Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-044
DATUM: 20 april 1999

Leader ondersteunt nieuwe initiatieven op het gebied van plattelandsvernieuwing

Initiatieven die gericht zijn op plattelandsvernieuwing kunnen voor een financiële bijdrage in aanmerking komen in kader van het communautair initiatief Leader II. Afgelopen maand zijn er bij de provincie Flevoland acht Leader- aanvragen ingediend, waarvan er vijf door de Stuurgroep Leader-II positief zijn beoordeeld. Deze vijf plannen voldoen aan de criteria van Leader en zijn voorgedragen aan het college van Gedeputeerde Staten met het advies om deze aanvragen te honoreren. De volgende vijf plannen zijn ter goedkeuring voorgedragen: Distributiepunt voor biologisch geteelde groenten, Plan van aanpak Biologische Landbouw Flevoland, Demonstratie en bewustmaking telen medicinale gewassen, Rondje Tollebeek en Met Neptunes naar 2000. Als de vijf projecten worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten dan zal er in totaal door deze projecten voor ruim f
600.000 een beroep worden gedaan op het economisch stimuleringsprogramma Leader II. Leader II is een Europees programma en steunt projecten met een kleinschalig en innovatief karakter. Het fonds heeft nog onbenutte middelen voor het jaar 1999. Gemeenten, verenigingen, bedrijven en organisaties kunnen dit jaar nog een beroep doen op Leader II. Activiteiten die gericht zijn op plattelandsvernieuwing, zoals verlaging kwetsbaarheid van de agrarisch sector, bevorderen van de sector recreatie & toerisme, verhoging van de leefbaarheid van de kleine kernen en uitbreiden van MKB-aktiviteiten kunnen voor een Leader-bijdrage in aanmerking komen. Voorgedragen initiatieven Binnen Leader is het verlagen van de kwetsbaarheid van de agrarische sector een prioriteit, wat ondermeer bereikt kan worden door het versterken van de biologische landbouw in Flevoland. De Stichting Biologische Landbouw Flevoland heeft een plan ingediend voor de implementatie en coördinatie van het plan van aanpak Biologische Landbouw Flevoland. De activiteiten genoemd in het plan dragen bij aan de ontwikkeling en versterking van de biologische landbouw in Flevoland met als uiteindelijk doel haar nummer 1 positie te handhaven en verder te ontwikkelen. Eén plan van aanpak voor heel Flevoland past natuurlijk prima in de Leader gedachte vandaar dat de stuurgroep ook op deze aanvraag een positief advies heeft uitgebracht. Ook de telersvereniging Medicinale Gewassen Flevoland heeft een beroep gedaan op het fonds en heeft een aanvraag ingediend met als titel "Demonstratie & Bewustmaking telen medicinale gewassen". Doel van de aanvraag is gestructureerd kennis en ervaring te verzamelen hoe de teelt van gewassen met medicinale toepassing op omvangrijke schaal en op rendabele wijze kan worden ingepast in de bedrijfsvoering. Deze kennis is noodzakelijk om als Flevoland snel in te kunnen spelen op de nieuwe trend het telen van medicinale gewassen. Gezien het innovatieve karakter en de groeiende vraag naar medicinale gewassen heeft de stuurgroep unaniem besloten dit project positief te beoordelen. In kader van de verhoging leefbaarheid van de kleine kernen heeft de stuurgroep positief geadviseerd over de aanvraag "Rondje Tollebeek". Rondje Tollebeek is ingediend door de Vereniging van Dorpsbelang en bestaat uit de aanleg van een wandelpad van ca. 600 meter. Het wandelpad verbindt de gerenoveerde loswal met het nieuwbouwplan Tollebeek-West. Hierdoor is het mogelijk in de toekomst een "rondje Tollebeek" te wandelen. De plannen worden mede mogelijk gemaakt doordat er sprake is van zelfwerkzaamheid door de eigen bevolking. Ook deze keer zit er een aanvraag bij in kader van het bevorderen van de sector recreatie & toerisme. In Espel heeft de pas gestarte mini-camping annex duikschool Neptunes een beroep gedaan op het fonds met het verzoek om de uitbreiding van faciliteiten mede te ondersteunen. Om nog meer toeristen naar het gebied te kunnen halen is gekozen voor het plaatsen van een duiktank van 3 x 3 x 7,5 meter en het inrichten van een servicecenter. De combinatie camping en duiksschool is innovatief en met de uitbreiding van een duiktank is de inschatting dat meer toeristen het gebied rondom Espel bezoeken.

Deel: ' 'Leader' steunt plattelandsvernieuwing Flevoland '
Lees ook