Gemeente Zoetermeer

Leisureprogramma 2025 Zoetermeer: verrassend en vernieuwend

Een kunsthal, lifestyle-winkels en kwaliteitshoreca in het stadscentrum. Fun- en andere attracties bij de SilverDome. Een natuurpark, landschapscamping en -kunstroute in het groen rondom Zoetermeer. Aansprekende (sport)evenementen.

Dit is slechts een greep uit de kansen die het Rotterdamse onderzoeksbureau Ecorys Kolpron signaleert voor de gemeente Zoetermeer. In opdracht van de gemeente is Ecorys Kolpron eind vorig jaar gestart met het opstellen van een visie op "leisure". Deze visie is nu verwoord in het "Visiedocument Leisureprogramma 2025 Zoetermeer".
Met leisure wordt bedoeld vrijetijdsvoorzieningen en vrijetijdsactiviteiten. Of je nu een filmpje pakt, gaat sporten, een museum bezoekt of geniet op een terrasje, dit valt allemaal onder "leisure".
Leisure is één van de speerpunten in de toekomstvisie van de gemeente. Goede leisurevoorzieningen maken het aantrekkelijk wonen en werken in Zoetermeer. Via aandacht voor leisure kan Zoetermeer beter op de kaart komen. Mede hierdoor is de gemeente in staat haar doelstellingen van 130.000 inwoners en 70.000 arbeidsplaatsen in het jaar 2025 te realiseren.

Van centrum tot stadspark
Waar moet het volgens het onderzoeksbureau allemaal gaan gebeuren. Geadviseerd wordt om allereerst (tot 2008) de aandacht te richten op een drietal deelgebieden. Dit zijn de "Stedelijke Driehoek", het "Kwadrant/Van Tuyllpark" en de "Kop Oostzijde". Hierna zou de leisure-invulling van de "Kop Westzijde" en het "Noord-Aa/Plassengebied" zijn beslag moeten krijgen. Hiernaast moet er ook iets gebeuren in de woonwijken van Zoetermeer. De Stedelijke Driehoek bestaat uit het stedelijk en historisch centrum van Zoetermeer. De komende jaren moet er hard gewerkt worden aan een aantrekkelijke loopverbinding tussen Stadshart en Oude Dorp. De culturele en uitgaansfunctie moet worden versterkt. Extra horeca is dringend gewenst, met de nadruk op kleinschalig uitgaan. Het funshoppen staat centraal. Op de markt moeten sfeerfestiviteiten worden georganiseerd.
Het Kwadrant/Van Tuyllpark moet volgens Ecorys Kolpron uitgroeien tot dé leisurezone van Zoetermeer. Hier is plek voor unieke en vernieuwende voorzieningen die publiek vanuit het hele land aantrekken. Funattracties, een casino, een (sport)hotel zijn slechts enkele suggesties.
In combinatie met aanwezige en op te waarderen sportfuncties ontstaat een levendig geheel. Ook de waterpartij aan de zuidzijde van het gebied biedt aanknopingspunten.
In het jaar 2025 is Zoetermeer volgens Ecorys Kolpron helemaal omgeven door groen, de zogenaamde "Groene Hoepel". Onderdeel hiervan is de Kop Oostzijde: Bentwoud/Rottemerengebied. Hier is plek voor bijvoorbeel een "groen hotel", landschapskunst, horeca, vergaderen in t groen en een thermencomplex.
De Kop Westzijde omvat het Westerpark, Buytenpark en de Amerikaweg. Met de aanwezigheid van SnowWorld zijn er kansen voor wintersportattracties. Trim- en langlaufroutes behoren tot de mogelijkheden. De Amerikaweg kan een regionaal uitgaansgebied worden. De Noord-Aa biedt plek voor waterrecreatie, openluchtrecreatie, horeca en evenementen.
De wijken van Zoetermeer kunnen zich onderling onderscheiden door het accent op een bepaald soort voorzieningen te leggen: sportwijk, cultuurwijk, kindvriendelijke wijk. Zo ontstaat een gevarieerder aanbod aan woonomgevingen.

Bestuurlijke moed Boodschap van het onderzoeksbureau is dat het realiseren van de leisurevisie bestuurlijke moed en volharding vereist. Er moet voor de hoofdlijnen van de visie worden gekozen en hieraan moet worden vastgehouden. Afstemming en samenwerking met hogere overheden en bedrijfsleven is nodig.
Via de organisatie van evenementen kan de toon van de ontwikkelingsrichting van de diverse genoemde gebieden al gezet worden. Ecorys Kolpron adviseert de gemeente geld ter beschikking te stellen voor onder meer infrastructuur, investeringen in de openbare ruimte, voor evenementen en als stimulans voor extra fondsenwerving. Door Ecorys Kolpron is ook becijferd wat de uitvoering van de leisurevisie aan bestedingen en werkgelegenheid oplevert. Jaarlijks zullen tussen de 1,8 en 2,4 extra bezoekers naar Zoetermeer komen die tussen de 24 mln en 34 mln uitgeven. De omzet in het Stadshart zal door hun komst met zon 4 tot 5 % toenemen. De totale werkgelegenheid zal groeien met een kleine 1000 tot 1300 arbeidsplaatsen.

Consultatieronde
Duidelijk moet zijn dat het hier gaat om de visie van Ecorys Kolpron. Het is niet zeker dat deze (volledig) gerealiseerd wordt, ook financieel niet. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de ideeën van Ecorys Kolpron over het Bureau Leisure. Door het College wordt aan een projectmatige vorm van werken gedacht.
Op dinsdagavond 18 juni organiseert de gemeente een informatie-avond over het rapport van Ecorys Kolpron. Het onderzoeksbureau licht dan zijn visie toe. Door aanwezigen gemaakte opmerkingen worden door de gemeente meegenomen in de consultatieronde over het Leisureprogramma 2025 Zoetermeer, die loopt van vrijdag 7 juni tot en met vrijdag vrijdag 5 juli.
De visie van Ecorys Kolpron en de reacties uit de (interactieve) consultatieronde zullen in september worden bediscussieerd in het College en in de raadscommissies Stadswerken en Welzijn. Bekeken wordt dan welke elementen worden overgenomen en worden vastgelegd in het gemeentelijk leisurebeleid voor de komende jaren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. B. Dronkert (079-3468233) of mevrouw drs. M.A.E. Huitema (079-346 8645).

Laatste wijziging: 7-06-2002

Deel: ' Leisureprogramma 2025 Zoetermeer verrassend en vernieuwend '
Lees ook