Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99.012
DATUM: 26 januari 1999

Leader 11 bijdrage voor "Agrarisch Natuurbeheer Waiboerhoeve"

De stuurgroep Leader heeft aan het College van Gedeputeerde Staten geadviseerd om fl. 46.700,- beschikbaar te stellen voor het project "Agrarisch Natuurbeheer Waiboerhoeve". Het betreft een Leader II bijdrage.

Naast deze bijdrage heeft het College van Gedeputeerde Staten al een bijdrage van fl. 30.000,- als co-financiering beschikbaar gesteld. Het project is een initiatief van de Waiboerhoeve (Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden) en heeft als doel het onderzoek naar de gevolgen van inrichtingsmaatregelen en de ecologische verbindingszone. Welke invloed heeft dit op de bedrijfsvoering, de onkruiddruk en de ecologische ontwikkeling. Daarnaast wordt gekeken naar de benodigde oppervlakte voor inrichting van de ecologische verbinding en het ecologisch functioneren hiervan. Tijdens het project van de Waiboerhoeve worden 6 erven van het bedrijf landschappelijk en ecologisch ingericht. Tevens worden op enkele plaatsen poelen en een vleer- muiskelder aangelegd. Daarnaast wordt de ligging aan de ecologische verbindingzone benut. Het project dient ook als voorbeeld voor de agrarische bevolking in soortgelijke omstandigheden. Het initiatief van de Waiboerhoeve past prima binnen het provinciaal beleid. Dit beleid is erop gericht om particulieren die een bijdrage willen leveren aan het milieu, te ondersteunen. Om agrarisch natuurbeheer op grote(re) schaal in te kunnen voeren is meer kennis nodig over kosten, milieu-effecten, inpasbaarheid en rendement van de natuurmaatregelen. Het College van Gedeputeerde Staten neemt op korte termijn een definitieve beslissing over de Leader II bijdrage van fl. 46.700,-.

Deel: ' Leader 11 bijdrage voor Agrarisch Natuurbeheer Waiboerhoeve '
Lees ook