Vereniging Nederlandse Gemeenten

Leveranciers software jagen gemeenten op kosten

De positie van gemeenten als afnemer van kantoorautomatisering en (netwerk)besturingssoftware verslechterd. Door het (verplicht) opleggen van onderhoudscontracten, gebruiken softwareleveranciers hun marktmacht om substantieel hogere licentie-inkomsten te genereren. Zo heeft Microsoft haar licentiebeleid ingrijpend gewijzigd waardoor het kopen van een nieuwe versie tegen een gereduceerd tarief, omdat men al over een licentie beschikt (upgrade), komt te vervallen. Afnemers dienen of een onderhoudscontract af te sluiten, of op het gewenste moment van vervanging opnieuw een volledige licentie aan te schaffen.

Het afsluiten van een duur onderhoudscontract heeft slechts zin bij het hanteren van een korte vervangingstermijn. Omdat gemeenten met publieke gelden omgaan kiezen gemeenten juist uit het oogpunt van besparing van kosten voor langdurig gebruik van dezelfde versie.

Novell heeft eveneens de licentievoorwaarden gewijzigd en gaat nog een stapje verder dan Microsoft. Afnemers worden gedwongen te betalen voor het gebruik van de laatste versie, de zogenaamde verplichte Upgrade Protectie. Het gewijzigde licentiebeleid van beide leveranciers leidt tot behoorlijke kostenstijgingen bij gemeenten. Ondanks gedane toezeggingen van beide leveranciers, lijkt er aan de kant van de leveranciers steeds minder bereidheid te zijn om met de VNG een mantelovereenkomst te sluiten opdat gemeenten tegen gunstigere (financiële) voorwaarden licenties kunnen afsluiten. De rijksoverheid (ministerie van BZK) zal naar alle waarschijnlijkheid binnenkort wel een mantelovereenkomst met Novell sluiten, waar ook de Nederlandse gemeenten onder kunnen vallen. In deze mantelovereenkomst is echter niet afgeweken van de voor vele gemeenten ongunstige verplichte Upgrade Protectie. De afhankelijkheid van enkele leveranciers heeft tot gevolg dat er weinig dan wel geen alternatief is indien de leveranciers besluiten hun licentievoorwaarden te wijzigen. De VNG heeft daarom bij de ministers van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erop aangedrongen maatregelen te nemen zodat er reële alternatieven beschikbaar komen voor kantoorautomatisering en (netwerk)besturingssoftware, zoals open source-software, bijvoorbeeld Linux of OpenOffice. Het hanteren van open standaarden en open source-software kan leiden tot betere integreerbare en toekomstvastere informatiesystemen zonder het risico te zeer afhankelijk te worden van enkele dominante leveranciers.

Den Haag, 29 juli 2002

Deel: ' Leveranciers software jagen gemeenten op kosten '
Lees ook