TuinbouwNet


LASER-NIEUWSBRIEF

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998

Nieuwsbrief week 1

LASER wenst u een bijzonder goed 1999!

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 1. Afhandeling schade bij suikerbieten
2. Start taxaties bij witlof
3. Stand van zaken WTS1
4. Stand van Zaken WTS2
5. Stand van Zaken Regeling oogstschade 1998

Voor vragen over de WTS en Regeling oogstschade 1998 kunt u contact opnemen met het call-center: 0800-0526

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen 1. Afhandeling schade bij suikerbieten

Minister Apotheker heeft besloten om de suikerbieten toe te voegen aan de lijst van schadegewassen in de Regeling oogstschade 1998 gezien de grote schade aan deze gewassen.

Rond de kerstdagen hebben de suikerfabrieken de bietencampagne afgesloten . Op dat moment was nog ongeveer 4.000 hectare suikerbieten niet verwerkt.

Procedure

In de WTS-gebieden komt zowel de water- als de vorstschade aan de suikerbieten in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bij de Regeling oogstschade 1998 komt alleen schade in aanmerking aan suikerbieten die bij de quick-scan in december 1998 zijn gecontroleerd en dus op 7 december op het veld stonden of nu nog op het veld staan.

Gedupeerden die zich al aangemeld hebben voor de WTS-regelingen of de Regeling oogstschade 1998 hoeven zich voor schade aan suikerbieten niet nogmaals aan te melden.

Bij de taxatie door de schade-expert kunnen zij de schade aan suikerbieten melden. De schade-experts stellen vervolgens ook de schade aan suikerbieten vast.

Gedupeerden kunnen - als zij zich nog niet gemeld hebben - op de volgende manier de schade aan suikerbieten melden:
* Voor de WTS 2: aanmelden met het meldingsformulier. Er is geen specificatie van gewassen op dit formulier nodig. De aanmeldingstermijn loopt op 15 januari af.

* Voor de Regeling oogstschade 1998: de schade aan suikerbieten expliciet aangeven op het meldingsformulier. Het meldingsformulier heeft voor suikerbieten geen vakje: toch aangeven welke oppervlakte de schade betreft. De suikerbieten kunnen ook vermeld worden bij ëoverige niet genoemde gewassení. De aanmeldingstermijn voor de Regeling oogstschade 1998 sluit op 25 januari aanstaande.

Suikerfabrieken

Ook de suikerfabrieken zitten niet stil bij de afwikkeling van de schade aan suikerbieten. De Suikerunie en CSM gaan op de volgende manieren met de schade om.

De Suikerunie heeft naar alle telers een vorstspecificatie gestuurd. Half januari besluit de Suikerunie welke bedragen voor de vorstspecificatie in rekening gebracht worden.

Inmiddels heeft de Suikerunie adressen aan BCE (de taxateurs) gegeven van percelen met suikerbieten en percelen, waar reeds geoogste, maar afgekeurde, suikerbieten op de hoop

liggen (ongeveer 40.000 ton).

De Suikerunie heeft deze telers ook aangeboden om deze partijen tegen 15,- per ton op te halen. De partijen worden dan gelijk gewogen, waarna de informatie rechtstreeks aan de taxateurs wordt doorgegeven. Telers die geen gebruik maken van dit aanbod - maar wel in aanmerking willen komen voor een tegemoetkoming - kunnen de geoogste maar afgekeurde suikerbieten pas opruimen na bezoek van de taxateur. Ook niet-geoogste percelen kunnen - als de teler in aanmerking wil komen voor een tegemoetkoming - pas na bezoek van BCE worden opgeruimd.

De CSM stuurt in het begin van deze maand een vorstspecificatie naar de telers. Degenen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, worden verzocht deze specificatie naar LASER te sturen. Anderen kunnen de specificatie terugsturen naar de CSM. Deze vorstschade wordt daarna verrekend met alle telers middels een verlaagde suikerprijs.

Ook de CSM heeft adressen aan BCE verstrekt van de niet-geoogste percelen en percelen waar de bieten op de hoop liggen. Bij de CSM zelf zijn niet veel afgekeurde partijen. Ook hier geldt: pas opruimen na bezoek van de taxateur, als men in aanmerking wil komen voor een tegemoetkoming.

2. Start taxaties bij witlof

Deze week zijn de schade-experts gestart met de taxaties van de schade bij witlofpennen. Op basis van de reguliere aanmeldingen voor waterschade bezoeken de schade-experts gedupeerden met schade aan witlofpennen. Bij twijfel over de schade wordt een monster van de partij genomen. Dit monster wordt op een onafhankelijk bedrijf opgezet. Het trekresultaat is bepalend voor het vaststellen van het schadepercentage. Gedupeerden hoeven zich niet nog een keer apart aan te melden voor deze taxatie!

Gedupeerde pennentelers komen alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming als de pennen nog in eigendom zijn. Afgekeurde partijen moeten worden vernietigd.

3. Stand van zaken WTS Zuidwest Nederland (WTS-1)

Voorschotten

Eind 1998 is gestart met de uitbetaling van de eerste voorschotten. De gedupeerden die een voorschot krijgen, hebben hierover een brief ontvangen.

De hoogte van het voorschot is afhankelijk van de schade zoals die bij de eerste taxatie is geconstateerd. Wel is rekening gehouden met de mogelijkheid dat de schade geringer zou kunnen zijn, omdat het gewas nog geoogst kon worden. Hiermee wordt ook voorkomen dat het voorschot hoger wordt dan het bedrag bij de eindtaxatie en terugvordering moet plaatsvinden. Het voorschot is verminderd met het bedrag van het eigen risico. Deze factoren kunnen dus resulteren in een lager voorschot dan door de gedupeerde in eerste instantie werd verwacht.

Hertaxaties

Definitieve vaststelling van de schade vindt plaats na de tweede taxatie. Het uitbetaalde voorschot is niet bepalend voor deze uiteindelijk vaststelling. Op dit moment is hertaxatie nog niet zinvol, aangezien deze tweede taxatie nog moet plaatsvinden. Bij de eindbeschikking ontvangt de gedupeerde een specificatie van de schade. Indien men niet eens is met de vaststelling van de schade kan op dat moment een hertaxatie aangevraagd worden.

Eindbeschikking

De eindbeschikking zal 13 weken na de tweede taxatie gereed zijn, mits LASER alle noodzakelijke bescheiden (accountantsverklaringen, notaís etc.) heeft ontvangen om de eindbeschikking te kunnen opstellen.

2e taxatie

In week 51 is gestart met de 2e taxatie. De gewassen aardappel, ui en winterpeen en gewassen met vorstschade - die een direct gevolg is van de extreme wateroverlast - komen in aanmerking voor een 2e taxatie. De gedupeerden in het schadegebied van WTS-1 hebben hierover een brief van LASER ontvangen.

In deze brief staat welke gewassen niet in aanmerking komen voor een 2e taxatie.

Een aantal komt niet in aanmerking omdat deze normaliter ook in dit jaargetijde op het veld staan (bijvoorbeeld spruitkool, winterprei, tulpen, boomteeltgewassen); ook gewassen waarvoor in de afgelopen periode oogstmomenten zijn geweest, komen niet in aanmerking aangezien hiermee het causaal verband tussen de vorstschade en de extreme wateroverlast (bv. maÔs en bonen kunnen over de vorst geoogst worden) vervalt.

Inmiddels zijn ongeveer 1.300 tweede taxaties uitgevoerd.

Divers

In week 51 heeft LASER een brief gestuurd naar alle melders (enkele honderden) van schade buiten het schadegebied. Tot nu toe zijn nog zeer weinig reacties binnengekomen op deze brief: enkele gedupeerden hebben aangegeven dat zij de verkeerde postcode hadden vermeld.

De aanmeldingstermijn voor de WTS-1 is op 16 november jongstleden gesloten. Nieuwe schademeldingen worden niet meer geaccepteerd.


** Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen

4. Wet Tegemoetkoming Schade bij tweede extreem zware regenval 1998 (WTS-2)

In de Staatscourant van 21 december 1998 is de Wet Tegemoetkoming Schade bij tweede extreem zware regenval gepubliceerd. De aanmeldingstermijn voor WTS-2 sluit op 15 januari 1999.

LASER heeft tot nu toe ruim 7.100 schademeldingen binnengekregen. De taxaties bij particulieren zijn nagenoeg afgerond. In de agrarische sector zijn een honderdtal schade-experts op 4 januari begonnen met de eerste taxaties.

5. Regeling oogstschade 1998

De Regeling oogstschade 1998 is op 21 december gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanmelding

De aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de LASER kantoren. De LASER kantoren verwerken alleen de aanvragen. Voor informatie over de Regeling oogstschade 1998 moet contact gezocht worden met het algemene nummer: 0800-0526

* Regio Oost 0570 - 667777

* Regio Zuidwest 078 - 6395200

* Regio Noord 050 - 5992380

* Regio Noordwest 020 - 4953666

* Regio Zuidoost 0475 - 355555

De volgende bijlagen moeten samen met het aanmeldingsformulier worden ingeleverd:

* een topografische kaart (schaal 1:10.000) waarop de ligging en het daarop verbouwde gewas is aangegeven van elk tot het landbouwbedrijf behorend perceel (kaarten verkrijgbaar bij de regiokantoren van LASER)

* een door een accountant opgesteld rapport van bevindingen over het gerealiseerde teeltplan 1998.

De aanmeldingsformulieren moeten compleet met accountantsverklaringen en topografische kaart opgestuurd worden naar Bureau Waterschade, Postbus 21, 1110 AA Diemen. Tot nu toe heeft LASER ongeveer 600 schademeldingen ontvangen.

Op dit moment komt alleen schade aan gewassen die op 7 december op het veld stonden in aanmerking voor een tegemoetkoming.

De schade-experts beginnen in de tweede week van januari met de eerste taxaties.

De meldingsperiode voor de Regeling oogstschade sluit 25 januari 1999.

Algemeen Overleg Tweede Kamer

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg in de Kamer op 10 december heeft de Minister van LNV toegezegd een tweetal aspecten betreffende de Regeling oogstschade 1998 nader te onderzoeken: 1. kunnen gewassen die voor 7 december geoogst zijn ook in aanmerking komen voor een vergoeding?
2. het effect van de 30% eigen risico.

Bij het eerste aspect worden de risicoís die gepaard gaan met het eventueel vergoeden van kwaliteitsschade aan al voor 7 december geoogste en ingeschuurde gewassen onderzocht. Dit onderzoek is in de afrondende fase. Voor dit onderzoek worden bij een aantal bedrijven tijdens de taxatie enkele aanvullende vragen gesteld.

Het tweede aspect dat nader bekeken wordt, is hoe het eigen risico in de praktijk op de bedrijven uitpakt. Hiervoor worden de eerste 500 aangemelde bedrijven geanalyseerd. Een nader te bepalen groep bedrijven zal bij de taxaties van komende week te maken krijgen met extra vragen die ten behoeve van deze analyse worden gesteld.

Als de beide onderzoeken zijn afgerond wordt de Tweede Kamer over de resultaten geÔnformeerd.
_________________________________________________________________

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet:

www.minlnv.nl/regelingen

De LASER Nieuwsbrief bevat informatie over de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) en de Regeling oogstschade 1998. De nieuwsbrief is bestemd voor u als direct betrokkene bij de uitvoering van de WTS en de oogstschaderegeling. U kunt (delen) van deze tekst gebruiken om uw achterban te informeren. LASER kiest voor deze vorm van informatievoorziening, omdat het een snelle manier is om (actuele) informatie te verspreiden. Daarmee vervangt deze nieuwsbrief niet andere bestaande informatiekanalen en media, maar zorgt ervoor dat actuele informatie u op een snellere manier bereikt.

De nieuwsbrief verschijnt elke donderdag. Ook u kunt een bijdrage leveren in de onderwerpen die in de nieuwsbrieven aan bod komen. Heeft u een onderwerp laat het ons voor woensdag weten! Reply naar Perry de Moel, die de uitgave van deze nieuwsbrief coördineert. Ook nieuwe abonnees kunnen zich hier aanmelden.

Deze elektronische nieuwsbrief is een uitgave van LASER. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Laser-nieuwsbrief week 1 '
Lees ook