LEI

persbericht / nr. 1660

8-augustus-2001

LEI analyseert kosten diergezondheid

In opdracht van het Ministerie van LNV registreert het LEI sinds 1999 het gebruik van diergeneesmiddelen en het werk van dierenartsen. Op ongeveer honderdvijftig bedrijven uit het Bedrijven-Informatienet wordt deze informatie gedetailleerd verwerkt. De relaties tussen diergezondheid, bedrijfssysteem en bedrijfsresultaat kunnen daardoor beter in kaart worden gebracht. Een eerste verkennende studie op grond van deze registratie geeft inzicht in de gezondheidskosten en het gebruik van diergeneesmiddelen.

De onderzochte varkens- en vleeskuikenbedrijven maken vooral veel kosten voor entingen en antibiotica. Op de zeugenbedrijven gaat van de totale diergezondheidskosten bijvoorbeeld 28% naar antibiotica. De verschillen tussen de bedrijven zijn echter aanzienlijk.

Op de onderzochte melkveebedrijven lagen de kosten voor diergezondheid in 1999 gemiddeld op 166 gulden per koe per jaar. Hiervan wordt 45% besteed aan uiergezondheid, benen, klauwen en voortplanting, 20% gaat op aan georganiseerde ziektebestrijding, advies en begeleiding. Op 17% van de bedrijven lagen de totale kosten boven de 250 gulden per koe, bij 12% van de bedrijven bleven ze onder de 100 gulden.

Op zeugenbedrijven wordt gemiddeld 119 gulden per dier aan gezondheidskosten betaald. Voor vleesvarkens ligt dat bedrag op ongeveer 10 gulden. Als gevolg van het verbod op een aantal veevoeradditieven per 1 juli 1999 werd in de tweede helft van dat jaar een toename verwacht van het curatief gebruik van antibiotica. Op twee van de zestien onderzochte vleesvarkensbedrijven nam het gebruik inderdaad sterk toe, maar bij acht bedrijven blijken de antibioticakosten na 1 juli juist te zijn gedaald.

De spreiding in kosten is niet onverwacht. In de jaren zeventig bleek hetzelfde ten aanzien van technische resultaten en in de jaren tachtig en negentig voor mineralen en bestrijdingsmiddelen. Vaak bleek de rol van de ondernemer van groot belang. Dat betekende dat praktische aanbevelingen konden worden gedaan, waar adviseurs en ondernemers van profiteerden. Het LEI voorziet nu op het vlak van diergezondheid eenzelfde ontwikkeling. De overheid kan op de verschillen inspelen door bij maatregelen de individuele onderneming als uitgangspunt te nemen.Diergeneesmiddelengebruik en gezondheidskosten; Een eerste inventarisatie. Bekijk het rapport: 1.01.02.

Zoekwoorden:

Deel: ' LEI analyseert kosten diergezondheid '
Lees ook