Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 07-04-1999

Persbericht
Nummer: 37

Leerlingen op wachtlijst in augustus naar speciale school

Bijna alle leerlingen die nu nog wachten op een plaats op een speciale school, kunnen daar in augustus 1999 ook daadwerkelijk terecht. De meeste leerlingen overbruggen de wachttijd op een reguliere school. Nader onderzoek van de onderwijsinspectie moet uitwijzen hoeveel leerlingen tijdelijk geen onderwijs volgen en wat de redenen daarvoor zijn. De resultaten daarvan worden in mei bekend gemaakt. Omdat staatssecretaris Adelmund ‘het thuiszitten’ van leerlingen onacceptabel vindt, zal zij op dat moment zo nodig maatregelen nemen om dit te verhelpen en te voorkomen.

Dit blijkt uit rapportages van de onderwijsinspectie en een reactie hierop van staatssecretaris Adelmund van onderwijs, cultuur en wetenschappen die vandaag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. De inspectie heeft op verzoek van de staatssecretaris onderzoek gedaan naar wachtlijsten in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het gaat hier om kinderen met zintuiglijke en verstandelijke handicaps, lichamelijke stoornissen en ernstige gedragsstoornissen. Daarnaast heeft de inspectie gerapporteerd over achtergronden van de wachtlijst voor speciaal basisonderwijs (voor kinderen met leer- en gedragsproblemen) in Amsterdam. De staatssecretaris vroeg de inspectie hierom, nadat de Amsterdamse wachtlijst in een eerdere inspectie-rapportage veel langer bleek dan die in andere regio’s.

Uit het onderzoek van de inspectie naar wachtlijsten in het (voortgezet) speciaal onderwijs blijkt dat bijna alle leerlingen met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen worden geplaatst. Door het onderzoek is er nu zicht op de omvang en de aard van wachtlijsten; nog onduidelijk is wat er in de tussentijd met leerlingen gebeurt. In de regel gaan de leerlingen naar een school voor regulier basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Uit een eerder onderzoek van de Unie voor christelijk onderwijs bleek dat 40 wachtlijstleerlingen niet meer op een school staan ingeschreven. Adelmund vindt dit onacceptabel en heeft de inspectie daarom gevraagd nader onderzoek naar ‘thuiszitten’ te doen en suggesties voor oplossingen aan te leveren. Op grond van dit rapport zal zij zo nodig maatregelen treffen. Als het nodig blijkt zal zij de regelgeving wijzigen, zodat basisschoolleerlingen niet meer kunnen worden verwijderd zonder garantie van plaatsing op een andere school. Ook bij het beleid om het voortijdig schoolverlaten te bestrijden, worden oplossingen ontwikkeld om het thuiszitten van leerlingen tegen te gaan. De staatssecretaris zal in mei 1999 een notitie aan de Tweede Kamer sturen, waarin zij de maatregelen uiteenzet.

Wachtlijst (voortgezet) speciaal onderwijs
Medio maart 1999 wachtten er in totaal 880 leerlingen op een plek in het (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen met zintuiglijke en verstandelijke handicaps, lichamelijke stoornissen en ernstige gedragsstoornissen. Vrijwel al die leerlingen worden uiterlijk per 1 augustus a.s. geplaatst op een school voor speciaal onderwijs. De wachtlijsten zijn het langst voor het onderwijs aan langdurig zieke leerlingen (109), zeer moeilijk lerende kinderen (108) en leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden (105). Het is gebruikelijk dat het aantal leerlingen op de wachtlijst groeit, naarmate het nieuwe schooljaar dichterbij komt. Dit komt doordat de scholen in de regel leerlingen laten instromen aan het begin van het schooljaar. In totaal stromen er in het (voortgezet) speciaal onderwijs ieder jaar zo’n 10.000 nieuwe leerlingen in.

Wachtlijst Amsterdam
In Amsterdam stonden op 1 maart 1999 183 leerlingen op een wachtlijst voor een speciale school voor basisonderwijs (voorheen lom- of mlk-school). Het hierboven genoemde onderzoek van de inspectie betreft andere vormen van speciaal onderwijs. Het gaat in Amsterdam nadrukkelijk om leerlingen met leer- en gedragsproblemen, die binnen een samenwerkingsverband Weer Samen Naar School worden opgevangen. Al deze leerlingen volgen op dit moment onderwijs op een reguliere basisschool en krijgen daar aanvullende zorg. Deze extra zorg bestaat onder andere uit remedial teaching, interne begeleiding en collegiale consultatie vanuit de speciale basisschool. Van 171 leerlingen staat vast dat zij per 1 augustus a.s. op een speciale school voor basisonderwijs terecht kunnen. De Amsterdamse samenwerkingsverbanden doen hun uiterste best om ook voor de overige 12 leerlingen per 1 augustus een plek te vinden. Aangezien in Amsterdam alle wachtlijstleerlingen zowel onderwijs als aanvullende zorg krijgen, ziet de staatssecretaris hier geen reden om specifieke maatregelen te treffen. De samenwerkingsverbanden in Amsterdam hebben ervoor gekozen om kinderen in principe alleen aan het begin van een nieuw schooljaar te plaatsen op een speciale school voor basisonderwijs. Dat is de oorzaak van de lengte van de wachtlijst in Amsterdam. Samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School mogen zelf kiezen voor een systeem waarbij kinderen per schooljaar instromen of voor systemen waarbij tussentijdse instroom in de speciale basisscholen mogelijk is. Bij de voorlichting aan de samenwerkingsverbanden zullen deze laatste systemen nadrukkelijker over het voetlicht worden gebracht.

Deel: ' Leerlingen op wachtlijst in augustus naar speciale school '
Lees ook