Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 31-03-1999

Persbericht
Nummer: 35

Wettelijke aanpassing: Lesgeld komend schooljaar omhoog

Minister drs. L.M.L.H.A. Hermans (OCenW) heeft het lesgeld voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonder-wijs voor het schooljaar 1999-2000 vastgesteld op 1775 gulden. Dit betekent een verhoging van 268 gulden ten opzichte van dit schooljaar. Tegelijkertijd gaat ook de tegemoetkoming in de studiekosten voor het lesgeld met hetzelfde bedrag omhoog. Ook leerlingen die in aanmerking komen voor aanvullende beurs volgens de Wet op de studiefinanciering krijgen de verhoging van het lesgeld vergoed.

Volgens de Les- en cursusgeldwet moet het lesgeld eenmaal in de drie jaar worden vastgesteld op twintig procent van de personele en materiële kosten per leerling in het voortgezet onderwijs. In de twee tussenliggende jaren mag de minister het lesgeld verhogen op basis van indexering. De verplichte verhoging van het lesgeld is hier nu aan de orde. In de begroting van 1999 was dit al aangekondigd.

Lesgeld is verschuldigd voor leerlingen aan dagscholen in het voortgezet onderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, die voor het begin van het schooljaar (1 augustus) zestien jaar of ouder zijn. In het schooljaar 1999-2000 zijn dat er ruim 450.000. Hiermee is een bedrag van ongeveer 800 miljoen gulden gemoeid.

Voor leerlingen die een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen, wordt het lesgeld door de Informatie Beheer Groep zoveel mogelijk direct met de tegemoetkoming verrekend. Dit om onnodige betalingen en administratie voor de burger te voorkomen. Voor leerlingen in de WSF wordt (de verhoging van) het lesgeld volledig vergoed in de aanvullende beurs (als daar recht op bestaat).

Daarnaast stijgt het cursusgeld voor deeltijdopleidingen beroepsonderwijs afhankelijk van het niveau met 18 gulden of 44 gulden. Het cursusgeld voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs gaat met vijf cent per lesuur (45 minuten) omhoog.

Deel: ' Lesgeld komend schooljaar omhoog '
Lees ook