Provincie Noord-Holland


22 september 1999
Leden geschillencommissie benoemd

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben na de commissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur te hebben geraadpleegd - besloten met ingang van 13 oktober 1999, voorlopig voor één zittingsperiode (vier jaar) de volgende personen te benoemen:
* tot (extern) lid van de Commissie overige geschillen
1 de heer mr J. de Bruin te Bergen;

2 mevrouw M. van Maastricht-Thijssen te Castricum;
3 de heer H. de Vries te Almere;

* tot (extern) plaatsvervangend lid van de Commissie overige geschillen

4 de heer mr P.H. Hugenholtz te Amsterdam.

De commissie heeft tot taak de behandeling van en beslissing in administratieve geschillen, die volgens wettelijke bepalingen aan gedeputeerde staten zijn onderworpen. Zo is de commissie belast met de behandeling van beroepschriften op grond van onder meer de Drank- en Horecawet, de Wet op de lijkbezorging, de Waterschapswet en de Wegenwet.
De behandeling van en beslissing in genoemde geschillen geschiedt door drie leden van de commissie, waaronder de heer mr H.M. Meijdam, lid van gedeputeerde staten, die voorzitter van deze commissie is.
_________________________________

Inlichtingen: Peter Heemskerk, tel. (023) 514 40 10

Deel: ' Leden geschillencommissie Noord-Holland benoemd '
Lees ook