Gemeente Leiden

Gemeente zet in op duurzame utiliteitsbouw

Het college van B&W heeft deze week besloten tot officiële deelname aan het Dubo-Register, een nieuw landelijk instrument om duurzame utiliteitsbouw te stimuleren. De gemeente Leiden is daarmee de eerste officieel deelnemende gemeente in Nederland. Vrijdag 19 november nam mevr. A. Wijnants, coördinerend ambtenaar duurzaam bouwen, het deelnamecertificaat in ontvangst uit handen van staatssecretaris Remkes van VROM.

Het Dubo-register
Het Dubo-register is een markplaats op internet voor opdrachtgevers, architecten, aannemers en adviseurs die duurzaam bouwen (dubo) in de utiliteitsbouw toepassen. Het register geeft een overzicht van gerealiseerde projecten en ervaringen van bouwpartijen bij de bouw van kantoren, scholen, winkels enz. Ook brengt het Register actuele informatie over beleidsontwikkelingen, wetgeving en subsidies. Al deze informatie helpt opdrachtgevers en opdrachtnemers bij het vinden van partners bij de realisatie van dubo-projecten.
De site is door het Nationaal Dubo Centrum en NOVEM ontwikkeld in nauwe samenwerking met een Comité van Aanbeveling bestaande uit zeventien partijen, waaronder adviesbureaus, architecten, bouwers en lokale en regionale overheden.
Het register bouwt voort op het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen voor de Utiliteitsbouw. Wie zich inschrijft, moet in ieder geval de vaste, kostenneutrale maatregelen uit dit pakket toepassen. Naast dit 'basisniveau' bestaat er ook een 'plusniveau'. Willen partijen dit niveau halen, dan moeten zij bovenop het basisniveau een aantal extra maatregelen treffen.

Gemeente Leiden
Door het Dubo-Register te ondertekenen geeft de gemeente aan de komende jaren extra aandacht aan duurzaam bouwen te willen besteden in de utiliteitsbouwprojecten. De gemeente kan dit niet alleen en wil daarom ook partners in de Leidse bouwwereld aansporen om zich aan te sluiten bij het Register. De gemeente zet daarbij in op 'plusniveau' en legt daarmee de lat een stukje hoger dan het landelijk minimum dat door het ministerie van VROM wordt aangegeven. Dat houdt in dat er in elk project een minimaal pakket aan maatregelen wordt getroffen op het gebied van energiebesparing, duurzaam materiaalgebruik, waterbesparing, etcetera.
De gemeente Leiden is als lid van het Comité van Aanbeveling betrokken geweest bij de voorbereidingen van dit landelijk instrument. Dit is te danken aan het feit dat Leiden maar liefst twee nationale voorbeeldprojecten duurzaam en energiezuinig bouwen binnen de grenzen heeft: kinderdagverblijf Peuterpalet en de nieuwbouw van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
_________________________________________

Nadere informatie bij Anneklaar Wijnants, coördinator duurzaam bouwen, tel.: 5165748
Foto's van de uitreiking zijn op aanvraag beschikbaar. Het register zal vanaf 24 november (Nationale Dubo Dag 1999 in de RAI in Amsterdam) publiek toegankelijk zijn: www.dubo-register.nl

Deel: ' Leiden zet in op duurzame utiliteitsbouw '
Lees ook