Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Laurus wenst nader overleg

CNV Dienstenbond is vrijdag, 5 juli jongstleden aanwezig geweest bij de bijzondere aandeelhoudersvergadering Laurus in Den Haag. Met 71 miljoen stemmen voor, ruim 2 miljoen tegen en ruim 56 miljoen onthoudingen hebben de aandeelhouders van Laurus uiteindelijk ingestemd met de transactie tussen Laurus, Casino en de banken.

De opbrengst van de nu goedgekeurde aandelenuitgifte van in totaal Euro 400 miljoen zal voor de helft worden aangewend voor de aflossing van de bankschulden. Laurus had tot nu toe al gebruik gemaakt van een kredietruimte van Euro 830 miljoen. Als CNV Dienstenbond verwachten wij dan ook dat de goedgekeurde financieringsovereenkomst tussen Laurus, Casino en de banken een grote druk zal leggen op met name de uitvoering van het herstelplan. In onze ogen mag de financieringsovereenkomst niet een dictaat vormen voor de directie waardoor Laurus weer zou vervallen in zijn oude fout door te snel en onder tijdsdruk de botte bijl te hanteren. Dat beleid heeft geleid tot een netto verlies van Euro 442 miljoen in het jaar 2001 en het technisch faillissement in 2002.

Laurus moet zich zeer bewust zijn dat het opbouwen maar ook het ombouwen van een bedrijf jaren kost. Daarbij moet Laurus weer Nederlands leren denken met een duidelijke lange termijnvisie waarin het menselijk kapitaal voorop staat. Dat betekent het herstellen van het vertrouwen van klanten, leveranciers en medewerkers. Het herstellen van een op mensen georiënteerde nieuwe laag middenmanagement die met medewerkers weet te communiceren, en het management van relevante informatie voorziet, zodat een herhaling van het debâcle rondom het ombouwen van Laurus in de toekomst kan worden voorkomen. Laurus had en heeft voldoende mensen in huis die over ruime kennis en ervaring beschikken om het verdere herstelplan invulling te geven.

Op 3 juli jongstleden hebben wij overleg gehad over het door Laurus gewenste uitstel van de invoering van de VGL-loonsverhoging. De uitkomst is dat de loonsverhoging in periode 8 gewoon doorgang vindt. Zoals eerder door CNV Dienstenbond is aangegeven is dit gewoon niet het moment om een dergelijk offer van de medewerkers te vragen. Gelukkig heeft het overleg zich toegespitst op het nut en de noodzaak van een eventueel vertraagde invoering en niet op onder welke voorwaarden of op welke momenten.

Gelet op de grote waarde die wij hechten aan de rust en de motivatie van werknemers, en het feit dat er onvoldoende zicht was op de toekomstplannen van Laurus waren wij niet in staat om het nut en de noodzaak van het uitstel aan onze achterban te verdedigen. Laurus heeft zich een goed werkgever getoond door deze problematiek te erkennen.

Dit betekent dat er niets wordt gewijzigd ten opzichte van de afspraken in de CAO VGL. In de CAO VGL wordt ook gesproken over een volgende loonsverhoging van 1,75% per januari 2003. In principe wordt die loonsverhoging dan gewoon doorgevoerd, echter met dien verstande dat als dit najaar blijkt dat het zo slecht met Laurus gaat dat de loonsverhoging per januari 2003 onverantwoord zou zijn, partijen hierover nader zullen overleggen.

Als Laurus dan - in tegenstelling tot nu - aannemelijk kan maken dat het uitbetalen van de loonsverhoging zulke negatieve gevolgen voor het bedrijf (en zijn medewerkers) zou hebben dat dit met rede niet van Laurus verlangd kan worden, dan zullen wij dit, met u bespreken.

De situatie is ook na de uitgifte van aandelen nog steeds precair. De Euro 400 miljoen zorgt ervoor dat het huis niet door de bank wordt opgeëist. Echter, het huis waarin men leeft kan heel veel waard zijn maar als er niets in de huishoudportemonnee zit, is er praktisch geen bakker die u brood wil geven op basis van uw onderpand. Ook na vrijdag 5 juli jongstleden is deze situatie niet gewijzigd. Dat betekent dat op iedereen een beroep wordt gedaan om zijn of haar verantwoording te nemen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van ziekteverzuim. De oorzaken van het hoge ziekteverzuim en de maatregelen daartegen moeten maar eens glashelder worden gedefinieerd. Daarin hebben zowel werkgevers als werknemers duidelijk een gemeenschappelijk belang .

Op dit moment heeft Laurus ons nog niet geïnformeerd omtrent eventuele personele consequenties. Mocht Laurus ons hierover informeren dan zullen wij u zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Alleen de oude plannen zoals die in het verleden zijn afgesproken worden op dit moment nog steeds doorgevoerd c.q. herijkt. Hierbij valt te denken aan het verder reduceren van het aantal flexkrachten op het hoofdkantoor. Daarnaast verwachten wij dat het oude UNIGRO /VENDEX-plan met betrekking tot het reduceren van het aantal distributiecentra zal (zij het ietwat gewijzigd gezien de 3 formules) worden doorgevoerd, evenals de verplaatsing van ICT Hoogeveen, het reduceren van het aantal externe ICT-consultants, etc. Uiteraard zal Casino tijdens het boekenonderzoek zijn huiswerk hebben gedaan, maar van een echte concrete strategie is nog geen sprake, mede omdat de nieuwe topman nog niet gevonden is.

De komende periode zal nog spannend worden en het is juist nu van belang dat u de krachten bundelt Tegenwicht kan alleen geboden worden indien men zich organiseert. Uw collegas die de afgelopen jaren langs de zijlijn stonden toe te kijken, moeten juist, nu het erom gaat spannen, kleur bekennen.

Is uw collega al lid?

Maak uw collega lid. Overtuig hem/haar van het collectieve nut en wijs op de voordelen van het individueel lidmaatschap.

>> lid worden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw bestuurder Gert-Jan Seffinga. hij is weer bereikbaar vanaf 22 juli 2002 op tel. (0512) 583 440, email: g.seffinga@cnvdibo.nl.

Drachten, 10 juli 2002.

Deel: ' Laurus wenst nader overleg '
Lees ook