Libertarische Partij wil vernietiging illegaal verkregen data


Afdeling Amsterdam van de Libertarische Partij roept Kamerfracties op illegaal verkregen (meta-)data te vernietigen

Den Haag, 20140210 -- De afdeling Amsterdam van de Libertarische Partij (LPA) heeft gisteren in een brief aan alle 2e Kamerfracties verzocht om de illegaal verkregen metadata te vernietigen. Uiteraard staat de landelijke LP volledig achter de oproep van de afdeling Amsterdam. Burgers in Nederland, en niet alleen in Nederland, worden door overheden meer en meer gezien als vijanden van de staat. De LP vind dat iemand waartegen geen gerichte of gerede verdenking bestaat niet voor zijn privacy moet hoeven vrezen of angst te moeten hebben ongefundeerd gecontroleerd te worden.

Daarbij gaat het niet alleen om de inlichtingendiensten, maar ook om zaken als preventief fouilleren, cameratoezicht, het verzamelen van OV gegevens door de belastingdienst en zelfs het verzamelen van parkeergegevens, eveneens door de belastingdienst.

Iedereen lijkt bij voorbaat verdacht in Nederland en de bewijslast van het niet plegen van een criminele daad of wetsovertreding lijkt tegenwoordig bij de burger te liggen, en niet, zoals het in een rechtstaat hoort, bij politie en justitie die duidelijk en aannemelijk moeten maken dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van de wet.

De burger moet gevraagd, ongevraagd en in het geheim met zijn hele hebben en houden bloot, de private sector word verplicht om verklikker naar de overheid te spelen en gegevens door te spelen.

Een schier onuitputtelijke bron van middelen wordt ingezet om de burger te beboeten voor slachtofferloze overtredingen maar als diezelfde burger slachtoffer word van een geweldsmisdrijf geeft de overheid niet thuis.

De LP wil deze trend keren, ze roept in ieder geval iedereen op het voorbeeld van de LP Amsterdam op te volgen en een bief, mail of fax te sturen aan de Kamerfracties om de vernietiging van deze illegaal verkregen data te eisen, maar ook om een fundamentele discussie los te maken over de verhouding burger en overheid.

Het debat morgen hoort niet te gaan over het gegeven of de minister goed voorgelicht is door de geheime diensten, of dat de minister niet de waarheid verteld heeft aan de 2e kamer; het gaat er ook niet om of de AIVD, NSA of wie dan ook binnen “wettelijke“ kaders gehandeld heeft, het hoort te gaan over het feit dat de overheid er voor de burger moet zijn en niet andersom.

De volledige tekst van het bericht en de brief van de afdeling Amsterdam volgt hieronder.

Andere afdelingen hebben dit inmiddels ook opgepikt.

Amsterdam, 9 februari 2014 - De Libertarische Partij Amsterdam (LPA) roept het kabinet en Tweede Kamer op om de in strijd met de wet verzamelde gegevens over Nederlandse burgers te (laten) vernietigen.

Zolang er een wet is die het de staat verbiedt om in strijd met die wet gegevens te verzamelen over 'we, the people' dient die wet gehandhaafd te worden. Dit betekent in dit geval tenminste: onmiddellijke vernietiging van alle in strijd met die wet (dus zonder rechterlijke machtiging) verzamelde gegevens. Al het andere, poppetjes wegsturen, sorry zeggen, zijn maar praatjes voor de vaak en zetten voor de ten onrechte bespioneerde burgers geen zoden aan de dijk.

Geachte fractie,

Uit de berichtgeving in de pers leerden wij dat er in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, gegevens verzameld zijn over 'we, the people'. Aanstaande dinsdag zal hierover een debat gevoerd worden in Uw Kamer.

Ik verzoek u hierbij te bewerkstelligen dat alle in strijd met de wet verzamelde gegevens per onmiddellijk worden vernietigd. Het gaat immers niet om de poppetjes en of die al dan niet 'sorry' zeggen, maar om te zorgen dat de ten onrechte en in strijd met de wet (en dus de ambtseed van u allen) verzamelde gegevens, worden vernietigd. Mensen die niet bespioneerd mogen worden, mogen niet bespioneerd worden, moeilijker is het niet. Dat u dat desondanks doet of gedoogd heeft, is u ten zeerste aan te rekenen.

Hoogachtend,

namens de Libertarische Partij Amsterdam,

Kader el Oufir

Caroline Vonhoff

De Libertarische partij roept elke Nederlander op, ongeacht politieke kleur, dit uitstekende voorbeeld te volgen.

Wil je de oproep op persoonlijke titel naar de fracties sturen? Dit zijn de e-mailadressen:

h.zijlstra@tweedekamer.nl

D.Samsom@tweedekamer.nl

emileroemer@sp.nl

g.wilders@tweedekamer.nl

S.Buma@tweedekamer.nl

a.pechtold@tweedekamer.nl

A.Slob@tweedekamer.nl

b.vojik@tweedekamer.nl

C.vdStaaij@tweedekamer.nl

marianne.thieme@tweedekamer.nl

n.klein@tweedekamer.nl

l.bontes@tweedekamer.nl

De Libertarische partij staat voor meer vrijheid, minder overheid, minimale belastingen en regeldruk.Noot voor redacties:

Deel: ' Libertarische Partij wil vernietiging illegaal verkregen data '
Lees ook