Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie


Jaar in beeld 2000 verschenen

LBR-directeur Hubert Fermina waarschuwt voor negatief imago multiculturele samenleving

ROTTERDAM, juli 2001 - Jaarlijks geeft het LBR in Jaar in beeld een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot racisme en racismebestrijding in Nederland. In navolging op Jaar in beeld 1999, dat vorig jaar verscheen, is nu Jaar in beeld 2000. Stand van zaken racisme en racismebestrijding in Nederland gepubliceerd.

In Nederland leeft, aldus Jaar in beeld 2000, het bewustzijn dat etnische verhoudingen moeten verbeteren. Er is brede steun voor het beginsel van non-discriminatie. Het geduld tegenover het voortbestaan van uitingen van discriminatie lijkt af te nemen, en er is meer ongeduld ten aanzien van het uitblijven van effectieve maatregelen tegen discriminatie. Dit gegeven lijkt samen te hangen met het feit dat leden van verschillende etnische groepen steeds breder participeren in de Nederlandse samenleving. Zoals blijkt uit de groei van etnische studentenclubs, het groeiend allochtoon middenkader, de eerste stappen naar hogere functies en verschuivingen naar betere segmenten op de woningmarkt. Discriminatie is in toenemende mate een fenomeen dat niet rijmt met de maatschappelijke positie van slachtoffers. Zoals het voorbeeld van een zwarte politieagent die in zijn vrije tijd de toegang tot een disco wordt geweigerd.

Ondanks de toenemende participatie van allochtonen en ondanks het feit dat het Nederlandse publiek racisme en discriminatie als onrechtvaardig en ongewenst beoordeelt, zijn er een aantal negatieve ontwikkelingen. In 2000 waren asielzoekers enkele malen het slachtoffer van gewelddadige incidenten en de vrees voor antisemitisme nam toe. De participatie van allochtonen blijft achter in de toplagen van de arbeidsmarkt, maar daar is weinig aandacht voor. Discriminatie en uitsluiting op de arbeidsmarkt zijn een structureel probleem. Net als het bestaan van zwarte en witte scholen. Verder zijn er veel voorbeelden van de graagte waarmee publiek en media klagen over aspecten van de multiculturele samenleving.

Al met al geeft de situatie in Nederland een tegenstrijdig beeld. Enerzijds verwerven allochtonen zich in toenemende mate betere maatschappelijke posities. Anderzijds lijken een aantal vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt en segregatie in het onderwijs onoplosbaar en wordt aan de borreltafel en in het maatschappelijk debat de multiculturele samenleving vooral geassocieerd met negatieve zaken. De multiculturele samenleving heeft een negatief imago.

Het LBR is bang voor de gevolgen van dit negatieve imago. Het belemmert maatschappelijke ontwikkelingen en het doet oude en nieuwe migranten geen recht wanneer zij het stempel 'problematisch' opgeplakt krijgen. Een negatieve benadering van de multiculturele samenleving is vaak gebaseerd op het idee van tegengestelde belangen tussen autochtonen en allochtonen. Het LBR stelt daartegenover dat de multiculturele samenleving een feit is. Uitgangspunt moet dan ook zijn dat de diverse bevolkingsgroepen in Nederland gezamenlijk voor de taak staan de huidige multiculturele samenleving te verbeteren.

Hubert Fermina
Directeur LBR


Jaar in beeld 2000 is ook gepubliceerd op www.lbr.nl

U kunt Jaar in beeld 2000 bestellen,
voor f 12,50 (€ 5,50) inclusief portokosten,
via email: info@lbr.nl of tel.: 010 - 201 02 01

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LBR, email zebra@lbr.nl,
of telefonisch 010 - 201 02 01, vraag naar Jeroen Visser, eindredacteur Jaar in beeld 2000

Deel: ' LBR vreest voor negatief imago multiculturele samenleving '
Lees ook