ECABO

Leerlingen in MBO vinden moeilijk BPV-plaatsen

Leerlingen in Middelbaar Beroepsonderwijs vinden moeilijk beroepspraktijkvormingsplaatsen

Amersfoort, 16 juni 1999. De Regionale Opleidingen Centra (ROC.s) hebben moeite met het vinden van beroepspraktijkvormingsplaatsen voor leerlingen die een Beroepsopleidende Leerweg (BOL) volgen in de economische, sociaal-juridische en beveiligingsector. In bijna tweederde van de gevallen (64 procent) hebben zij moeite met het vinden van bedrijven in de gewenste kwalificatierichting of op het gewenste kwalificatieniveau (58 procent). Dit blijkt uit het onderzoek .Inventarisatie Knelpunten Beroepspraktijkvorming. dat het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs ECABO heeft gehouden onder de Regionale Opleidingen Centra.

Het onderzoek is het eerste in zijn soort, sinds de invoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) in 1997. Sinds de invoering van deze wet is de beroepspraktijkvorming (BPV) een zeer belangrijk onderdeel bij alle MBO- opleidingen. Afhankelijk van de gekozen BOL-opleiding besteden leerlingen tussen de 20 en 60 procent van hun opleiding binnen een .leerbedrijf. om zich op de arbeidsmarkt voor te bereiden.

Volgens directeur Beroepspraktijkvorming E. Wolf van ECABO vormt tijdige informatie-uitwisseling over de vraag naar BPV-plaatsen enerzijds en het aanbod daarvan bij bedrijven anderzijds een belangrijke oplossing voor het probleem. .Tijdige informatie-uitwisseling kan het aantal knelpunten sterk terugbrengen. Nu blijkt al dat bedrijven de beroepspraktijkvorming op andere momenten in het jaar willen hebben dan de ROC.s en dat de bedrijven behoefte hebben aan langere aaneengesloten periodes.. Ook ziet Wolf mogelijkheden tot efficiency-winst door bundeling van de BPV-coördinatie bij de ROC.s intern en door afstemming tussen ROC.s die in dezelfde regio zijn gevestigd. .Als zij in de programmering van de BPV nog beter rekening houden met de wensen van bedrijven, zullen die bedrijven ook op de lange termijn graag mee willen werken..

Uit het onderzoek blijkt dat de ROC.s de rol van ECABO bij beroepspraktijkvorming belangrijk vinden en waarderen. Ruim 80 procent van de respondenten bespreekt de plaatsing met een adviseur van ECABO. Deze rol zou ECABO nog verder moeten uitbouwen. Ruim de helft van de respondenten vindt dat ECABO meer leerbedrijven moet werven als oplossing voor de BPV-knelpunten. In een aantal bijeenkomsten met de ROC.s naar aanleiding van het onderzoek kwam verder naar voren dat het de BPV-coördinatoren binnen de scholen vaak ontbreekt aan voldoende tijd om hun leerlingen bij bedrijven te plaatsen.

Behoefte aan Internet groot

Voor het vinden van geschikte BPV-plaatsen hebben de meeste ROC.s een eigen bestand met bedrijven. Ook tonen leerlingen zelf veel initiatief bij het zoeken van een plaats. Verder wordt het bedrijvenregister van ECABO op Internet genoemd als primaire informatiebron. De bekendheid met dit bedrijvenregister is groot, maar 32 procent van alle BPV-coördinatoren bij de ROC.s kan het register niet raadplegen omdat men geen Internetaansluiting heeft. ECABO signaleert een grote behoefte aan aansluitingen bij de ROC.s.

ECABO

ECABO is het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs voor de beroepscategorieën secretarieel, bedrijfsadministratief, commercieel, logistiek, automatisering, juridisch, informatiedienstverlening en beveiliging.
Bij de ROC.s volgen zo.n 75 duizend leerlingen een beroepsopleiding in de genoemde categorieën. ECABO vervult een brugfunctie tussen het bedrijfsleven en het (middelbaar) beroepsonderwijs. De centrale doelstelling is een zo goed mogelijke aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. ECABO doet dit onder meer door de ontwikkeling en het onderhoud van de landelijke diploma-eisen voor MBO-opleidingen in de genoemde beroepscategorieën en door de zorg voor voldoende en kwalitatief verantwoorde praktijkleerplaatsen bij het bedrijfsleven. ECABO is gevestigd te Amersfoort en heeft momenteel 125 medewerkers.

................................................................

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie over dit bericht of voor toezending per e-mail kunt u contact opnemen met:

ECABO

Herman de Kievith, hoofd communicatie en verkoop T: 033 450 46 32

F: 033 450 46 66

E: h.dkievith@ecabo.nl

17 jun 99 13:05

Deel: ' Leerlingen in MBO vinden moeilijk BPV-plaatsen '
Lees ook