Gemeente Zaanstad

Leidraad Maatramp en Leidraad Operationele prestaties hulpmiddel in rampenbestrijding

woensdag 19 juni 2002

Leidraad Maatramp en Leidraad Operationele prestaties belangrijk hulpmiddel in regionale rampenbestrijding

De regionale brandweer Zaanstreek-Waterland heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de Leidraad Maatramp en de Leidraad Operationele Prestaties. Dat is gebeurd in een multidisciplinaire werkgroep, waarin vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, brandweer, politie en GHOR (geneeskundige hulp) zitting hadden. De groep werd ondersteund door Adviesbureau Van Dijke.

Beide Leidraden zijn belangrijke, door het ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelde maatstaven in het kader van de rampenbestrijding. De Leidraad Maatramp geeft aan welke reële gevaren, uitgewerkt voor achttien ramptypen, de regio loopt. Gebleken is dat de regio hoog ´scoort´ op de volgende ramptypen:

* luchtvaartongeval

* ongeval brandbare/explosieve stoffen

* ongeval giftige stoffen

* ongeval radioactieve stof

* overstroming.

De regio Zaanstreek-Waterland is immers een gebied dat van oudsher veel industriële bedrijvigheid kent en daarbij ook veel combinaties van woon- en werkgebieden. Verder ligt de regio onder een aanvliegroute van de luchthaven Schiphol. Ook transporten brengen risico´s met zich mee: er lopen snelwegen door het gebied (A7 en A8), grote vaarwegen (Noordzeekanaal, Zaan, Noordhollands Kanaal) en spoorlijnen.

Per ramptype is bekeken wat de relatieve hulpvraag is per afzonderlijke hulpdiscipline (brandweer, GHOR, politie, gemeenten en multidisciplinair). Ieder maatscenario heeft zo z´n eigen kengetallen waar de hulpdiensten mee geconfronteerd worden (bijvoorbeeld aantallen slachtoffers - doden, gewonden - materiele schade, besmette personen, vuurfront, ordeverstoorders, verkeersknelpunten, bellers voor verwanteninformatie enzovoort). Deze score varieert van 1 tot 5 (weinig hulpvraag tot erg veel hulpvraag). Op basis van de relatieve hulpvraag is een regionale maatramp benoemd. Daarbij zijn de maatscenario´s samengevat tot een abstract rampscenario, waaruit de hulpdisciplines kunnen afleiden welke gecombineerde inzet maximaal van hen wordt gevraagd. Voor de regio is dan ´Ongeval met giftige stof´ de maatgevende ramp: voor alle hulpdiensten is dit veruit de zwaarste klus. Ook het ramptype ´Overstroming´ zorgt voor grote belasting van de hulpdiensten.

De Leidraad Operationele Prestaties geeft aan welke hulpverlening noodzakelijk is bij de berekende ´maatramp´ (´moeten´) en ook in hoeverre de hulpdiensten deze capaciteit op dit moment beschikbaar hebben (´kunnen´). Hieruit komen voor alle hulpdisciplines knelpunten naar voren.

Het dagelijks bestuur van de regionale brandweer heeft besloten om de gemeentebesturen (van Zaanstad, Oostzaan, Wormerland, Purmerend, Waterland, Beemster, Zeevang, Edam/Volendam en Landsmeer) voor te stellen het niveau van de voorbereiding van de rampbestrijding te richten op de aanpak van ongevallen met giftige stoffen en overstroming. Voor beide typen gaat het om zowel pro-actief, preventief als preparatief beleid. Op die manier kunnen de risicos zoveel mogelijk worden geminimaliseerd en kunnen ook de andere ramptypen worden aangepakt. Er komt een projectplan waarin staat hoe de verschillende disciplines hieraan uitvoering gaan geven (in termen van mensen, middelen en tijd). Het projectplan moet er uiterlijk 1 juli 2003 liggen. De regionaal commandant brandweer wordt met de coördinatie belast.

Deel: ' Leidraad Maatramp gemeente Zaanstad '
Lees ook