Openbaar Ministerie

Den Haag, 16 december 1999

Lik-op-stuk voor hooligans tijdens EK 2000

Voetbalsupporters die tijdens het Europees kampioenschap 2000 over de schreef gaan krijgen lik-op-stuk. Binnen enkele dagen zullen zij zich voor de rechter moeten verantwoorden. Tot aan de snelrechtzitting blijven de verdachten vastzitten. Op de politiebureaus en in de huizen bewaring zal een fors aantal extra cellen beschikbaar zijn.

Bij het Openbaar Ministerie (OM) worden extra mensen beschikbaar gehouden. Officieren van justitie en parketsecretarissen staan klaar om meteen zaken af te handelen. Met de rechtbank worden afspraken gemaakt om rechters en ondersteunend personeel beschikbaar te houden. De negentien parketten van het OM hebben afspraken gemaakt over onderlinge assistentie. Niet alleen het OM in de vier speelsteden bereidt zich voor op EK 2000. Ook de andere parketten kunnen te maken krijgen met doorreizende supporters die kwaad willen en met (massale) recreatiecriminaliteit.

Informanten en camera's

Gemeentebesturen, politie en OM werken in de aanloop naar en tijdens het kampioenschap nauw samen. Het opstellen van noodbevelen en noodverordeningen en de toepassing van de nieuwe wet bestuurlijke ophouding en de inzet van strafrechtelijke middelen worden op elkaar afgestemd zodat sprake zal zijn van een snelle aanpak en afdoening van strafbare feiten. Bij de opsporing wordt maximaal gebruik gemaakt van de bestaande mogelijkheden, zoals de inzet van informanten en camera's.

Met het Belgische en Duitse OM wordt gesproken over de uitwisseling van informatie en het zoveel als mogelijk afstemmen van de aanpak. Buitenlandse voetbalvandalen die in ons land strafbare feiten plegen, worden hier berecht en moeten in principe hier hun straf uitzitten.

Geweld, zwarthandel toegangskaarten en drugs niet getolereerd

In het algemeen kan worden gesteld dat, mede dankzij de mogelijkheid van bestuurlijke ophouding, de tolerantiegrenzen bij het EK 2000 laag zijn. Mensen die ernstige strafbare feiten begaan zullen worden geconfronteerd met de snelrecht-procedure. Geweld, de zwarte handel in toegangskaarten en de handel in drugs in de buurt van of in stadions niet worden getolereerd.

Tarievenlijst strafbare feiten

Voor de minder ernstige feiten hanteert het Nederlands OM voor het Europees kampioenschap een speciale tarievenlijst voor transacties, die iets afwijkt van de bedragen die normaal worden gehanteerd. Dit omdat de lijst enigszins is vereenvoudigd. De bedragen zijn overigens eerder hoger dan lager. Opruiing, verzet bij aanhouding, erf- of lokaalvredebreuk, belediging, vernieling, mishandeling, illegale verkoop van kaarten en het niet voldoen aan een bevel of vordering komen op een transactie (boete) van 750 gulden te staan. Baldadigheid, ordeverstoring tijdens dronkenschap en het voorhanden hebben van vuurwerk kost 250 gulden. Het afsteken van vuurwerk komt op 500 gulden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden en het betreft richtbedragen.

Rechtsbijstand en tolken

Met de ordes van advocaten in de speelsteden worden afspraken gemaakt over het verlenen van rechtsbijstand aan gearresteerde voetbalvandalen. Ook over de beschikbaarheid van tolken worden vantevoren afspraken gemaakt.

Pinautomaten in de vier stadions

Boetes en transacties dienen meteen te worden betaald. Het OM zal er bij de eigenaren van de stadions op aandringen om pinautomaten te (laten) installeren, zodat het boetebedrag ter plaatse opgenomen kan worden.

"Zitten" tijdens EK 2000

"Bekende" voetbalvandalen zullen zo mogelijk tijdens het EK 2000 hun straf mogen komen uitzitten. Vrijheidstraffen en geldboetes die tijdens de snelrechtzittingen rondom het toernooi worden opgelegd zullen zoveel mogelijk meteen worden uitgevoerd cq geïnd.

Transigabele delicten

Als iemand zich tijdens het EK 2000 schuldig maakt aan een van de onderstaande delicten, zal de Officier van Justitie een transactie aanbieden. Het eerst bedrag in onderstaande lijst is een richtbedrag. Naar gelang de aard en omstandigheden van het geval, kan het OM kiezen voor een lagere of hogere transactie. De bedragen tussen haakjes geven een indicatie van de minimum- en maximumbedragen. Wie de door het OM voorgestelde transactie betaalt, hoeft niet voor de rechter te verschijnen.

Delict (+ wetsartikel) Transactiebedrag *

Opruiing (mondeling/geschrift/afbeeld.) (131 Sr.)

Discriminatie (137 Sr.)

Erf- / lokaalvredebreuk (138/139 Sr.)

Openlijke geweldpleging tegen goederen (141 Sr.)

Ambtsdwang (179 Sr.)

Wederspannigheid /verzet bij aanhouding (180 Sr.)

Niet voldoen aan bevel of vordering (184 Sr.)

Belediging (mondeling of door gebaren) (266 Sr.)

Bedreiging (mondeling of door gebaren) (285 Sr.)

Mishandeling (artikel 300 Sr.)

Vernieling (artikel 350 Sr.)

Baldadigheid (artikel 424 Sr.)

Ordeverstoring in dronkenschap

Een valse naam opgeven (artikel 435 ahf./4e Sr.)

Identificatieplicht (artikel 435f. Sr.)

Openbare dronkenschap (artikel 453 Sr.)

Zich bevonden op verboden grond (artikel 461 Sr.)

Voorhanden hebben van vuurwerk (Vuurw.besl.)

Afsteken van vuurwerk (Vuurw. besl.)

Illegaal vuurwerk voorh. hebben (Vuurw. besl.)

Illegaal vuurwerk afsteken (Vuurw. besl.)

Voorhanden hebben van wapens cat. I-1,3,6 en 7/III-1 en 4/IV-3 en 4 (Wet wapens en munitie)

Voorhanden hebben van wapens cat. II-5 en 6

Venten zonder vergunning (Politieverordening)

Illegale kaartenverkoop (Politieverordening VNG)

Overlast aandoen (Politieverordening VNG)

Niet tonen reisdocument vreemdeling (Vrw.)

Fl. 750,= (250,=/1250,=)

Fl. 1000,= (500,=/2000,=)

Fl. 750,= (250,=/1250,=)

Fl. 1000,= (500,=/2000,=)

Fl. 1000,= (500,=/2000,=)

Fl. 750,= (500,=/1500,=)

Fl. 750,= (500,=/1500,=)

Fl. 750,= (500,=/1250,=)

Fl. 1000,= (500,=/1500,=)

Fl. 750,= (500,=/1500,=)

Fl. 750,= (500,=/1250,=)

Fl. 250,= (100,=/750,=)

Fl. 250,= (100,=/750,=)

Fl. 250,= (100,=/500,=)

Fl. 250,= (100,=/500,=)

Fl. 250,= (100,=/500,=)

Fl. 250,= (100,=/500,=)

Fl. 250,= (100,=/500,=)

Fl. 500,= (250,=/750,=)

Fl. 350,= (200,=/750,=)

Fl. 500,= (250,=/1000,=)

Fl. 500,= (250,=/1000,-)

Fl. 750,= (500,=/1500,=)

Fl. 500,= (250,=/750,=)

Fl. 750,= (500,=/1500,=)

Fl. 500,= (250,=/750,=)

Fl. 250,= (100,=/500,=)

Deel: ' Lik-op-stuk beleid voor hooligans tijdens EK 2000 '
Lees ook