FNV

Leden Norfolk Line
FWZ - fwz.nl@wxs.nl

Bijgaand C73 betreffende de CAO Norfolk Line

Aan de leden in dienst van
Norfolk Line Shipping BV

Rotterdam, 7 september 2001 C73-WG/WW CAO

Betreft: CAO 2001-2002

Geachte collega`s,

Na een viertal ledenvergaderingen op 29 juni (Importer) en 2 juli jl. (Exporter, Anglia en Flanders) is het een tijdje stil gebleven. De reden daarvan is dat de vergaderingen het CAO-resultaat in principe goedgekeurd hadden, doch niet zonder daarbij een aantal kanttekeningen te zetten. Hoewel daarbij gesteld werd dat het niet de bedoeling was dat daarop het resultaat zou afspringen, waren wij wél genoodzaakt om nogmaals in contact te treden met uw werkgever. Het betrof de hier weergegeven punten, waaraan wij de uitkomst van het overleg met Norfolk Line gelijk toevoegen.


- Er was kritiek op het onderzoek naar de rangorde officieren en met name op de wijze waarop de functie van 2e wtk aan de orde was gesteld. Inmiddels hebben wij vast moeten stellen dat verder onderzoek niet zal leiden tot een bijstelling van het rapport.
- De rederij is verzocht om met betrekking tot de evaluatie van de arbeidsuren van de purser een einddatum af te spreken. Die datum is nu gesteld op 1 september 2001 zodat een af-spraak gemaakt kan worden om de uitkomsten te bespreken.
- Er is verzocht om te bezien of er een aanpassing kon komen van de uniformverstrekking ten behoeve van de stuurlieden. Door de rederij is gesteld dat het gaat om een totaalpakket dat als uitgebalanceerd moet worden gezien en niet aangepast zal worden.
- De bij de vorige CAO overeengekomen mogelijkheid om een extra torn vrijaf in te roosteren heeft geen gehoor gevonden bij de rederij. Er diende door ons echter een duidelijk sig-naal afgegeven te worden dat de behoefte hieraan wel degelijk bestaat. Op grond van een doorberekening tot aan het einde van het jaar moest geconcludeerd worden dat bij het huidige vastgestelde vaar- en verlofschema het merendeel van de officieren op een negatief verlofsaldo terecht zou komen.
- De verstrekking van orhtoplasten zal ook voor de kapitein gelden.
Wij beschouwen hiermede de discussie over deze punten als beëindigd en kunnen u hierbij mededelen, dat de ledenvergaderingen het resultaat aanvaard hebben en dat de CAO voor Norfolk Line Shipping BV over de periode 1 april 2001 tot en met 31 maart 2002 een feit is.

Wij vertrouwen erop u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd en vragen uw begrip voor het late tijdstip waarop dat noodgedwongen is gedaan.

Met vriendelijke groet,

FEDERATIE VAN WERKNEMERS
IN DE ZEEVAART,

Willem Grooff

Deel: ' Ledenbrief FNV FWZ akkoord over CAO Norfolk Line '
Lees ook