Leefbaar Nederland

Op 9 juli ontmoetten de bestuurders van locale politieke partijen in het district Tilburg de leden van Leefbaar Nederland. Een groep van ongeveer 25 personen voelde zich duidelijk aangesproken door de uitnodiging van Leefbaar Nederland. Onafhankelijk lokaal Breda, Dongen, Rijen, Zundert en Halderberge gingen in gesprek met LN. Onder leiding van het interim districtbestuur, Piet Hermus uit Zevenbergschenhoek en Dimp Nelemans (bestuurslid van Leefbaar Nederland) werd het een boeiende bijeenkomst. En terwijl in februari 2002 Philip Brouwer in het tijdschrift Binnenlands Bestuur nog schreef: "Lokaal is lang niet altijd leefbaar" gaf het gezelschap in Etten Leur blijk van een duidelijke betrokkenheid tussen lokaal en landelijk politiek beleid. Dimp Nelemans legde meteen de kaarten op tafel Leefbaar Nederland heeft niet de pretentie nog de intentie om in te grijpen in lokale besturen. Wel wees zij op het gegeven dat Den Haag regelmatig, ook voor lokale besturen, van belang zijnde besluiten neemt. "En als u dan de weg naar de LN fractie vindt is dat wel zo gemakkelijk". Dat kwam over. Ook voor de onafhankelijke politieke partijen werd het van belang geacht om een aanspreekpunt in Den Haag te hebben. En zie, daar was het ijs gebroken

Nadat de verwachtingen waren gepolst, stelde de voorzitter voor om in groepjes, aan de hand van thema's die locale zowel als landelijke implicaties hebben, met elkaar in gesprek te gaan . Als aanzet werd aan elke aanwezige een A4tje uitgereikt waarop een reeks van herkenbare thema's stonden zoals Gezondheidszorg, Ouderenzorg, Regio-ontwikkeling, Woningbezit, Jongerenbeleid etc. Elk groepje pakte zijn eigen onderwerp bij de kop en bekeek het gekozen onderwerp niet alleen vanuit oogpunt van maatschappelijk belang, doch ook vanuit de locale politieke zienswijze. Dat werden boeiende en zeer betrokken discussies. Duidelijk werd dat de beperking in woningbouw die Den Haag oplegt aan kleine kernen enorme consequenties heeft voor de bevolkingsopbouw. 'De kleine woongemeenschappen vergrijzen in snellere mate doordat wij van Den Haag geen woningen mogen bouwen, onze kinderen trekken weg'. Ook het onderwerp gezondheidszorg leverde boeiende discussies op. Wat is eigenlijk de positie van de verzekeraar bij al dat streven naar gigantische ziekenhuizen, opzetten van regionale artsencentra. Als je in het landelijk gebied woont wordt de ziekenhulp steeds anoniemer en niet gemakkelijker bereikbaar. Huisartsen willen alleen nog maar van 9 - 5. Er moet een op het individu afgestemd zorgpakket komen, zei de ene groep. We moeten meer naar uniformiteit streven zij de ander. En, wachtlijst problemen zijn toch vooral een beurzen probleem. In West Brabant ga je gewoon naar België. Daar word je meteen geholpen, tegen een redelijk bedrag. Wie geen geld heeft moet wachten. En wat te denken van werkgelegenheid. De aanwezige ondernemers hadden er geen goed woord voor over. De bureaucratische rompslomp eromheen was niet het enige. Beroepsopleidingen leveren niet de gevraagde kwaliteit. Oh, ja er zijn wel afgestudeerden, maar die willen niet van onderaf beginnen. Die willen meteen managen, dat verdient ook beter. Oplossingen werden er ook aangereikt. Weg met de beperking op woningbouw voor de kleine kernen. Jongeren hebben ook daar recht op een eigen woning. Beloning en statusverschillen tussen ambachtelijk en beroepspersoneel en hoofdarbeid verkleinen. Werken als zodanig is bouwen aan de maatschappij en daar past statusverschil niet in. Voor mensen die 'iets' willen gaan doen als uitkeringsgerechtigde of pensioengerechtigde, belemmeringen weghalen. Loslaten die CAO koppeling in de zorgsector dat men persé een bepaald diploma moet hebben om er te kunnen en mogen werken. Die opleidingen bestaan (haast) niet meer. Omscholing moet versneld kunnen. Een HEAOer heeft de geestelijke bagage om snel tot HBO zorg te worden omgeschoold. Ook opleidingstijden voor omscholingsroutes moeten aangepast worden. Niet de schoolsituatie bepaalt de schooltijd, maar de mogelijkheden van de potentiële leerlingen. Doorstroming in de woningbouw moet gestimuleerd worden zoals het verhuizen naar kleiner als het huis te groot en te bewerkelijk is geworden. Bij nieuwbouw moet gelet worden op verhoudingsgewijs bouwen voor starters, jongeren, ouderen en gehandicapten.

Deel: ' Leefbaar Nederland district Tilburg ontmoet lokale partijen '
Lees ook