TuinbouwNet


LASER-NIEUWSBRIEF

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998

Nieuwsbrief week 8

De LASER-nieuwsbrief zal vanaf heden niet meer wekelijks verschijnen. LASER heeft hiertoe besloten naar aanleiding van het afnemende aantal nieuwsberichten rond de uitvoering van de waterschaderegelingen. De frequentie van de nieuwsbrief is in het vervolg afhankelijk van nieuwsfeiten.

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 1. Stand van zaken WTS Zuidwest Nederland (WTS-1) 2. Stand van Zaken WTS Noord- en Noordoost Nederland (WTS-2) 3. Stand van Zaken Regeling oogstschade 1998
4. Algemeen Overleg Tweede Kamer (inzake Regeling oogstschade 1998)

Voor vragen over de WTS en Regeling oogstschade 1998 kunt u contact opnemen met het call-center: 0800-0526.

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen _________________________________________________________________

1. WTS Zuidwest Nederland (WTS-1)

Uitbetaling tegemoetkoming

Voor het afronden van een dossier en het opstellen van de eindbeschikking is het noodzakelijk dat het dossier compleet is. Bij controle bleken veel dossiers niet compleet te zijn. Daarom is besloten deze gedupeerden aan te schrijven. In de brief staat aangegeven welke stukken nog ontbreken. Deze gedupeerden worden verzocht de stukken binnen 2 weken naar LASER op te sturen. Na ontvangst van de ontbrekende stukken kan de eindbeschikking opgemaakt worden en de tegemoetkoming uitbetaald worden.

Het later opsturen van de ontbrekende stukken betekent vertraging voor het uitbetalen van de tegemoetkoming aan de betreffende gedupeerde.

De uitbetalingen van de definitieve tegemoetkoming voor de verschillende categorieën start in de tweede helft van maart.


** Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

2. WTS Noord- en Noordoost Nederland (WTS-2)

Overzicht meldingen van agrarische bedrijven per sector

sector aantal meldingen
akkerbouw 4.199
fruitteelt 186
veehouderij 526
boomkwekerij 142
glastuinbouw 31
bloembollen 521
Totaal 5.605

Het totaal aantal meldingen in de agrarische sector ligt iets hoger dan het totaal dat in de vorige nieuwsbrief is vermeld in het overzicht van meldingen per provincie (5.548). De oorzaak hiervan ligt in het feit dat sommige agrariërs zijn ingedeeld in meer dan één sector.

Inmiddels is bij ruim 80% van de bedrijven een taxatie uitgevoerd.

Uitbetaling tegemoetkoming

Uitbetaling vindt plaats na goedkeuring van de Europese Commissie voor de WTS-2. Deze goedkeuring is nog niet gegeven. Voorwaarde voor de uitbetaling van de definitieve tegemoetkoming is dat taxatie heeft plaatsgevonden en alle benodigde bescheiden (bijvoorbeeld accountantsverklaringen, nota's, huurovereenkomsten) aanwezig zijn.

Als een dossier nog niet compleet is, ontvangen gedupeerde agrariërs eerst een voorschot. Ook voorschotten kunnen pas betaald worden na goedkeuring van de Europese Commissie voor de WTS-2. Het voorschot wordt betaald over dat deel van de schade dat is vastgesteld.

Gedupeerden waarvan het dossier nog niet compleet is, ontvangen binnenkort een brief. In deze brief wordt vermeld welke stukken ontbreken en het verzoek om deze stukken binnen twee weken op te sturen naar LASER. Na ontvangst van de gevraagde stukken kan de eindbeschikking opgesteld worden.

Quick-scan

Begin december zijn 3.600 meldingen voor de quick-scan gecontroleerd. Echter na sluiting van de meldingstermijn blijkt dat veel agrariërs, die mee gedaan hebben met de quick-scan, zich niet gemeld hebben voor WTS-2 via de normale meldingsprocedure. Deze agrariërs ontvangen volgende week van LASER een brief en een meldingsformulier. Zij kunnen dan als nog aangeven dat zij schade hebben als gevolg van de extreme wateroverlast op 27 en 28 oktober.

Uitbreiding schadegebied

Aan de lijst met schadegebieden is de gemeente De Schermer toegevoegd.

De Regeling voor de WTS-2 wordt nu opengesteld voor deze gedupeerden. Zij kunnen zich tot 10 maart aanmelden. Gedupeerden in De Schermer die zich al hadden aangemeld voor de WTS-2 en/of de Regeling oogstschade 1998, hoeven zich niet nogmaals aan te melden. Hun eerdere melding wordt aangemerkt als WTS-2 melding.


** Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen _________________________________________________________________

3. Regeling oogstschade 1998

Betalingen

Betalingen aan agrariërs kunnen pas worden verricht als de Europese Commissie de Regeling oogstschade 1998 heeft goedgekeurd. Deze goedkeuring is nog niet ontvangen.

Nog vast te stellen schade

Op het meldingsformulier heeft de gedupeerde alle gewassen aangemeld waarin schade is opgetreden en ook de gewassen waarin de schade pas in de loop van het jaar kan worden vastgesteld. Als op het taxatierapport door de taxateur is aangegeven dat (een deel van) de schade pas in 1999 kan worden vastgesteld, wordt de betreffende gedupeerde te zijner tijd automatisch voor een nieuwe taxatie benaderd door een schade-expert.

4. Algemeen overleg Tweede Kamer (inzake Regeling Oogstschade 1998)

In het Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op 10 december 1998 is een aantal aspecten met betrekking tot de toepassing van de Regeling oogstschade 1998 besproken. De minister van LNV heeft toen toegezegd de Kamer nader te zullen informeren.

Het ging hierbij om:

* risico's die gepaard gaan met het eventueel vergoeden van schade aan al geoogste en opgeslagen producten;

* hoe pakt het eigen risico van de regeling in de praktijk uit.

De Minister heeft de Kamer op 18 februari 1998 geïnformeerd. Hieronder staat een samenvatting van de reactie van de Minister

Risico's die gepaard gaan met het eventueel vergoeden van schade aan al geoogste en opgeslagen produkten

Het uitgangspunt van de Regeling oogstschade is een vergoeding voor schade aan gewassen te velde. De controlemaatregelen zijn dan ook gericht op de registratie en taxatie van te velde staande gewassen. Met het oog hierop is reeds op 7 december 1998 vooraankondiging van de regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Na deze melding en de direct daarop volgende controle konden de werkzaamheden op de bedrijven, bijvoorbeeld het oogsten of opruimen, worden voortgezet. De Regeling oogstschade voorziet ook in een vergoeding van de oogstschade aan produkten die na deze controle zijn geoogst.

Voor het onderzoek naar risico's is de peildatum gesteld op 30 oktober. Deze datum sluit aan op het extreme weer in de laatste week van oktober. Het is tevens de datum dat de Ministerraad heeft besloten tot de Regeling oogstschade 1998. Het onderzoek is derhalve concreet gericht op het onderkennen van extra controle- en frauderisico's die ontstaan indien de Regeling oogstschade 1998 ook van toepassing wordt op produkten die zijn geoogst ná 30 oktober.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de mogelijkheden van controle van de oogstdatum en de oppervlakte waarvan de beschadigde produkten afkomstig zijn voornamelijk van administratieve aard zijn. De werkelijkheid moet worden gereconstrueerd met behulp van extra aannames. Het is moeilijk vast te stellen of het produkt vóór of ná 30 oktober 1998 is geoogst en het is niet of nauwelijks vast te stellen van welk perceel het produkt met schade afkomstig is.

Bovendien is de hoeveelheid opgeslagen produkt (m³) niet of moeilijk nauwkeurig te bepalen en grote onnauwkeurigheden in de terugrekening van m³ naar oppervlakte zijn onvermijdelijk. Het is daardoor praktisch onmogelijk om - op een wijze zoals in de regeling is vereist - bij geoogste produkten te komen tot vaststelling van het verloren gegane deel van de normaliter te verwachten opbrengst.

Conclusie

Voor een regeling gelden verschillende eisen. Een regeling dient een rechtsgelijke behandeling te waarborgen, aanvragen moeten volledig controleerbaar zijn en de fraudegevoeligheid moet tot een minimum worden beperkt.

Tegen de achtergrond van de drie bovenstaande criteria acht de Minister het op grond van de uitgevoerde analyse niet verantwoord om de Regeling oogstschade 1998 uit te breiden met de mogelijkheid om een tegemoetkoming toe te kennen voor schade in produkten die al zijn geoogst voordat het betreffende gewas volgens de systematiek van de regeling te velde is geregistreerd.

Het eigen risico in de praktijk

In de Regeling oogstschade 1998 is een eigen risico van 30% van de normaliter te realiseren opbrengst in een gewascategorie opgenomen. De bepaling van het eigen risico is dezelfde als die in de oogstschaderegelingen van 1993 en 1994 voor Noord-Nederland en Noord-Holland is opgenomen. Het eigen risico van 30% is mede ingegeven door de voorwaarden die Brussel aan steunverlening stelt. De Europese Commissie, die de regeling toetst, beschouwt bij zware regenval de schade tot 30% van de normale jaarproductie als ondernemersrisico dat niet voor vergoeding in aanmerking komt.

In het AO van 10 december 1998 is de hoogte van het eigen risico aan de orde gesteld. Het ging hierbij met name om de mogelijk hoge absolute bedragen. Om meer inzicht te krijgen in de feitelijke situatie is op basis van de eerste 500 aanvragen voor de regeling, bekeken hoe het eigen risico in de praktijk uitpakt.

Op basis van de opgaven van de indieners zijn uit de eerste 500 aanmeldingen de bedrijven met de hoogste eigen risico's geselecteerd. In de selectie zijn de bedrijven opgenomen met een opgegeven eigen risico hoger dan f150.000,- en een deel van de bedrijven met een eigen risico tussen f50.000,- en f150.000,-.

Deze bedrijven zijn vervolgens met voorrang getaxeerd. Daarbij is aan de aanvrager aanvullende informatie gevraagd over zijn verwachting wat betreft de financiële opbrengst van zijn onbeschadigde produkten en over de bruto bedrijfsopbrengsten in het voorgaande teelt- en afzetseizoen 1997/98. De deelnemers hebben op vrijwillige basis hun medewerking verleend. Uiteindelijk zijn de gegevens van 47bedrijven nader beschouwd.

Resultaten van de analyse

Van de beschouwde groep blijken er na taxatie 32 bedrijven in het kader van de Regeling oogstschade 1998 een eigen risico te hebben van meer dan f100.000,-, waarvan 2 meer dan f500.000,-. De 'normale' bedrijfsopbrengsten van deze bedrijven, gebaseerd op de verstrekte informatie over de opbrengsten in 1997/98, lopen uiteen van f350.000,- tot f5.000.000,-

Wordt het niet voor vergoeding in aanmerking komende deel van de schade afgezet tegen de 'normale' bedrijfsopbrengsten op het betreffende bedrijf in 1997/98, dan loopt het percentage uiteen van minder dan 10% tot in één geval meer dan 50%. Het gemiddelde percentage is 20 á 25. Bij deze vergelijking moet worden bedacht dat het bedrijf in 1998 t.o.v. 1997 kan zijn verkleind of vergroot. Dergelijke mutaties konden in het bestek van de geschetste informatieverzameling niet worden gecorrigeerd. De fluctuaties in bedrijfsgrootte beïnvloeden vanzelfsprekend de vermelde percentages.

Om een indruk te verkrijgen hoe in de praktijk van de individuele bedrijfsvoering het eigen risico doorwerkt in de bedrijfsopbrengsten, zijn de verwachte totale bedrijfsopbrengsten in 1998/99 (verkoop van produkten en tegemoetkoming oogstschaderegeling) vergeleken met de opgegeven bedrijfsopbrengsten in 1997/98. Uit deze vergelijking blijkt dat ongeveer 15% van de beschouwde groep bedrijven in 1998/99 een hogere opbrengst zal realiseren dan in het voorgaande jaar. Daartegenover staat de verwachting van 10% van de ondernemers dat zij minder dan 50% van de opbrengst in 1997/98 te zullen behalen. De rest van de groep zit tussen deze uitersten.

De oorzaken voor de sterk uiteenlopende bedrijfsopbrengsten zijn naast het eigen risico:

* de uiteenlopende kilogramopbrengsten en kwaliteit van de produkten;

* het wel of niet realiseren van een hogere prijs voor de onbeschadigde produkten. Voor veel produkten is dit seizoen de marktprijs relatief hoog door de schaarste. Een substantieel deel van de bedrijven kan hiervan profiteren; een ander deel niet door de contractuele bindingen die zijn aangegaan voor de afzet van de produkten.

Los van de analyse van aanvragers heeft ook het Landbouw Economisch Instituut een onderzoek ingesteld naar de 'werkelijke' oogstschade. Hiervoor is een enquete gehouden onder de akkerbouwbedrijven die in 98/99 in het Bedrijven Informatienet zitten. De bedrijfsopbrengst van 150 akkerbouwbedrijven in het toepassingsgebied van de Regeling oogstschade 1998 is vergeleken met een normaal jaar. Uit deze analyse blijkt dat voor 50 % van de bedrijven in het oogstschade gebied in 1998/99 een hogere bedrijfsopbrengst dan normaal wordt geraamd. Dit als gevolg van hogere productprijzen in dit seizoen voor veel produkten.

Het LEI raamt voor de bedrijven in het onderzoek dat de bedrijfsopbrengst in 1998/99 gemiddeld f10.000,- hoger is dan wat normaal verwacht zou mogen worden.

Overige aspecten

In relatie met de doorwerking van het eigen risico op het individuele bedrijf merk ik op dat van de ondernemers in de geanalyseerde groep één vijfde deel inkomsten heeft uit andere bedrijfstakken of buiten het bedrijf werkt. Het gaat hierbij om o.a. veehouderij, bollen-broei, loonwerk en werk voor derden. Deze inkomsten zijn niet verwerkt in de resultaten van de analyse. In het fiscale vlak zijn er de mogelijkheden om verliezen te verrekenen en hoge en lage inkomens te middelen.

Conclusie

Uit de bovenstaande analyses blijkt dat de bedrijfsopbrengsten in 1998/99 op de bedrijven met oogstschade van bedrijf tot bedrijf sterk uiteen lopen. Dit als gevolg van specifiek bedrijfsgebonden omstandigheden. Het gaat dan om de sterk verschillende fysieke en financiële opbrengsten van de onbeschadigde produkten, de neveninkomsten en de mogelijkheden voor fiscale middeling. Een deel van de bedrijven heeft door incidentele lage opbrengsten en prijzen in 1998 meer dan 30% opbrengst-reductie t. o. v. 1997. Op een ander deel van de bedrijven wordt het eigen risico van de regeling meer gecompenseerd door extra opbrengsten voor wel geoogste produkten.

De Minister acht het daarom ook niet gewenst en binnen de generieke voorwaarden van de regeling niet ook mogelijk de Regeling oogstschade aan te passen aan de sterk bedrijfsgebonden problematiek die uit de analyse naar voren komt. Om tegemoet te komen aan de mogelijk hoge opbrengstdalingen die zich op sommige bedrijven mede als gevolg van oogstschade zullen voordoen, is een diepgaande beoordeling van de individuele bedrijfsvoering en financiële resultaten nodig.

Dit strookt niet met de generieke opzet en zou de uitvoerbaarheid, de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid op losse schroeven zetten. Individuele bedrijven met financiële problemen kunnen zo nodig een beroep doen op de mogelijkheden van het Borgstellingsfonds bij de financiering van liquiditeitstekorten in verband met oogstschade.

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet:

www.minlnv.nl/regelingen
_________________________________________________________________

De LASER Nieuwsbrief bevat informatie over de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) en de Regeling oogstschade 1998. De nieuwsbrief is bestemd voor u als direct betrokkene bij de uitvoering van de WTS en de oogstschaderegeling. U kunt (delen) van deze tekst gebruiken om uw achterban te informeren. LASER kiest voor deze vorm van informatievoorziening, omdat het een snelle manier is om (actuele) informatie te verspreiden. Daarmee vervangt deze nieuwsbrief niet andere bestaande informatiekanalen en media, maar zorgt ervoor dat actuele informatie u op een snellere manier bereikt.

De nieuwsbrief verschijnt elke donderdag. Ook u kunt een bijdrage leveren in de onderwerpen die in de nieuwsbrieven aan bod komen. Heeft u een onderwerp laat het ons voor woensdag weten! Reply naar Perry de Moel, die de uitgave van deze nieuwsbrief coördineert. Ook nieuwe abonnees kunnen zich hier aanmelden.

Deze elektronische nieuwsbrief is een uitgave van LASER. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Laser-nieuwsbrief WTS en de Regeling oogstschade 1998 '
Lees ook