PERSBERICHT switch.jpg (1789 bytes)

Arnhem, 18 maart 1999

LICHTE WINSTGROEI VOOR ARCADIS IN 1998

GOEDE VOORUITZICHTEN VOOR 1999

Het in 1998 door ARCADIS gerealiseerde netto resultaat voor buitengewone lasten kwam uit op f 34,2 miljoen, een stijging met 6,4% ten opzichte van 1997 (f 32,1 miljoen). Per aandeel bedroeg de netto winst vóór buitengewoon resultaat f 1,78 tegenover f 1,70 in 1997.

De goede resultaten in de Nederlandse advies- en infrastructuurmarkt en de bijdrage van onze Spaanse en Amerikaanse bedrijven vormden belangrijke pijlers onder het bereikte winstcijfer. Daarnaast werd ook door acquisities bijgedragen aan het resultaat.

In het 4e kwartaal 1998 werd besloten tot aanpassingen bij een deel van onze uitvoeringsactiviteiten. In verband hiermee meldt ARCADIS voor 1998 een buitengewone last van netto f 3,9 miljoen. Deze buitengewone last heeft betrekking op de afstoting van Becker in Duitsland en de herstructurering van uitvoeringsactiviteiten in Nederland. Daarnaast werd besloten in Amerika de activiteiten op het gebied van natte grondreiniging te beëindigen.

Na aftrek van de buitengewone last komt het netto resultaat uit op f 30,3 miljoen. In 1997 bedroeg dit f 43,2 miljoen, maar toen was sprake van een buitengewone bate van netto f 11,1 miljoen. Deze bate werd gegenereerd door de boekwinst op de verkoop van de aandelen Fugro die de onderneming nog in portefeuille had.

Voorgesteld wordt om het dividend te verhogen tot EUR 0,30 (f 0,66) per aandeel ten opzichte van f 0,62 over 1997. Tevens wordt voorgesteld om het dividend evenals vorig jaar naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten, dan wel volledig in aandelen uit te keren, uitgaande van een nagenoeg gelijke waarde van beide dividendvormen.

ARCADIS realiseerde in 1998 f 1.275 miljoen aan bedrijfsopbrengsten, ten opzichte van f 1.268 miljoen in 1997. De eigen productie of bruto toegevoegde waarde liet een stijging zien met 7% tot f 905,3 miljoen (1997: f 843,1). Het bedrijfsresultaat bedroeg in 1998 f 59,8 miljoen, 4% meer dan de f 57,7 miljoen van 1997.

Marktontwikkelingen

Het jaar 1998 laat zich voor ARCADIS niet in één woord karakteriseren. In algemene zin groeit de markt voor ingenieursdiensten gestaag in de belangrijkste regio's en landen waar ARCADIS actief is: Europa en de Verenigde Staten.

Verdeeld naar de belangrijkste activiteiten van ARCADIS is de sterkste ontwikkeling te zien in de markt voor infrastructuur met een accent in de Verenigde Staten, Nederland en Spanje. In het segment bouw is ook sprake van een gunstige markt, met uitzondering van Duitsland. In de milieumarkt is over het geheel sprake van een beperkte groei.

Over de hele wereld constateren wij een toename van de vraag naar totaal-oplossingen voor complexe projecten, die niet alleen goed aansluit bij de multidisciplinaire kwaliteiten van onze onderneming, maar vooral ook goed kan worden beantwoord door de schaalgrootte van ARCADIS. De bereikte schaalvergroting geeft onze opdrachtgevers het vertrouwen dat ARCADIS dergelijke projecten aankan, zowel technisch als financieel.

Acquisities en strategische samenwerkingen

De verdere versterking van onze thuismarktposities kreeg onder andere invulling door overnames in Duitsland en België. In Duitsland werd de overname van Grebner medio 1998 gerealiseerd. Het bedrijf is sterk complementair en brengt ons in de top 5 van ingenieursbureaus in Duitsland.

In België vond een uitbreiding van het geografische werkgebied plaats door de overname van het ingenieursbureau Lapere. Wij behoren daarmee tot de top 3 van aanbieders van ingenieursdiensten in het Vlaamse deel van dit land.

Door het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met ondernemingen in Brazilië en Polen werden stappen gezet in de verdere ontwikkeling van onze positie in opkomende markten. Als deze ingenieursbureaus en de markten waarin ze opereren zich gunstig ontwikkelen, bestaat de mogelijkheid tot bestendiging van de relatie door een gedeeltelijke of volledige overname.

Enkele projecten

In 1998 werkte ARCADIS onder andere aan de volgende projecten: * de geluidsisolatie van 15.000 woningen als gevolg van de versnelde aanleg van de vijfde baan op Schiphol. Technische en logistieke aspecten spelen een rol, maar ook de communicatie met bewoners en andere belanghebbenden is van belang. Het project moet vóór 1 april 2002 zijn opgeleverd; * de totale herinrichting van het Museumplein in Amsterdam, inclusief ondergrondse parkeergarage. ARCADIS verzorgt hier het projectmanagement nadat wij eerder bij de besteksvoorbereiding betrokken waren geweest; * de herontwikkeling van verontreinigde industriegebieden, bijvoorbeeld in de omgeving van Bingen, Duitsland; * het toezicht op de bouw van een nieuwe vrachtterminal op de luchthaven van Frankfurt; * de opzet van vastgoedtaxatie- en registratiesystemen ten behoeve van lokale belastingheffing in Polen; * de supervisie en het projectmanagement van de 100 meter hoge Rialb stuwdam in het oosten van Spanje ten behoeve van een betere watervoorziening in het gebied; * het integraal ontwerp van een nieuwe weg in opdracht van het Department of Transport van de Amerikaanse staat Mississippi. De opdracht omvat tevens het ingenieurswerk voor alle kunstwerken; * het ontwerp van 285 telecommunicatietorens in de Amerikaanse staat Florida in opdracht van Sprint; * het procesmanagement bij de contractvoorbereidingen voor de privatisering van het vliegveld van Santiago, Chili; * het ontwerp van een integrale afvalverwerkingslokatie voor Sao Paulo, Brazilië.

Euro

De invoering van de Euro binnen de onderneming is volop in voorbereiding. Daar waar onderdelen van het bedrijf nog niet de mogelijkheid hadden om met meerdere valuta te werken, zijn de administratieve systemen aangepast. Vanaf de rapportage over het eerste kwartaal 1999 zal ARCADIS de resultaten in Euro's presenteren.

Millennium-probleem

ARCADIS is zich ten volle bewust van de millenniumproblematiek. Deze problematiek kan worden veroorzaakt door systemen, producten en apparatuur met datumgevoelige componenten die mogelijk het jaar 2000 niet herkennen en op grond hiervan niet meer kunnen functioneren.

ARCADIS is van mening dat de onderneming maatregelen heeft getroffen die in redelijkheid zorgvuldig genoeg kunnen worden geacht voor een adequate bestrijding van het millenniumprobleem.

Vooruitzichten

Door de in het laatste kwartaal van 1998 getroffen maatregelen zullen de resultaten van de minder goed renderende onderdelen in 1999 verbeteren.

De goede marktcondities in Nederland, de meeste andere Europese landen en de Verenigde Staten zullen in 1999 naar onze verwachting aanhouden. Onzekerheid blijft bestaan over de ontwikkeling van de Duitse markt, terwijl voor Azië en Latijns-Amerika over het algemeen een beperkte groei wordt voorzien.

De verdere uitbreiding van de onderneming, in geografisch opzicht en door verbreding en verdieping van de dienstverlening, blijft een kernpunt in onze strategie. In 1999 ligt prioriteit bij uitbreiding van onze activiteiten in de Verenigde Staten. De realisering van overnames in Latijns Amerika hangt af van de terugkeer van monetaire stabiliteit in die regio.

Gelet op het voorgaande verwachten wij, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor 1999 hogere groeipercentages in omzet en resultaat dan in 1998 zijn behaald.

Voor informatie: Joost Slooten, ARCADIS NV, 026-3778604

Op onze internet-pagina is tevens een in Euro's opgestelde presentatie van de jaarcijfers van ARCADIS NV beschikbaar.

- Financiële overzichten: -

ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING Tot en met Tot en met

4e kwartaal

4e kwartaal

4e kwartaal

4e kwartaal x NLG 1 miljoen

1998

1997

1998

1997 Bedrijfsopbrengsten

334.9

357.6

1,275.0

1,267.8 Materialen en diensten van derden

102.3

131.3

369.7

424.7 Bruto toegevoegde waarde

232.6

226.3

905.3

843.1 Directe kosten

152.1

151.6

608.3

561.4 Bruto marge

80.5

74.7

297.0

281.7 Indirecte kosten

53.7

51.4

206.8

194.2 Afschrijvingen

7.9

8.2

30.4

29.8 Bedrijfsresultaat

18.9

15.1

59.8

57.7 Financiële baten en lasten

(1.5)

(0.2)

(6.3)

(3.8) Resultaat voor belastingen

17.4

14.9

53.5

53.9 Belastingen

(5.8)

(3.1)

(17.2)

(17.3) Resultaat na belastingen

11.6

11.8

36.3

36.6 Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen

0.9

0.2

0.5

(1.9) Groepsresultaat na belastingen

12.5

12.0

36.8

34.7 Belang derden

(0.9)

(1.0)

(2.6)

(2.6) Netto resultaat exclusief buitengewone resultaten

11.6

11.0

34.2

32.1 Buitengewone resultaten na belastingen

(3.9)

0.0

(3.9)

11.1 Netto resultaat na buitengewone resultaten

7.7

11.0

30.3

43.2 Resultaat per aandeel (in guldens) 1) Voor buitengewone resultaten

0.60

0.59

1.78

1.70 Na buitengewone resultaten

0.40

0.59

1.58

2.29 Aantal uitstaande aandelen (in duizenden)

19,256

18,904

19,256

18,904

1) Resultaat per aandeel wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

ARCADIS NV VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

Ultimo

Ultimo x NLG 1 miljoen

1998

1997 ACTIVA Vaste activa

125.8

128.2 Vlottende activa

431.9

412.5 TOTAAL

557.7

540.7 PASSIVA Groepsvermogen

192.0

180.5 Voorzieningen

37.3

34.6 Langlopende schulden

14.2

14.0 Kortlopende schulden

314.2

311.6 TOTAAL

557.7

540.7 Gegevens per aandeel: Eigen vermogen per aandeel (in guldens)

9.33

8.85 Aantal uitstaande aandelen (in duizenden)

19,256

18,904

KENGETALLEN x EUR 1 miljoen

1998

1997 Bedrijfsopbrengsten

578.6

575.3 Bruto toegevoegde waarde

410.8

382.6 Bedrijfsresultaat

27.2

26.2 Netto resultaat exclusief buitengewone resultaten

15.5

14.6 Netto resultaat na buitengewone resultaten

13.7

19.6 Resultaat per aandeel (in euro) Voor buitengewone resultaten

0.81

0.77 Na buitengewone resultaten

0.72

1.04

Berekend met een eurokoers van € 1 = f 2,20371.

Deel: ' Lichte winstgroei voor Arcadis in 1998 '
Lees ook