Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

LBR-bericht
Ter informatie toegezonden

LBR adviseert Tweede Kamer wet gelijke behandeling aan te passen

Om te voldoen aan de Europese richtlijn over non-discriminatie moet Nederland de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) aanpassen. In april behandelt de Tweede Kamer daarom een wetsontwerp met voorstellen om deze richtlijn om te zetten in Nederlands recht. Tot 3 april kunnen kamerleden schriftelijk reageren op het door de regering ingediende wetsvoorstel. Het vorige week aan de Kamer toegezonden advies van het LBR is op www.lbr.nl geplaatst.

Volgens het LBR voldoet het wetsontwerp op dit moment niet aan de eisen die de Europese richtlijn stelt. De Europese richtlijn is opgesteld als minimumpakket voor de lidstaten. Deze mogen op nationaal niveau ruimere bescherming vastleggen. Het LBR heeft de Tweede Kamer een aantal voorstellen gedaan om dit wetsontwerp wel in overeenstemming te brengen met de Europese wetgeving en ook anderszins te verbeteren.

Volgens het LBR moet het Nederlandse wetsvoorstel ruimere bescherming bieden tegen discriminerende intimidatie. Verder moet sociale zekerheid in de wet zelf worden opgenomen en niet slechts in een algemene maatregel van bestuur, zoals het wetsontwerp voorstelt. De bescherming tegen represailles voor degene die een discriminatieklacht indient moet volgens het LBR worden uitgebreid. Daarnaast moeten ook bedrijven, verenigingen en stichtingen direct de bescherming van de Awgb kunnen inroepen. Nu kunnen alleen natuurlijke personen een klacht indienen. Ten slotte wordt gepleit voor een officiële aanwijzing van het LBR als gespecialiseerd orgaan voor de bevordering van gelijke behandeling.

Deel: ' LBR adviseert Tweede Kamer om wet gelijke behandeling aan te passen '
Lees ook