Ingezonden persbericht

PERSBERICHT
Hervormde predikant Abma houdt lezing in Vierhouten: "Waarom vieren wij nog de zondag?"
Op vrijdag 5 oktober a.s organiseert de Sabbatstichting een sabbatswijding voor iedereen die belangstelling heeft voor de bijbelse rustdag. De lezing is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor hen die sabbat vieren, maar vooral ook voor mensen die vragen hebben over de betekenis van de sabbat in de 21e eeuw. Na een gezamenlijke maaltijd die voor iedereen gratis toegankelijk is, zal de Goudse Hervormde predikant ds. G. Hette Abma vanaf 19.00 uur een lezing verzorgen met als thema: "waarom vieren wij nog zondag". Ds Abma is na diepgaande studie tot de overtuiging gekomen dat in de christelijke kerk, ook door zeer bijbelgetrouwe mensen, eigenmachtig is omgegaan met de invulling van het vierde gebod. "Nergens in de Bijbel is te lezen dat de zondag een vervanging kan vormen voor de sabbat op de zevende dag van de week zoals God die gaf aan de mensen als een eeuwigdurend verbond tussen hen en hun Schepper"aldus Abma. De keuze van de rustdag is volgens de hervormde predikant geen vrijblijvende keuze. "We moeten ervan uitgaan dat Christus bij zijn terugkeer naar deze aarde geen zondag zal blijken te vieren maar de sabbat"stelt ds. Abma die viering van de zondag als een onnodig obstakel ziet in het begrip tussen joden en christenen. Ds Abma zal ingaan op de vraag of het realistisch is te verwachten dat een schreefgroei van vele eeuwen zondagviering nog te herstellen is. Wat zijn echter de consequenties van een dergelijke bezinning? Of kan een dergelijk inzicht zonder consequenties blijven? Moet een christen die de sabbat herontdekt in discussie gaan met zijn of haar broeders en zusters, kan men zondag blijven vieren, is het noodzakelijk de eigen kerkgemeenschap te verlaten wanneer daar geen ruimte geboden wordt voor het vieren van de sabbat? Of is het toch mogelijk het nieuw verworven inzicht binnen de eigen kerkgemeenschap uit te dragen? Uit de lezing van ds. Abma zal vooral veel begrip blijken voor christenen die geen goede uitweg zien voor het resultaat van hun mentale worsteling tussen menselijke traditie en Goddelijke inzetting. Ds Abma zal duidelijk maken dat wij vooral vanuit begrip en liefde tot elkaar zullen moeten opereren, niet vanuit veroordeling.Na de lezing van ds. Hette Abma zal ds. Nico Kooren uit Apeldoorn voorgaan in een korte sabbatswijding. De sabbatstichting voorziet in een grote behoefte nu steeds meer christenen zich bezinnen op de betekenis van de bijbelse rustdag en de achtergronden daarvan. De politieke discussie die onlangs in de Tweede kamer speelde toen de vraag beantwoord moest worden of de zondag al dan niet een wettelijke verankering verdiende als collectieve gemeenschapsdag heeft die belangstelling verder vergroot. Met name binnen orthodox christelijke kring wordt de discussie gevoerd of terugkeer naar de rustdag zoals Christus die vierde op aarde en zoals die nog steeds wereldwijd gevierd wordt door meer dan 20 miljoen gelovigen, in de rede ligt. Het toegenomen contact tussen Nederlandse en Israëlitische gelovigen heeft ook de belangstelling voor de bijbelse sabbat nieuw leven ingeblazen. Met name nu wereldwijde politieke en religieuze conflicten de betrekkelijkheid van ons aardse bestaan aantonen, zoeken steeds meer gelovigen steun bij de wortels van hun geloof. De Sabbatstichting is een onafhankelijke organisatie, niet aan enige kerk gebonden, met als doel het bevorderen van de terugkeer naar de oorspronkelijke viering van de bijbelse rustdag, zaterdag, zoals die bij de schepping werd ingesteld en nog steeds gevierd wordt door tientallen miljoenen joden en christenen wereldwijd. Daarbij vormt respect voor het standpunt van andersdenkenden het uitgangspunt. De bijeenkomst van vrijdag a.s. in de Ruimte (het voormalige PMT) aan de Elspeterweg 177 in Vierhouten (tegenover generaal Winkelmankazerne) vangt aan om 18.00 uur met de maaltijd. Wie niet in de gelegenheid is de maaltijd bij te wonen behoeft zich niet bezwaard te voelen om alleen het tweede gedeelte van de bijeenkomst bij te wonen. De lezing en wijding vangen aan om 19.00 uur. Toegang is vrij. Voor de gratis maaltijd is reservering gewenst via 0577 411057
Vierhouten 28 september 2001
Persinfo: ds. Nico Kooren, 055 3660254

Deel: ' Lezing hervormde predikant Abma houdt in Vierhouten '
Lees ook