Rijksuniversiteit Groningen

Euthanasie in de polder

Het onderwerp euthanasie was jarenlang een heikel punt en aanleiding voor veel publieke controversen. In 2002 is er in Nederland een wet in werking getreden die het voor een arts mogelijk maakt euthanasie toe te passen. Hoe kan het dat een zo moreel beladen onderwerp in Nederland wel, en in veel andere landen niet, tot een voor velen aanvaardbare oplossing is gekomen? Rechtssocioloog dr. Heleen Weyers onderzocht de totstandkoming van de euthanasiewet in Nederland. Het is haar stelling dat ook in de moreel beladen euthanasiekwestie het typisch Nederlandse (polder-) overlegmodel zijn vruchten af heeft geworpen. Vooral de artsenorganisatie KNMG, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht speelden een cruciale rol in de zoektocht naar regels die beter pasten bij de veranderende praktijk. Die zoektocht is in Nederland gestart bij de penibele situatie waarin artsen verkeerden en niet bijvoorbeeld bij het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. Met 'gedogen' heeft het beleid van het openbaar ministerie weinig te maken. Ook op een andere wijze is 'gedogen' niet de juiste term voor het Nederlandse euthanasiebeleid. Sedert de jaren tachtig liggen er rechterlijke uitspraken die duidelijk maken dat euthanasie, toegepast onder specifieke voorwaarden, niet strafbaar is. De feitelijke rechtsverandering inzake euthanasie die in 2001 haar beslag kreeg, is dan ook niets meer of minder dan een formalisering van een praktijk zoals die door juridische instanties al tot stand was gebracht.

Dr. Heleen Weyers (Schaesberg, 1952) studeerde wijsbegeerte en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ze verrichtte haar promotieonderzoek bij de vakgroep Rechtstheorie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de RUG. Weyers is universitair docent bij deze vakgroep. Ze promoveerde op 25 november 2002 op het proefschrift: Euthanasie: het proces van rechtsverandering.

Datum en tijd

woensdag 26 februari 2003, 16.30 - 17.30 uur

Spreker

dr. Heleen Weyers

Titel

Euthanasie in de polder

Serie

Jonge Doctors

Plaats

Academiegebouw, Broerstraat 9, Groningen

Informatie

Studium Generale Groningen, tel. (050)363 55 94, www.rug.nl/studium

Personalia

Benoeming

Deel: ' Lezing over Euthanasie in de polder '
Lees ook