MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

Min van Just:/Legalisering Prostitutiesector

Wijnand Stevens
070 370 6857

3861

26.10.99

LEGALISERING PROSTITUTIESECTOR MAAR STRENGERE STRAFFEN VOOR MISBRUIK

Het algemeen bordeelverbod is geschrapt, waardoor de gemeenten de vrijwillige prostitutie beter kunnen sturen en reguleren. Tegelijkertijd worden vormen van exploitatie van prostitutie waarbij sprake is van geweld of misbruik of waarbij minderjarigen betrokken zijn, strenger gestraft. De strafmaxima op deze vormen van exploitatie zijn verhoogd van één naar zes jaar. Het zogenoemde klachtvereiste voor het plegen van seksuele handelingen met een prostitué(e) tussen twaalf en zestien jaar is afgeschaft. Verder kan de klant van een minderjarige prostituee worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaar. Tot op heden was hij niet strafbaar wanneer de prostituee zestien jaar of ouder was. Dit alles is het gevolg van de opheffing van het algemeen bordeelverbod. Deze wetswijziging is vandaag in de Eerste Kamer aanvaard. De wet zal zomer 2000 inwerkingtreden.

Achtergrond
Het bordeelverbod geldt sinds 1912 in Nederland. Net als veel andere Europese landen kende Nederland daarvoor geen algeheel verbod op bordelen. Er waren wel gemeenten die op lokaal niveau een meer of minder restrictief beleid voerden. Prostitutie als zodanig is nooit strafbaar geweest in Nederland.

Prostitutie en de exploitatie doen zich in verschillende vormen voor. Er zijn prostitutiebedrijven, raamprostitutie, escortservices en straatprostitutie. Prostitué(e)'s werken zelfstandig dan wel in een ander verband met een exploitant of souteneur. De aard van het verschijnsel en de positie die het in de samenleving inneemt, maken het moeilijk een goed zicht te krijgen op de omvang ervan. Zeer ruw geschat werken er tussen 15.000 en 30.000 personen in de prostitutie. Naar schatting is ongeveer 40 procent van het aantal prostitué(e)'s afkomstig uit niet EU-landen en verblijft illegaal in Nederland.

Doel wetswijziging
Dat prostitutie bestaat is een gegeven, ook voor de overheid. Dat vraagt om een realistische benadering. De exploitatie van vrijwillige prostitutie wordt toegestaan en genormaliseerd. Daarentegen zullen schadelijke vormen van exploitatie van prostitutie krachtig worden bestreden. De wetsvoorstel heeft zes hoofddoelstellingen: &.61623; beheersing en regulering van exploitatie van prostitutie; &.61623; verbetering van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie;
&.61623; bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik; &.61623; verbetering van de positie van de prostitué(e); &.61623; ontvlechten van prostitutie en criminele randverschijnselen;
&.61623; terugdringen van prostitutie door illegale vreemdelingen.

Als gevolg van de opheffing van het algemene bordeelverbod en de legalisering van exploitatie van vrijwillige prostitutie zal de overheid het prostitutiewezen kunnen sturen en reguleren. Gemeenten krijgen de bevoegdheden een lokaal vergunningenbeleid voeren. Door legalisering van de prostitutiesector kan deze zich ontdoen van criminele randverschijnselen als drugscriminaliteit en vuurwapenhandel.
Strafbaarstelling van exploitatie van onvrijwillige prostitutie en het verhogen van de sancties, maken een effectiever strafrechtelijk optreden mogelijk. De afzonderlijke strafbaarstelling van het voordeel trekken uit seksuele handelingen van een minderjarige levert een bijdrage aan de bestrijding van seksueel misbruik van minderjarigen. Regulering van de exploitatie van prostitutie en het aanbrengen van een scheiding tussen verboden en niet verboden vormen van die exploitatie zullen de rechtspositie en de werkomstandigheden van de prostitué(e) verbeteren.
De opheffing van het klachtvereiste . dat is het vereiste dat er een formele klacht moet zijn van het slachtoffer voordat er strafrechtelijk onderzoek kan worden ingesteld . maakt onderzoek naar zedenmisdrijven tegen minderjarige prostiuees makkelijker.

Gemeentelijk prostitutiebeleid ...
Gemeentelijk prostitutiebeleid
Opheffing van het algemene bordeelverbod maakt de weg vrij voor gemeenten om een effectief beleid te voeren. De gemeenten zullen bij algemene plaatselijke verordening (APV) vergunningstelsels introduceren voor de plaatselijke prostitutiesector. Door de VNG is in samenwerking met enkele gemeenten die met prostitutie te maken hebben en met de rijksoverheid een concept-modelverordening gemaakt. In de gemeentelijke vergunningenstelsels zullen de volgende zaken aan bod kunnen komen.
&.61623; Gemeenten zullen een vestigingsbeleid voeren; daarmee kan invloed worden uitgeoefend op lokalisering van de bedrijven. Een prostitutiebedrijf mag het woon- en leefklimaat van een buurt niet verstoren. De vestiging van een bedrijf dient in overeenstemming te zijn met planologische regels (bestemmingsplan) en met de leefmilieuverordening.
&.61623; Gemeenten zullen de integriteit en levenswandel van beheerders en exploitanten in de prostitutiesector gaan controleren. Voor de afgifte van een vergunning zal de gemeente antecedentenonderzoek naar beheerder en exploitant doen. &.61623; Er worden regels gesteld ten aanzien van de inrichting van een bedrijf: bijvoorbeeld minimumafmeting van de werkruimte, hygiëne en brandveiligheid.
&.61623; Voorschriften inzake de bedrijfsvoering. Die voorschriften betreffen de positie en de status van de prostitué(e); d.w.z. bescherming van de lichamelijke en geestelijke integriteit; geen minderjarige prostitué(e)'s, geen prostitué(e)s zonder een geldige verblijfstitel, en het voorkomen van overlast voor de buurt.

Handhaving
De wetswijziging vormt een goed instru-mentarium voor een effectieve bestrijding van strafwaardige vormen van exploitatie van prostitutie en de daarmee nauw samenhangende mensenhandel. Scheiding van geoorloofde en niet geoorloofde vormen van exploitatie van prostitutie maken een gericht bestuurlijk en strafrechtelijk optreden mogelijk. Voor de handhaving van het beleid zijn afspraken in de lokale driehoek tussen bestuur, Justitie en politie in een zogenoemd handhavingsarrangement nodig. Zo.n arrangement geeft zicht op de prostitutiesector in een gemeente, een analyse van de bestaande risico.s in de sector, een prioriteitstelling in de handhaving en een plan van aanpak daarbij. Justitie bereidt een handreiking voor een handhavingsarrangement voor. De bestrijding van mensenhandel is in de handhaving een belangrijke prioriteit.

Bestrijding van mensenhandel en illegale vreemdelingen in de prostitutie
&.61623; Er zal krachtig worden opgetreden tegen personen die finan-cieel voordeel genieten van (buitenlandse) personen die onvrijwillig in de prostitutie werkzaam zijn. Prioriteit daarbinnen heeft de bescherming van slachtoffers van mensenhandel. &.61623; Gemeenten zullen in hun voorschriften opnemen dat illegale prostitué(e)'s niet mogen werken in prostitutiebedrijven. &.61623; Personen die geen geldige verblijfstitel hebben of die hier in de zogenoemde vrije termijn van drie maanden blijven of een toeristenvisum hebben, mogen niet in de prostitutie werkzaam zijn. &.61623; Vreemdelingen van buiten de EU zullen voorlopig geen verblijfsvergunning krijgen om in de prostitutie te gaan werken. &.61623; Slachtoffers van mensenhandel die getuigen of aangifte doen krijgen een verblijfsvergunning voor tenminste de duur van het onderzoek, zij kunnen bovendien daarna onder omstandigheden in aanmerkingen komen voor een verblijfsvergunning op humanitaire gronden.
&.61623; Illegale prostituees die terugkeren naar hun land van herkomst kunnen in aanmerking komen voor een zogeheten terugkeerregeling (d.i. ticket, en financiële overbrugging voor een periode van drie maanden).

---------------

26 okt 99 16:44

Deel: ' Legalisering prostitutiesector, strengere straffen misbruik '
Lees ook