxatie vindt hierna plaats. Het afgekeurde zaad moet worden vernietigd.
Tot nu toe zijn alleen kleine bedragen getaxeerd; daarom is besloten deze

gedupeerden geen voorschot uit te betalen.

* boomteelt

De dossiers in de boomteelt zijn in het algemeen complex en vragen veel werk. Daarnaast is op dit moment voor veel bomen en struiken nog geen definitieve taxatie mogelijk. De verwachting is dat de wortels zich zullen herstellen, zodat de schade beperkt blijft tot enige groeiachterstand. Deze percelen moeten in mei en juni opnieuw bezocht worden.

Daar waar herstel absoluut onmogelijk is en de produkten verrot zijn, wordt er definitief afgetaxeerd. Deze produkten moeten worden vernietigd. Op de partijen die afgetaxeerd zijn, is een voorschot verstrekt.

(vervolg afwikkeling schade)

* bollenteelt

Ook in deze sector zijn de dossiers complex en vragen veel werk. Bijna alle percelen

moeten voor een tweede keer bezocht worden.

De waterschade is aan de buitenkant van een leliebol niet te zien. Uit iedere partij wordt daarom een monster van 100 bollen getrokken, die worden doorgesneden.

Het op deze manier gevonden percentage bollen met schade is de basis voor de schadeberekening.

Overzicht meldingen

In de LASER-Nieuwsbrief week 5 is een overzicht gegeven van het aantal meldingen vanuit de provincie Zuid-Holland. Een overzicht van de meldingen vanuit de andere provincies in het schadegebied WTS-1 vindt U in de volgende LASER-Nieuwsbrief, Nieuwsbrief week 7.

Divers

De aanmeldingstermijn voor de WTS-1 is op 16 november jongstleden gesloten. Nieuwe schademeldingen worden niet meer geaccepteerd.

Gedupeerden die zich voor 16 november 1998 hebben aangemeld, kunnen schade die niet eerder kon worden vastgesteld of gewaardeerd nog tot 1 augustus 1999 aanmelden.


** Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen

2. Wet Tegemoetkoming Schade bij tweede extreem zware regenval 1998 (WTS-2)

Taxaties

In WTS-2 worden de taxaties door een honderdtal schade-experts uitgevoerd. De verwachting is dat medio maart alle taxaties zijn afgerond. De taxaties in de agrarische sector zijn eind februari gereed met uitzondering van de teelten waarvan de mogelijke schade zich pas op een later tijdstip openbaart.

Uitbetaling tegemoetkoming

Als de dossiers gereed zijn - dat wil zeggen dat een taxatie heeft plaatsgevonden en dat alle benodigde bescheiden (bijvoorbeeld accountantsverklaringen, nota's, huurovereenkomsten) aanwezig zijn - zal er naar worden gestreefd de gedupeerden de definitieve tegemoetkoming uit te betalen. Uitbetaling vindt plaats na goedkeuring van de Europese Commissie voor de WTS-2.

Als een dossier nog niet compleet is, ontvangen gedupeerde agrariërs eerst een voorschot. Ook voorschotten kunnen pas betaald worden na goedkeuring van de Europese Commissie voor de WTS-2. Het voorschot wordt betaald over dat deel van de schade dat definitief is vastgesteld.

Afwikkeling schade

* boomteelt

Zie beschrijving bij WTS-1

* bollenteelt

Zie beschrijving bij WTS-1. Extra complicerend in WTS-2 is, dat de bollen vaak op diverse percelen in verschillende delen van het schadegebied geteeld worden.

Voor tulpen is op dit moment alleen geregistreerd welke tulpebollen al op 28 oktober waren geplant. De taxatie op deze percelen vindt in april/mei plaats.

Divers

De aanmeldingstermijn voor de WTS-2 is op 15 januari jongstleden gesloten. Nieuwe schademeldingen worden niet meer geaccepteerd.

Gedupeerden die zich voor 15 januari 1999 hebben aangemeld, kunnen schade die niet eerder kon worden vastgesteld of gewaardeerd nog tot 15 oktober 1999 aanmelden.


** Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen

3. Regeling oogstschade 1998

Aantal meldingen

Tot nu toe heeft LASER bijna 4.000 meldingen ontvangen. Deze meldingen zijn als volgt over de provincies verdeeld:

provincie aantal meldingen % provincie aantal melding % Groningen 365 9 Utrecht 27 1
Friesland 127 3 Noord-Holland 673 17
Drenthe 110 3 Zuid-Holland 164 4
Overijssel 60 2 Zeeland 172 4
Flevoland 317 8 Noord-Brabant 771 20
Gelderland 398 10 Limburg 717 18

Betalingen

Betalingen aan agrariërs kunnen pas worden verricht als de Europese Commissie de Regeling oogstschade 1998 heeft goedgekeurd.

Meldingen quick scan

Agrariërs die zich aangemeld hebben voor de quick-scan van december vorig jaar, maar zich niet hebben aangemeld voor de Regeling oogstschade 1998, krijgen binnenkort een brief. In deze brief wordt de gedupeerde verzocht zich - naast de melding via de quick-scan - officieel te melden voor de Regeling oogstschade 1998.

Bij de brief wordt een officieel meldingsformulier gevoegd. Een gedupeerde, die ondanks de melding voor de quick-scan nu toch geen schade heeft of niet voldoet aan de voorwaarden, hoeft zich natuurlijk niet aan te melden.

Nog vast te stellen schade

Op het meldingsformulier heeft de gedupeerde alle gewassen aangemeld waarin schade is opgetreden alsook de gewassen waarin de schade pas in de loop van het jaar kan worden vastgesteld. Gedupeerden met in de loop van het jaar nog vast te stellen schade worden te zijner tijd automatisch voor een taxatie benaderd door een schade-expert.

Algemeen overleg Tweede Kamer

In het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 10 december 1998 heeft de Minister van LNV toegezegd een tweetal aspecten - 30% eigen risico en referentie datum 7/12 - nader te onderzoeken. Beide onderzoeken worden binnenkort afgerond. De Tweede Kamer wordt over de resultaten geïnformeerd.

Divers

De meldingsperiode voor de Regeling oogstschade 1998 is op 25 januari 1999 gesloten.

Nieuwe schademeldingen worden niet meer geaccepteerd.

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet:

www.minlnv.nl/regelingen

De LASER Nieuwsbrief bevat informatie over de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) en de Regeling oogstschade 1998. De nieuwsbrief is bestemd voor u als direct betrokkene bij de uitvoering van de WTS en de oogstschaderegeling. U kunt (delen) van deze tekst gebruiken om uw achterban te informeren. LASER kiest voor deze vorm van informatievoorziening, omdat het een snelle manier is om (actuele) informatie te verspreiden. Daarmee vervangt deze nieuwsbrief niet andere bestaande informatiekanalen en media, maar zorgt ervoor dat actuele informatie u op een snellere manier bereikt.

De nieuwsbrief verschijnt elke donderdag. Ook u kunt een bijdrage leveren in de onderwerpen die in de nieuwsbrieven aan bod komen. Heeft u een onderwerp laat het ons voor woensdag weten! Reply naar Perry de Moel, die de uitgave van deze nieuwsbrief coördineert. Ook nieuwe abonnees kunnen zich hier aanmelden.

Deze elektronische nieuwsbrief is een uitgave van LASER. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Laser-nieuwsbrief Regeling oogstschade nr. 6 '
Lees ook