consumentenbond

consumentenbond richt zich op standhouders, organisator en rijksoverheid

aansprakelijkstelling in verband met schade legionella-slachtoffers; gang naar rechter niet uitgesloten

de consumentenbond gaat drie partijen aansprakelijk stellen voor de geleden schade van slachtoffers van de veteranenziekte, die uitbrak op de westfriese flora: de standhouders van de whirlpools, de stichting westfriese flora bovenkarspel, en de rijksoverheid. alle drie de partijen zijn volgens de consumentenbond tekort geschoten in preventie en toezicht. een soortgelijke besmetting uit 1996 is volledig over het hoofd gezien. namens 116 slachtoffers biedt de bond eerst overleg aan met elk van de drie partijen. als dat niet tot gewenste resultaten leidt, start de bond een gerechtelijke procedure.

in opdracht van de consumentenbond heeft beer advocaten, gespecialiseerd in aansprakelijkheid en letselschade, de afgelopen maanden de mogelijkheden onderzocht van aansprakelijkstelling. dit kantoor heeft zich onder meer laten leiden door de tweede tussenrapportage van het rivm, dat stelt dat met zekerheid is vastgesteld dat de legionellabacterie in twee whirlpools heeft gezeten die beide op de consumentenbeurs van de flora zijn tentoongesteld. het water in de whirlpools is niet zo behandeld als had gemoeten; de besmetting was op eenvoudige manier te voorkomen geweest door chlorering of door regelmatiger verversing.

zelfde besmetting in vs
uit het onderzoek van beer advocaten is gebleken dat zich in 1996 in de verenigde staten eenzelfde soort besmetting heeft voorgedaan. toen was een whirlpool in een showroom de boosdoener; 23 mensen hebben hierdoor de veteranenziekte opgelopen. de besmetting vond plaats op identieke wijze, namelijk via ingeademde waterdruppels, afkomstig uit het water van de tentoongestelde whirlpool. over deze epidemie is uitgebreid gepubliceerd in medische vaktijdschriften (morbidity and mortality weekly report en indoor environment review). deze informatie had in nederland op zijn juiste merites beoordeeld moeten worden. omdat dat niet is gebeurd, zijn zowel de overheid als de standhouders van de twee bubbelbaden tekort geschoten.
ook is met het advies dat de gezondheidsraad reeds in 1986 gaf, onvoldoende gedaan. uit het advies is een aantal aanbevelingen gevolgd voor de preventie van legionella. ten aanzien van whirlpools werd uitdrukkelijk aanbevolen dat het daarin aanwezige water een gehalte vrij beschikbaar chloor van 0,5 mg per liter diende te bevatten. deze aanbeveling heeft geleid tot een voorschrift in het besluit hygiëne en veiligheid zweminrichtingen over de vereiste hoeveelheid chloor in het water van whirlpools die zich bevinden in een 'zweminrichting' in de zin van de wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen (whzv). de bepalingen van de whzv en het daarbij behorende besluit hebben geen betrekking op whirlpools voor privégebruik en voor bijvoorbeeld demonstraties op een beurs. de legionella-epidemie op de westfriese flora heeft op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt dat de overheid het advies van de gezondheidsraad over de chlorering van het water in whirlpools niet op afdoende wijze heeft omgezet in wettelijke regels.

ook de stichting westfriese flora bovenkarspel is tekort geschoten. er rust op de organisator een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van de bezoekers. er is te weinig toezicht geweest. een bezoeker heeft verklaard dat hij de bedrijfsleiding van de flora heeft geattendeerd op het ontbreken van chloor in de whirlpools. als de organisatie op dat moment de vereiste maatregelen had getroffen, dan had een groot aantal besmettingen voorkomen kunnen worden.

te volgen procedure
de consumentenbond zal drie partijen aansprakelijk stellen: de betreffende standhouders, de organisator van de flora en de rijksoverheid. zij worden eerst uitgenodigd om met de bond te praten over een vergoedingsregeling. als deze partijen alle aansprakelijkheid blijven afwijzen, dan stapt de consumentenbond naar de rechter. de rechter zal zich dan uitspreken over aansprakelijkheid. als die wordt toegewezen zullen nieuwe gesprekken volgen over vergoedingen.

bijlage bij persbericht legionella

gedupeerden
bij de consumentenbond hebben zich tot op heden 116 gedupeerden gemeld. naar aanleiding van teruggestuurde gegevens kan over deze groep het volgende worden opgemerkt:

van de slachtoffers zijn 52 mensen afkomstig uit noord-holland; de overigen komen uit de rest van nederland. zeventig mensen hebben in het ziekenhuis gelegen; 15 van hen zijn overleden. bij minimaal 12 gedupeerden is sprake van enige mate van inkomensschade.

het opgelopen letsel is divers en komt voor in minder en meer ernstige mate:

- verminderde longcapaciteit

- (gedeeltelijke) verlamming

- spraakstoornis

- concentratieproblemen

- incontinentie

- haaruitval

- extreme moeheid

- geheugenverlies

geleden schade
de consumentenbond heeft zich tot nu toe voornamelijk gericht op de verhaalbaarheid van de schade; exacte gegevens over geleden schade zullen in de komende periode worden geïnventariseerd. die inventarisatie is naar verwachting uiterlijk 1 januari 2000 afgerond. er zijn twee categorieën schade te onderscheiden: materiële schade en smartengeld. onder materiële schade valt onder meer: inkomensschade, kosten voor extra zorg, kosten voor gedwongen verhuizing of woningaanpassing (door blijvend letsel), hulpmiddelen, incontinentiemiddelen. inkomensschade is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en van de leeftijd waarop iemand arbeidsongeschikt raakt. de hoogte van smartengeld is moeilijk vooraf vast te stellen. factoren die hierbij een rol zullen spelen zijn: de mate van geleden pijn en gederfde levensvreugde. te denken valt aan het letterlijk geleefd hebben in doodsangst, erg lang ziek zijn (soms nog steeds) en lange onzekerheid voor het slachtoffer en familie.

         jonger dan  50 tot 65  ouder dan  totaal 

50 jaar 65

mannen 13 17 35 65

vrouwen 6 15 16 37

Deel: ' Legionella Consumentenbond stelt partijen aansprakelijk '
Lees ook