ALGEMENE ONDERWIJSBOND AOB

Fouten in evaluatie basisvorming

Onderzoek Het Onderwijsblad weerlegt negatief oordeel van de inspectie over kwaliteit van het voortgezet onderwijs

LERAREN SCOREN MINSTENS EEN VOLDOENDE VOOR HUN LESGEVEN

Utrecht, 6 oktober - Op de meeste scholen voor voortgezet onderwijs geven leraren voldoende of goed les. Dit stelt Het Onderwijsblad, het ledenblad van de Algemene Onderwijsbond vast na analyse van de 119 schoolrapportages die de inspectie van het onderwijs maakte voor de evaluatie van de basisvorming. De inspectie komt door hantering van onjuiste criteria en een verkeerd gebruik van haar eigen gegevens tot de conclusie dat de kwaliteit van het onderwijsleerproces in de onderbouw te kort schiet.

Volgens de inspectie is het onderwijsleerproces op twintig procent van de scholen voor voortgezet onderwijs slecht tot matig, op zestig procent middelmatig en op 21 procent voldoende. De inspectie combineerde voor deze beoordeling het aanbod van de leerstof met het pedagogisch-didactisch handelen. Het Onderwijsblad elimineerde in haar analyse de factor leerstofaanbod. In haar eigen rapportage schrijft de inspectie immers dat de kerndoelen van de basisvorming voor veel leerlingen te hoog zijn gegrepen, vooral voor vbo- en mavo-scholen. Het is onredelijk dat de inspectie de kwaliteit van leraren mede heeft getoetst aan onhaalbare opdrachten. Veel vbo- en mavo-scholen zakten daardoor onder de maat.
Daarom herberekende Het Onderwijsblad die kwaliteit op grond van het oordeel van de inspectie van het vakdidactisch handelen, het pedagogisch klimaat, de instructie en de organisatie op de 119 bezochte scholen. De inspectie hanteerde daarbij vier niveaus: zwakte overheerst, meer zwak dan sterk, meer sterk dan zwak en sterkte overheerst. Uit de analyse volgt dat geen enkele school zwak is, dat op 27 procent zwakte overheerst en dat de overige 73 procent minstens voldoende scoort. Hieronder zijn er overigens slechts vijf waar sterkte overheerst. In een commentaar concludeert Het Onderwijsblad dat het verwijt van veel scholen aan het adres van de inspectie dat de kwaliteit van de door leraren geleverde inspanningen te weinig gewicht krijgen terecht is. De inspectie dient zich die kritiek aan te trekken, temeer daar de evaluatie basisvorming een proeftuin is voor een onderzoek naar de onderwijskwaliteit op alle scholen.

Het Onderwijsblad onderzocht ook de samenhang tussen het oordeel van de inspectie over het pedagogisch-didactisch handelen van leraren en het gemiddelde van de schoolscores in de rapportages van Trouw en in de Kwaliteitskaart. Naarmate het pedagogisch-didactisch handelen beter is, staan de scholen hoger in de rangorde. Ongeveer negen procent van de onderlinge verschillen van scholen worden hierdoor bepaald. Eens te meer blijkt dat de inspanningen en vakbekwaamheid van leraren er wel degelijk toe doen, maar dat andere factoren een grotere rol spelen op het functioneren van scholen.

Een rapportage en verantwoording van de analyse verschijnt deze week in nr. 17 van Het Onderwijsblad.

Nadere informatie: Onno Bosma, tel. 030 2989217, 0654337288.

06 okt 99 16:28

Deel: ' Leraren scoren minstens een voldoende voor hun lesgeven '
Lees ook